Наредба № Н-18

Добавено: 09.03.2021 09:33

Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

 

В сила от 01.01.2007 г.
Издадена от Министерството на финансите

В сила от 01.01.2007 г.Издадена от Министерството на финансите
Обн. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.79 от 2 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.77 от 29 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.64 от 19 Август 2011г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 3 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., доп. ДВ. бр.78 от 12 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 30 Април 2013г., изм. ДВ. бр.93 от 25 Октомври 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.111 от 27 Декември 2013г., доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.44 от 16 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 30 Юни 2015г., доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.66 от 28 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 27 Октомври 2015г., доп. ДВ. бр.84 от 30 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 2 Юни 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 28 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 1 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 2 Юли 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 24 Септември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 31 Юли 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) (1) С тази наредба се определят:
1. условията, редът и начинът за одобряване или отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация/дерегистрация, отчитане, съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискално устройство (ФУ) и интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД);
2. сервизното обслужване, експертизите и контролът на ФУ и ИАСУТД, техническите и функционалните изисквания към тях;
3. изискванията, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка и подаването на данни към Националната агенция за приходите;
4. издаването на фискални касови бележки от ФУ и касови бележки от ИАСУТД и задължителните реквизити, които трябва да съдържат;
5. видът на подаваните данни, формата и сроковете на подаването им;
6. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) условията и редът за издаване и за отнемане на разрешения на лицата, които извършват техническо обслужване и ремонт на фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ФУ/ИАСУТД);
7. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) изискванията към софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти, включени в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, както и към производителите, разпространителите и ползвателите на такъв софтуер;
8. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин;
9. (нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) формата и съдържанието на документите, условията, редът и начинът за издаването им, както и задълженията за предаване на данни при неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта;
10. (нова - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) редът за избор на лицата да ползват софтуер за управление на продажбите, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, и редът за отказ от него.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.)

 

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) За целите на тази наредба "фискално устройство", "търговски обект", "интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност", "краен потребител", "краен разпространител", "фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон)", "касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон)", "софтуер за управление на продажби в търговски обект", "производител на софтуер за управление на продажби в търговски обект", "разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект", "електронен магазин", неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта са тези по § 1, т. 40, 41, 67, 69, 70, 84, 85, 86, 87 и 96 от допълнителните разпоредби и чл. 118, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
(2) Видове фискални устройства:
1. електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП);
2. фискални принтери (ФПр);
3. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) електронни системи с фискална памет (ЕСФП) за отчитане оборотите от продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, които са одобрени по смисъла на Закона за измерванията или са с оценено съответствие по смисъла на Закона за техническите изисквания към продуктите;
4. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване (ФУВАС).

 

Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2020 г., в сила от 01.06.2021 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, на клиента се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8.
(1а) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Допуска се да не се издава фискален или системен бон по ал. 1, при условие че на клиента се предоставя документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 52о, ал. 1, т. 1 и 5, както и идентификационни данни на търговеца, в следните случаи:
1. при плащане по продажба на комунални и други абонаментни услуги с повтарящо се изпълнение и плащането се извършва неприсъствено с кредитна или дебитна карта или друг картово базиран платежен инструмент чрез даване на предварително съгласие от страна на клиента на доставчика на платежни услуги да нарежда плащането, предоставяйки му данните за платежния инструмент с тази цел;
2. при внасяне на пари по платежна сметка чрез дебитна или кредитна карта, при условие че ПОС терминалът е свързан с платежна сметка на доставчика на платежни услуги и е разположен в обект на доставчика на платежни услуги, при когото е открита и платежната сметка на лицето по ал. 1.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Лице, което извършва продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, е длъжно да регистрира и отчита продажбите на течни горива чрез издаване на фискална касова бележка от ЕСФП, включително за платените чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, наличен паричен превод или пощенски паричен превод по ал. 1. Задължението за издаване на фискален бон се отнася и за извършване на продажби от ЕСФП, работеща в режим на самообслужване. Регистриране на продажби на течни горива чрез ЕСФП при условия на отложено плащане се приключва с вид плащане "резерв 1" - "отложено плащане".
(3) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Всяко лице по ал. 2 е длъжно да предава на НАП по установената дистанционна връзка и данни, които дават възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия на течни горива. За тази цел като средство за измерване от одобрен тип се използва нивомерна измервателна система за обем на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство на ЕСФП и подлежи на метрологичен контрол.
(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) Не е задължително използването на ЕСФП при продажби на течни горива от данъчен склад по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове или при продажби на керосин, предназначен за зареждане на граждански въздухоплавателни средства чрез летищен оператор или оператор по наземно обслужване, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, наличен паричен превод или пощенски паричен превод по ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Регистриране на зареждане чрез ЕСФП от лице по чл. 118, ал. 8 ЗДДС се приключва с вид плащане "резерв 2" - "вътрешно потребление".
(8) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Лице, което извършва продажби на стоки или услуги чрез автомат на самообслужване с електрическо захранване, с изключение на услуги по обмяна на валута, е длъжно да регистрира и отчита всяка продажба:
1. чрез ФУВАС, като фискалният бон, регистриращ продажбата, се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ, или
2. чрез фискално устройство по чл. 2, ал. 2, т. 2, което се вгражда в автомата, като фискалният бон, регистриращ продажбата, се издава на хартиен носител.
(9) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Лице, което извършва продажби на услуги по обмяна на валута чрез автомат на самообслужване е длъжно да регистрира и отчита всяка продажба чрез фискално устройство по чл. 2, ал. 2, т. 1 или 2, което се вгражда в автомата, и се издава фискална касова бележка на хартиен носител.
(10) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Лице, което извършва продажби на услуги с развлекателен характер или стоки чрез автомат на самообслужване, без електрическо захранване, е длъжно да регистрира и отчита всяка продажба чрез фискално устройство по чл. 2, ал. 2, т. 1 или 2, което не се вгражда в автомата на самообслужване.
(11) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Лице по чл. 118, ал. 8 ЗДДС, което извършва зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, е длъжно да подава данни в НАП за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива по реда на глава девета "б".
(12) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Лице, което извършва зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята или стоящи на собствената си тежест резервоари с вместимост над 1000 литра, е длъжно да регистрира и отчита зареждането по реда на ал. 2 и 3, с изключение зареждане на течни горива на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление.
(13) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Алинея 12 не се прилага от лице, което извършва зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от съд/съдове/подвижни резервоари/цистерни с обща вместимост до 1000 литра включително, като общото заредено количество гориво за календарната година не трябва да превишава 2000 литра. Алинея 12 не се прилага от лице, регистрирано като земеделски производител, което извършва зареждане за собствени нужди с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, от резервоари, които не са стационарни подземни резервоари.
(14) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Лицата, които извършват зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от автоцистерни, както и на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление, както и в случаите по ал. 13, подават данни за получените количества горива като получатели по доставка по реда на чл. 59а, ал. 3.
(15) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Продажбите на лекарства в аптека, които Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.; изм., бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г., бр. 48 от 2014 г., бр. 30 и 62 от 2015 г., бр. 44 от 2016 г. и бр. 89 от 2017 г.), се приключват с вид плащане "резерв 1" - "НЗОК". При частично плащане от НЗОК продажбата се приключва чрез смесено плащане.
(16) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Лице по ал. 1, което извършва продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, може да регистрира и отчита продажбите чрез издаване на фискален/системен бон, генериран в електронен вид, без да се отпечатва на хартиен носител, който се предоставя на електронен адрес на клиента. Лицето е длъжно да съхрани данни за изпращането му. Фискален/системен бон в електронен вид може да се издава само за регистриране и отчитане на продажби чрез електронен магазин.
(17) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Лице по ал. 1, което извършва продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, може да регистрира и отчита тези продажби вместо с фискален или системен бон чрез документ за регистриране на продажбата, който не е издаден от ФУ или ИАСУТД, когато е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта и при условие че:
1. софтуерът/софтуерите за управление на продажбите, отговаря/т на изискванията по чл. 52с; и
2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) за продажбите, извършвани чрез електронния магазин, лицето приема неприсъствени плащания, извършвани с кредитна и дебитна карта.
3. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.)

 

Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ/ИАСУТД лице, което извършва следните дейности:
1. продажби във или от търговски обекти, специализирани само за вестници и списания;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г.) продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси, тържища или пазар на производители по смисъла на Закона за стоковите борси и тържищата или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни;
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) продажби на билети, карти, абонаментни карти за превоз на пътници, когато издаването им е задължително съгласно нормативен акт, талони за паркиране в зоните за платено паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, и на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г.) или когато за продажбата/залога централната компютърна система на организатор на хазартни игри подава информация към сървър на Националната агенция за приходите по реда и начина, определени в наредбата по чл. 17, ал. 3, т. 6 от Закона за хазарта; изискването за трайно вписана при отпечатването номинална стойност не се отнася за бланкови билети за превоз на пътници, които се издават на химизирана хартия най-малко в два екземпляра - един за клиента и втори за лицето по чл. 3; изискването да съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и да са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г.), не се отнася за удостоверителни знаци за участие в хазартни игри в игрално казино и/или игрални зали по смисъла на Закона за хазарта;
4. продажби на самолетни билети;
5. продажбата на вещи и извършването на услуги, свързани с осъществяването на религиозна, социална, образователна и здравна дейност от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;
6. дейност на наемодатели - физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, включително отдаващите под наем складови помещения;
7. упражняване на занаят по смисъла на Закона за занаятите, с изключение на автомонтьорство и автосервизни услуги и при условие че лицата са занаятчии - пенсионери по инвалидност или за изслужено време и старост, които извършват услугите с личен труд и не са търговци по смисъла на Търговския закон;
8. дейност на лица, упражняващи свободна професия;
9. продажби във или от търговски обекти, намиращи се в населени места с брой на лицата с постоянен адрес под 300 души и разположени във високопланински и труднодостъпни места, с изключение на курортите;
10. (нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) продажби, извършвани от чуждестранни юридически и физически лица по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са регистрирани по ЗДДС, по време на провеждане на международни мероприятия с краткотраен характер (изложения, панаири и други подобни), с изключение на мероприятия с развлекателен характер;
11. (нова - ДВ, бр. 75 от 2019 г.) продажби във/от търговски обекти, намиращи се на места с постоянна неосигуреност на дистанционна връзка от страна на мобилен оператор поради липса на покритие.

Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Не са задължени да издават фискални касови бележки от ФУ или касови бележки от ИАСУТД:
1. държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, за които последните не са данъчно задължени лица по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
2. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) банките, когато извършват банкови или валутни сделки; доставчиците на платежни услуги, когато извършват платежни услуги по чл. 4 от Закона за платежните услуги и платежните системи; финансовите къщи, когато извършват сделки с чуждестранна валута по безкасов начин, пенсионноосигурителните дружества, когато извършват услуга по прехвърляне на натрупаните средства по индивидуална партида от един фонд към друг, както и лицата, извършващи търговска дейност с предмет съгласно чл. 1, ал. 1, т. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 и 12 от Търговския закон.

 

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Лице по чл. 3 може да регистрира и отчита извършваните от него продажби с ИАСУТД при условията и по реда на глава осма.

 

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Лицата по чл. 3 са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в НАП ФУ/ИАСУТД от датата на започване на дейността на обекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Не се допуска извършване на продажба на стоки и услуги от лицата по чл. 3 без функциониращи ФУ/ИАСУТД, освен в случаите, посочени в тази наредба.
(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Не се допуска работа с ФУ/ИАСУТД от лицата по чл. 3 без изградена дистанционна връзка с НАП, освен в случаите, посочени в тази наредба.

 

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) (1) Не се допуска лице по чл. 3 да предоставя документ с информация за текуща сума по сметка, наподобяващ визуално или по съдържание на фискален, системен или служебен бон.
(2) Не се допуска издаване на служебен бон при извършване на продажби и за направени клиентски поръчки.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Не се допуска лице по чл. 3 при извършване на продажби да предоставя на клиентите си документи, различни от фискален бон, които съдържат думите "Фискален", "Фискална", "Фискално", "Фискални" или производни словосъчетания. Изискването не се отнася до наименованието на лицето по чл. 3, което при отпечатване се придружава от правно-организационната му форма и неговия ЕИК, както и до вида на закупуваната стока.

 

Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Не се допуска лице по чл. 3 да извършва продажби на стоки/услуги чрез автомат на самообслужване с електрическо захранване при прекъсната връзка между автомата на самообслужване и ФУВАС/фискален принтер.


Глава втора.
ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, РЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ТИПОВЕТЕ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

 

Чл. 8. (1) Фискалните устройства трябва да отговарят на:
1. функционалните изисквания съгласно приложение № 1.
2. техническите изисквания съгласно приложение № 2.
(2) Фискално устройство от одобрен тип е устройство, което отговаря на техническите и функционалните изисквания съгласно ал. 1, има издадено свидетелство за одобрен тип и е вписано в регистъра по чл. 10, ал. 9.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) За одобряване на типа ФУ производителите или вносителите предоставят в Българския институт по метрология (БИМ) (или в обекта, когато изпитването е в реални условия) за изпитване нефискализиран образец от съответния тип заедно с писмена заявка-декларация съгласно приложение № 3, придружена от следните документи на български език на технически носител:
1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) инструкция за монтаж и експлоатация, а при ФПр и инструкция за програмиране;
2. сервизно описание;
3. фирмен проспект;
4. паспорт;
5. тест-програма за функционална проверка на ФУ и на комплектоващите го технически средства;
6. ръководство за органа на НАП;
7. образец от фирмената пломба на ФУ и на модула фискална памет (ФП);
8. декларация за съответствие със съществените изисквания, определени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 203 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2001 г.; изм., бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2004 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.) и в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2003 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.);
9. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
10. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) блок-схема на ЕСФП, съдържаща и основни точки за пломбиране.
(4) За одобряване на програмни модификации на одобрен тип ФУ кандидатстването се извършва по реда на ал. 3.
(5) Заявката-декларация не се приема при отсъствие на някой от посочените документи или на нефискализиран образец от съответния тип ФУ, когато такъв се изисква.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) При кандидатстване за одобряване на типа ФУ производителите/вносителите представят в централното управление на НАП уведомително писмо за типа/овете ФУ, за които ще се провеждат изпитвания. Уведомителното писмо се представя на хартия или по електронен път, като към него се представят по електронен път копия на следните документи на български език:
1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) инструкция за монтаж и експлоатация, а при ФПр и инструкция за програмиране;
2. фирмен проспект;
3. паспорт;
4. ръководство за органа на НАП;
5. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) процедура за четене и извличане на информация в структуриран вид от КЛЕН на персонален компютър съгласно приложение № 34.
(7) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При кандидатстване за одобрение на ново средство за измерване, добавено в състава на ЕСФП в обект, производителите/вносителите на ЕСФП подават в БИМ само писмена заявка-декларация съгласно приложение № 3.
(8) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Преди кандидатстване за изпитване и одобряване на първия тип ФУ/ИАСУТД производителят/вносителят подава заявка в БИМ за получаване на идентификатор на ФУ или ИАСУТД.

 

Чл. 9. За одобряване на тип ФУ се извършва:
1. преглед на документите по чл. 8, ал. 3;
2. изпитване за съответствие с функционалните и техническите изисквания съгласно чл. 8, ал. 1;
3. издаване на свидетелство за одобряване на тип.

 

Чл. 10. (1) Изпитване за проверка на съответствие с функционалните и техническите изисквания съгласно чл. 8, ал. 1 се извършва от БИМ с участието на междуведомствената комисия по ал. 5 за:
1. електронните касови апарати с фискална памет и ФПр - в лабораторни условия в БИМ, като изпитването на ФПр се извършва в конфигурация с персонален компютър под управлението на софтуер;
2. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) електронните системи с фискална памет - централното регистриращо устройство на ЕСФП се изпитва в лабораторни условия в БИМ, с помощта на симулатор на включеното в състава на ЕСФП измервателно средство за разход на течни горива и симулатор на нивомерна измервателна система, след което ЕСФП се изпитва в реални условия на обекта;
3. (отм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.)
4. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване, се изпитва в лабораторни условия в БИМ с помощта на симулатори на разплащателен блок и управляващ блок на автомата на самообслужване и специализирано устройство за индикация и отпечатване на данни от фискалната памет и КЛЕН.
(2) За програмни модификации се провеждат само функционални изпитвания.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Ако към ФУ има възможност да се включват средства за измерване, те следва да са изпитани, одобрени и вписани в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване или да са с оценено съответствие.
(4) Ако към ФУ има възможност да се включат средства за измерване или други устройства за въвеждане вида и количеството на стоките, тези устройства не трябва да променят функциите на ФУ, което се доказва чрез функционални изпитвания.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Изпитванията се извършват от БИМ с участието на междуведомствена комисия с по един представител на Министерството на финансите и БИМ, определени със съвместна заповед на министъра на финансите и председателя на БИМ. В заповедта се определят и резервни членове на комисията за съответното ведомство.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) За изпитването БИМ издава протокол в предварително съгласуван със заявителя срок, но не по-късно от 60 дни от датата на предоставяне на образеца от типа ФУ и документите по чл. 8, ал. 3. Комисията може да изисква допълнителна информация, коригиране на предоставената документация по чл. 8, ал. 3 и 6 или да върне изпитвания образец за отстраняване на несъответствия с изискванията на наредбата. В тези случаи срокът за изпитване започва да тече от момента на предоставянето на допълнителната информация и/или образеца. В случай че заявителят няма възможност да започне изпитване в реални условия на ЕСФП в обект, в 60-дневен срок от датата на подаване на заявка-декларацията е длъжен да подаде уведомително писмо в БИМ за оттегляне на направената заявка. В случай на подадено уведомително писмо БИМ уведомява НАП в 3-дневен срок.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Въз основа на резултатите от изпитването за съответствие на типа ФУ при наличие на обстоятелствата, изисквани от наредбата, комисията в 7-дневен срок от издаване на протокола представя на председателя на БИМ становище за съответствие на типа с изискванията на тази наредба. Междуведомствената комисия определя за всеки производител/вносител на фискални устройства (ФУ) от одобрен тип уникален идентификатор от две букви на произведените/внесените от него ФУ и уникален двуцифрен идентификатор на модулите ФП. Националната агенция за приходите води списък на уникалните идентификатори на производителите/вносителите.
(8) Председателят на БИМ или упълномощено от него лице:
1. издава и вписва в регистъра по ал. 9 свидетелство за одобряване на типа ЕКАФП или ФПр съгласно приложение № 4 при положително становище на междуведомствената комисия;
2. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) издава и вписва в регистъра по ал. 9 свидетелство съгласно приложение № 5 за одобряване на ИАСУТД при положително становище на междуведомствената комисия;
2а. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
2б. (нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) издава и вписва в регистъра по ал. 9 свидетелство за одобряване на типа ФУВАС съгласно приложение № 20а или допълнение към издаденото свидетелство за одобряване съгласно приложение № 21а, в които се вписват типът на разплащателния блок и типовете комуникации, с които е изпитано;
3. мотивирано отказва издаване на свидетелство за одобряването на типа, когато комисията е изразила отрицателно становище във връзка с установено несъответствие с изискванията на наредбата.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Българският институт по метрология води публични регистри на одобрените типове:
1. фискални устройства (ЕКАФП, ФПр и ФУВАС);
2. електронни системи с фискална памет (ЕСФП);
3. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) ИАСУТД.
(10) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Изпитването на дистанционната връзка на ФУ в лабораторни условия в БИМ, както и на ЕСФП и ИАСУТД в реални условия на обекта, се извършва чрез обмен на данни със сървъра на НАП, съгласно приложение № 17.
(11) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) При необходимост от промени във фърмуера, произтичащи от нормативни изисквания или инициирани от органи на НАП, БИМ или производителя/вносителя на ФУ, на въведени в експлоатация и регистрирани фискални устройства от одобрен тип, производителят извършва промени във версията на фърмуера и представя в БИМ за функционално изпитване ФУ с коригираната версия фърмуера. За изпитването БИМ издава протокол в срока по ал. 6. Промените във фърмуера се извършват в 30-дневен срок от уведомяването, когато са инициирани от изпълнителния директор на НАП или председателя на БИМ.
(12) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) Въз основа на резултатите от изпитването комисията издава становище за съответствие на коригираната версия на фърмуера с изискванията на наредбата. За новата версия на фърмуера се издава допълнение към свидетелството за одобрен тип на ФУ, като в регистъра по ал. 9 към номера на свидетелството за одобрен тип се добавя индекс (nnn.xx), където n е номер на свидетелството за одобрен тип ФУ, а хх е пореден номер на версията.
(13) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) Електронни системи с фискална памет, в чийто състав е включен фискален принтер с променена версия на фърмуера, подлежи на изпитване и одобрение по реда на чл. 10. След одобряване на ЕСФП производителят формира нов идентификатор на ЕСФП в съответствие със специфичните изисквания в приложение № 2 и се вписва в паспорта на системата.
(14) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Допуска се в състава на ЕСФП от одобрен тип да се включи фискален принтер с променена версия на фърмуера, която не влияе на функционалността на ЕСФП. В този случай системата не подлежи на изпитване и одобрение по реда на този член. Производителят на ЕСФП декларира пред комисията по ал. 5, че няма промяна във функционалността на ЕСФП и формира нов идентификатор на ЕСФП в съответствие със специфичните изисквания в приложение № 2, като към декларацията прилага диагностичен бон с информация за новия идентификатор. Новият идентификатор на ЕСФП се вписва в паспорта на системата. Производителят на ЕСФП предоставя в БИМ програмното осигуряване на ЕСФП на технически носител.
(15) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г., предишна ал. 14 - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) При изпитване на ФУ/ИАСУТД междуведомствената комисия по ал. 5 съставя протокол в три еднообразни екземпляра - по един за органите на НАП, на БИМ и един за лицето по чл. 3. Форматът и структурата на протокола се определят със съвместна заповед на председателя на БИМ и изпълнителния директор на НАП. Заповедта и образец на протокола за изпитване се публикуват на интернет страниците на БИМ и НАП.
(16) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г., предишна ал. 15 - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Софтуер за управление на продажбите, част от автомат на самообслужване с електрическо захранване или от автомат за обмяна на валута, ФУ на който е изпитан съгласно ал. 1, т. 1 или т. 5 и софтуерът работи ведно с вградено в автомата ФУ, следва да отговаря на изискванията на т. 2 и 4 от приложение № 29. За този софтуер не се прилагат разпоредбите на глава седма "б" и глава седма "в", като вписването в публичния регистър на одобрените типове по чл. 10, ал. 9, т. 1 се смята за включване на софтуера в списъка по чл. 52б, ал. 6.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) В случаите по чл. 10, ал. 1, т. 2 за започване на изпитване на ЕСФП в реални условия или за изпитване на добавено към ЕСФП ново средство за измерване комисията по чл. 10, ал. 5 съставя протокол съгласно приложение № 6 в три еднообразни екземпляра - по един за органите на НАП и на БИМ и един за лицето по чл. 3. Действията на комисията по чл. 10, ал. 5 се извършват в присъствието на лицето по чл. 3, на производителя/вносителя на ЕСФП или на техни представители. Обектът е в процес на изпитване при наличие на съставен протокол - приложение № 6, от комисията по чл. 10, ал. 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) През периода на изпитване в книгата по чл. 39, ал. 5 се вписват показанията на броячите на средства за измерване преди пускане на всеки дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) В 20-дневен срок от започване на изпитването лицето по чл. 3 чрез производителя или вносителя на ЕСФП, предоставя на БИМ детайлен отчет на ФП за периода на изпитване заедно с книгата по чл. 39, ал. 5. Книгата се връща на лицето след проверка.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При констатирани несъответствия с изискванията на наредбата комисията по чл. 10, ал. 5 изисква отстраняването им в срок до 7 дни. В тези случаи срокът за изпитване по ал. 3 започва да тече от момента на отстраняване на несъответствието.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Резултатите от извършеното изпитване се отразяват в протокола по чл. 10, ал. 6. Одобряване на ЕСФП се извършва след изпитване в лабораторни условия в БИМ, а след това в реални условия на място в търговския обект от комисията по чл. 10, ал. 5. Добавяне на ново средство за измерване в състава на ЕСФП се извършва след изпитване в реални условия на място в търговския обект от комисията по чл. 10, ал. 5.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Въз основа на резултатите от изпитването и положително или отрицателно становище на комисията по чл. 10, ал. 5 за съответствие на типа с изискванията по тази наредба председателят на БИМ издава или мотивирано отказва издаване на свидетелство за одобряването на типа ЕСФП съгласно приложение № 7 или допълнение към издаденото свидетелство за одобряване съгласно приложение № 8, в което вписва новото средство за измерване.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) При одобрена ЕСФП или добавено към ЕСФП ново средство за измерване производителят или вносителят на ЕСФП демонтира ФП по реда на чл. 22 и монтира нова ФП.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) В срок 7 дни от издаване на свидетелство за одобряване на типа ЕСФП по реда на чл. 11 или допълнение към издаденото свидетелство за одобряване представител на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, с което лицето по чл. 3 има сключен договор за техническо обслужване и ремонт, въвежда ЕСФП в експлоатация и издава свидетелство за регистрация на ЕСФП. В случаите по чл. 10, ал. 1, т. 2 по време на изпитването на ЕСФП в реални условия не се издава свидетелство за регистрация на ЕСФП преди издаването на свидетелство за одобряване на типа ЕСФП и вписването му в регистъра по чл. 10, ал. 9, т. 2. В случаите на изпитвания на добавено към ЕСФП ново средство за измерване след приключване на изпитванията се издава свидетелство за регистрация на ЕСФП, в което са вписани всички одобрени средства за измерване в обекта.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) За установени при изпитването некоректни записи във ФП се съставя протокол от БИМ, който лицето по чл. 3 съхранява в книгата за дневните финансови отчети.
(10) За изпитване на нов тип ЕСФП в обект за продажба на течни горива, в който е извършено изпитване по реда на този член, може да се кандидатства, ако е изтекла една година от приключване на предходното изпитване.
(11) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) При започване на изпитвания на ЕСФП в реални условия или изпитване на добавено ново средство за измерване към ЕСФП в обект, в който не е започната дейност, средствата за измерване трябва да са преминали метрологичен контрол от БИМ по реда на Закона за измерванията. Заявка за изпитване съгласно приложение № 3 се подава в 7-дневен срок преди регистрацията на ЕСФП в НАП. За започнатите изпитвания комисията по чл. 10, ал. 5 съставя протокол съгласно приложение № 6 в три еднообразни екземпляра - по един за органите на НАП, на БИМ и един за лицето по чл. 3, който се съхранява в обекта. След издаване на свидетелство за одобряване на типа ЕСФП по реда на този член или допълнение към издаденото свидетелство за одобряване производителят на ЕСФП предприема действия по ал. 7, след което лицето по чл. 3 подава заявление за проверка по реда на чл. 16а, ал. 1.

 

Чл. 12. (1) Свидетелството за одобряване се издава за срок 10 години или до промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ, произтичащи по силата на закон. Този срок може да бъде продължен при условията и по реда на чл. 9, 10 и 11 с допълнение към свидетелството, издадено от председателя на БИМ, когато производителят или вносителят подаде писмена заявка-декларация преди изтичане на срока, посочен в свидетелството.
(2) След изтичане на този срок или при промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ устройствата от съответния тип не са от одобрен тип.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2007 г.) Въведените в експлоатация фискални устройства, чийто срок на свидетелство за одобряване е изтекъл, се считат за устройства от одобрен тип, ако:
1. няма промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ;
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) се използват от лицето, което ги е въвело в експлоатация и регистрирало в НАП към датата на изтичане на срока.

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Въведените в експлоатация и регистрираните в НАП ЕСФП и връзката на ЦРУ с отделните компоненти (средствата за измерване на разход, концентратор/преобразуващо устройство и нивомерни измервателни системи) подлежат на проверки от БИМ, които се извършват по време на метрологичните проверки на средствата за измерване.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Проверките по ал. 1 се извършват съгласно методика за проверка, утвърдена от председателя на БИМ, и се удостоверяват със знаци съгласно Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2003 г.; изм., бр. 96 от 2005 г., бр. 40 и 80 от 2006 г., бр. 37 и 46 от 2007 г., бр. 56 от 2011 г. и бр. 22 от 2015 г.), поставени на местата, предвидени в схемата на пломбиране на модулите в състава на ЕСФП. Знаците се поставят по начин, който не затруднява достъпа до местата за поставяне на знаците, удостоверяващи извършените първоначална и последващи проверки на средствата за измерване.


Чл. 13. (1) Председателят на БИМ със заповед отменя одобряването на типа, когато:
1. се установи несъответствие на ФУ с изискванията съгласно чл. 8, ал. 1, което не може да бъде отстранено;
2. несъответствието подлежи на отстраняване, но производителят или вносителят не го е отстранил в срока по чл. 59, ал. 3.
(2) В 7-дневен срок от издаване на заповедта по ал. 1 БИМ уведомява производителя или вносителя и централното управление на НАП. Отмяната се вписва в регистъра по чл. 10, ал. 9.
(3) Разпространените и въведени в експлоатация ФУ, чийто тип е отменен, се считат от одобрен тип, освен ако несъответствието влияе на фискалните им функции, свързани с регистрирането и отчитането на оборотите.

 

Чл. 14. (1) Експертиза на ФУ е проверка за съответствие на устройството с одобрения тип ФУ.
(2) Експертиза на ФУ се извършва по искане на държавен орган или на лицето по чл. 3.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Възложителят изпраща мотивирано предложение за извършване на експертиза от БИМ с участието на производителя, като предава на БИМ с протокол устройството, а в случай че обектът на експертиза е част от конфигурация - и устройствата в конфигурацията, с изключение на експертиза на ЕСФП, която се извършва на мястото на експлоатация в обекта. На БИМ се предава паспортът на устройството и други необходими документи. Експертизата на ЕСФП се извършва от Българския институт по метрология в присъствието и съдействието на производителя на ЕСФП, лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт на ЕСФП и на средствата за измерване, включени в състава ѝ, както и страната, поискала експертизата.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Срокът за извършване на експертиза е до 14 работни дни, считано от датата на предаване на устройството за експертиза, а за ЕСФП е до 7 работни дни, считано от датата на уведомяване на Българския институт по метрология.
(5) В заключението за извършената експертиза се посочват:
1. данните за възложителя на експертизата;
2. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) обектът на експертизата (тип, индивидуални номера на ФУ, собственик, при ЕСФП и адрес на обекта и др.);
3. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) опис на устройствата в конфигурацията, в случай че обектът на експертиза е част от конфигурация, опис на средствата за измерване и други устройства, включени в състава на ЕСФП;
4. опис на документите, включени към експертизата;
5. състояние на устройството при започване на експертизата;
6. списък на използваните технически средства за експертизата;
7. извършените експертни действия;
8. констатациите на експертизата.
(6) След извършване на експертизата БИМ предава на възложителя на експертизата заключението заедно с устройството, обект на експертизата, и документите по ал. 3.
(7) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Заключението за експертиза на ЕСФП се изготвя в четири еднообразни екземпляра и в 3-дневен срок от съставянето му се изпраща на органите на НАП, производителя на ЕСФП и страната - възложител.

 

Чл. 15. (1) Производител или вносител на ФУ е длъжен да:
1. разпространява и/или продава ФУ само от одобрен тип и с определен гаранционен срок;
2. осигури сервизно обслужване на устройствата в продължение най-малко на 7 години от одобряването на типа, за което подава в БИМ декларация по образец съгласно приложение № 3;
3. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) осигури обучение на лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт, за работа и техническа поддръжка на съответния тип ФУ;
4. подава заявка по образец съгласно приложение № 9 за даване на индивидуални номера на ФУ и на фискалните памети до централното управление на НАП; централното управление на НАП упражнява контрол върху броя на разпространените ФУ чрез заявените индивидуални номера;
5. въвежда със специализирана апаратура индивидуалните номера на ФУ във фискалната памет и да ги вписва в паспорта на ФУ;
6. обозначава върху трайно прикрепена от външната страна на корпуса на всяко ФУ табелка с данни за номера и датата на свидетелството за одобряване на типа ФУ, типа, индивидуалния номер и датата на производство на ФУ, както и други данни по негова преценка; табелката не трябва да е набръчкана, нагъната или набраздена и трябва да бъде видима, четлива и незаличима след:
- изтриване в продължение на 15 секунди с парче плат, потопено във вода;
- повторно изтриване в продължение на 15 секунди с парче плат, потопено в петролев етер;
7. в случай на промяна на данните по т. 6, изписани върху табелката, да постави нова табелка с променените данни и датата на промяната;
8. води списък на номерата на демонтираните модули фискална памет, като тези номера не могат да се използват повторно;
9. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) подава в НАП ежемесечно, до 15-о число, данни за разчетените фискални памети през предходния месец, с формат и параметри на записа по образец съгласно приложение № 10; данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП; фискалната памет на ФПр, работещ в състава на ЕСФП, се разчита от производителя на ЕСФП;
10. оказва съдействие на БИМ при извършване на експертиза на ФУ по чл. 14;
11. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 20.12.2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) подава в НАП данни за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през предходния месец, с формат и параметри на записа по образец, съгласно приложение № 10а; данните се изпращат по електронен път, ежемесечно до 15-о число чрез използване на квалифициран електронен подпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП; при промяна в подадените данни се уведомява НАП по реда и в срока в настоящата точка; подаването и приемането на данните се удостоверява с протокол за подадени и приети данни за сервизни техници, преминали обучение и имащи право на сервизна дейност съгласно приложение № 28; отхвърлят се некоректно попълнени данни, което се удостоверява с протокола съгласно приложение № 28;
12. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) издаде на всеки сервизен техник, преминал обучение за поддръжка и ремонт на ЕСФП, произведени от него, индивидуален сервизен ключ с уникален идентификатор; предостави по един сервизен ключ на органите на НАП и БИМ при одобряване на нов модел ЕСФП;
13. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г. ,изм.. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) деактивира индивидуален сервизен ключ с уникален идентификатор, при промяна в информацията за сервизен техник, в еднодневен срок след уведомяването по чл. 49а;
14. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) подаде коректно попълнени данни по т. 11 в 7-дневен срок от момента на получаване на протокола за отхвърляне по т. 11;
15. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) при необходимост и при поискване от лице по чл. 3 или от контролни органи на НАП и БИМ да оказва съдействие, включително и за разчитане на КЛЕН и за записване на съдържащата се информация в структуриран вид на електронен носител;
16. (нова - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) в случаите на чл. 10, ал. 11 в 14-дневен срок след вписване на нова версия на фърмуера в регистъра по чл. 10, ал. 9 да осигури обновяването на неговата версия на въведените в експлоатация ФУ чрез отдалечен достъп с тях; в същия срок да предостави на лицата, получили разрешение от БИМ за сервизно обслужване и ремонт на ФУ, процедура за обновяване на фърмуера; не се допуска разпространение на ФУ с версия на фърмуера, различна от последно вписаната в регистъра по чл. 10, ал. 9;
17. (нова - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) в случаите на изграден до ФУ отдалечен достъп да въведе информационна система за управлението му, която осигурява:
- проследимост на всяко действие по актуализиране на версията на фърмуера или промяна на системни параметри на въведените в експлоатация ФУ - за период последните изтекли 10 години;
- за всяко действие по записване на информация за актуализиране на версия на фърмуера или промяна в системните параметри на ФУ създаване на нов журнален запис в системния журнал в информационната система на производителя, отразяващ извършеното действие и актуалното състояние;
- журналният запис за актуализиране на версия на фърмуера или промяна в системни параметри на ФУ да съдържа информация за: момента (дата и час) на извършване на действието; какво е извършеното действие; информация, еднозначно идентифицираща ФУ, над което е извършено действието; информация за информационната система на производителя, извършила действието; IP адрес, от който е извършено действието;
- записите в системния журнал да не подлежат на изтриване или на промяна;
18. (нова - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) уведоми БИМ и НАП в случаите на прекратяване/временно преустановяване на дейност като производител/вносител на ФУ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

 

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) Допуска се изграждането на отдалечен достъп до въведените в експлоатация ФУ чрез data SIM карта съгласно приложение № 1, раздел IIIб, т. 1, буква "В", който може да бъде ползван:
1. от производителя/вносителя на ФУ само в случаите на:
- актуализиране на версията на фърмуера на ФУ съгласно чл. 10, ал. 12;
- заявено от лицето по чл. 3 желание да получава информация от регистрираните от него ФУ, в т.ч. данни в структуриран и неструктуриран вид от КЛЕН, от фискалната памет и от натрупващите регистри на ФУ; в тези случаи е необходимо лицето по чл. 3 да подпише декларация за съгласие за получаване на данните от производителя на ФУ;
- промяна на системни параметри и извършване на сервизно обслужване на ФУ;
2. от лицата, получили разрешение за сервизно обслужване и ремонт на ФУ, само за извършване на сервизно обслужване на ФУ;
3. от лицето по чл. 3 само в случаите на:
- заявено пред производител/вносител на ФУ желание да получава информация от регистрираните от него ФУ, в т.ч. данни в структуриран и неструктуриран вид от КЛЕН, от фискалната памет и от натрупващите регистри на ФУ;
- въвеждане или промяна на потребителски параметри на ФУ, които са допустими за въвеждане чрез клавиатурата или интерфейса на ФУ.


Глава трета.
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО И РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА И ИНТЕГРИРАНИ АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 49 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 29.06.2010 Г., ДОП. - ДВ, БР. 40 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2013 Г.)

 

Чл. 16. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) При въвеждане в експлоатация и работа с ФУ/ИАСУТД лицето по чл. 3 трябва да има сключен писмен договор за техническо обслужване и ремонт с лице, получило разрешение от БИМ, което притежава разрешение за сервизно обслужване на съответния тип ФУ/ИАСУТД.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При сключване на договор по ал. 1 за ФУ лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, вписва и заверява с подпис и печат в паспорта на ФУ следните данни:
1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) наименование, адрес, идентификационен номер по чл. 84 ДОПК и телефон на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт;
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) номер и дата на разрешението за извършване на сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства/ИАСУТД;
3. номер, дата и срок на валидност на договора.
(3) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 29.03.2021 г.) При работа с ЕСФП в обект не се допуска функциониране на средства за измерване, включени в състава на системата, които не са преминали метрологичен контрол от органите на БИМ по реда на Закона за измерванията.

 

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Преди регистрацията на ЕСФП лицата по чл. 3 подават заявление за първоначална проверка на ЕСФП в БИМ по образец, утвърден от неговия председател и публикуван на интернет страницата на института, за извършване на проверка на място в обекта. Българският институт по метрология препраща по електронен път заявлението в НАП.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Заявлението по ал. 1 трябва да е придружено с блок-схема на ЕСФП, съдържаща всички нейни компоненти (централно регистриращо устройство, средства за измерване на разход, нивомерна измервателна система, концентратор/преобразуващо устройство, както и всички допълнителни модули) и връзките между тях, както и местата на пломбиране. Заявлението по ал. 1 и придружаващата го блок-схема могат да бъдат подадени и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) В 30-дневен срок от подаване на заявлението органите на НАП и БИМ извършват проверка на място в обекта за съответствие на ЕСФП с одобрения тип и одобряване на предоставената блок-схема. По преценка и при необходимост контролните органи могат да изискат коригиране на предоставената блок-схема. Поставянето на пломби и ограничаването със стикери на достъпа до входовете за комуникация, които не се използват от ЕСФП, се извършва от БИМ.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Органите на НАП и БИМ извършват проверка в обекта в 7-дневен срок от датата на регистрация на ЕСФП в НАП в случаите на откриване на нов обект или обект, в който има смяна на собственост. За извършената проверка се съставя протокол, екземпляр от който се съхранява в обекта. В тези случаи не се допуска извършване на продажби/зареждания на течни горива, зареждания на пропан-бутан в бутилки за битови нужди чрез електронни везни до извършване на проверката от органите на НАП и БИМ. Изречение второ не се прилага за случаите на проточвания, свързани със сервизни дейности.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Одобрената блок-схема при всяка от проверките по чл. 16а се съставя задължително в три еднообразни екземпляра - по един за органите на НАП и на БИМ и един за лицето по чл. 3.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Всяка промяна в одобрената блок-схема или заменяне на елементи от нея се извършва след подаване на заявление за проверка на ЕСФП в БИМ по образец, утвърден от неговия председател и публикуван на интернет страницата на института, за извършване на проверка на място в обекта. Българският институт по метрология препраща по електронен път заявлението в НАП. В 30-дневен срок от подаване на заявлението органите на НАП и БИМ извършват съвместна проверка в търговския обект за одобряване на промените в блок-схемата.
(7) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) При извършване на ремонтни дейности на обекта, обслужван от ЕСФП, налагащи преместване на системата (в цялост или на отделни компоненти), преди преместването, лицето по чл. 3 писмено уведомява за това обстоятелство НАП и БИМ, като посочва начална и крайна дата на преместването на ЕСФП. Когато в хода на работите е необходимо нарушаване/премахване на пломба, до извършване на проверката по ал. 6, ЕСФП може да работи със сервизни пломби, удостоверяващи извършването на ремонта от лице, регистрирано в БИМ като фирма за техническо обслужване и ремонт на посочения тип ЕСФП, или е лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт на средството за измерване. След приключване на ремонтните дейности и връщане на ЕСФП в обекта лицето по чл. 3 уведомява НАП за преместване на системата и подава заявление за проверка на ЕСФП в БИМ по реда на чл. 16а, ал. 6.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 8 от 2020 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Когато при промяна или заменяне на елементи от блок-схемата на ЕСФП, както и в случаите по чл. 36а, ал. 5 е необходимо нарушаване/премахване на пломба, до извършване на проверката по ал. 6 ЕСФП може да работи със сервизни пломби, удостоверяващи извършването на ремонта от лице, което е регистрирано в БИМ като фирма за техническо обслужване и ремонт на посочения тип ЕСФП или е лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт на средствата за измерване.
(9) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 8 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Електронните системи с фискална памет подлежат на последващи периодични проверки със срок на периодичност 2 години. Заявленията за последващи периодични проверки на ЕСФП се подават в БИМ не по-късно от 14 дни преди изтичане на срока на валидност на предходната проверка.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Въвеждането в експлоатация на ФУ/ИАСУТД се извършва след попълване на заявление по образец съгласно приложение № 24, изготвено в 2 екземпляра, по един за лицето по чл. 3 и за лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, което го съхранява в досието по чл. 50, ал. 1. Въвеждането се извършва в присъствието на лицето по чл. 3 от сервизен техник на вписаното в паспорта лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, като техникът е длъжен да:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) запише във фискалната памет датата, часа, минутата и секундата на въвеждане в експлоатация, идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3, съответно единния граждански номер, ако лицето по чл. 3 е физическо лице, с изключение на физическите лица - еднолични търговци;
2. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) впише в паспорта на ФУ данните по т. 1, наименованието на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, и трите си имена, а при въвеждане в експлоатация на ЕСФП - и типа на работещите в обекта средства за измерване на разход на течни горива, както и типа на нивомерната система.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При въвеждане в експлоатация лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, издава свидетелство за регистрация на ФУ по образец съгласно приложение № 11 или издава свидетелство за регистрация на ИАСУТД по образец съгласно приложение № 11а. Свидетелството се издава в 2 екземпляра, по един за лицето по чл. 3 и за лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, което го съхранява в досието по чл. 50, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Ново свидетелство за регистрация се издава при смяна на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, смяна на адреса на търговския обект, както и при загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството.

 

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) При въвеждане в експлоатация, както и при извършване на обновяване на версията на фърмуера от ФУ/ИАСУТД се изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17. При промяна на фърмуера на ФУ лицето по чл. 3 задължително отпечатва и прикрепя в паспорта диагностичен бон, съдържащ информация за обновената версия на фърмуера на ФУ.
(2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) В обектите за продажба на течни горива, работещи с повече от една ЕСФП, предаването на данните за определяне на наличните количества горива се извършва само от една от тези ЕСФП, която се регистрира първа като базова за обекта (тип 31 - приложение № 17). При наличие на средства за измерване на разход/пистолети, които са високодебитни, се изпращат данни съгласно таблица № 1а от приложение № 17.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изменението и допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Устройството/системата получава и отпечатва отговор за успешна регистрация и FDRID или съобщение за грешка съгласно приложение № 17 за "статус на регистрация". Устройството или системата се считат за регистрирани при получаване от НАП на потвърждение за успешна регистрация по приложение № 17. При ФУВАС бонът се разпечатва чрез специализираното устройство по чл. 10, ал. 1, т. 5 от КЛЕН в деня на настъпване на събитието. Бонът, издаден при успешна регистрация на ФУ, се прикрепва към паспорта на ФУ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Лицето по чл. 3 няма право да отчита продажби чрез ФУ/ИАСУТД, въведени в експлоатация след закупуване или промяна на собствеността, без да са регистрирани в НАП.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Не се допуска отчитане на продажби чрез ФУ/ИАСУТД от лицето по чл. 3 без получено и отпечатано потвърждение за успешна регистрация на ФУ/ИАСУТД в НАП. Допуска се потвърждението за успешна регистрация в НАП на ИАСУТД да не се отпечатва, като в този случай генерираният системен бон без отпечатване се записва в КЛЕН.

 

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При промяна на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, в деня на настъпване на промяната новото лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, отбелязва това обстоятелство в паспорта на ФУ, издава ново свидетелство за регистрация, променя данните за лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт във ФУ/ИАСУТД, и изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17. В случаите на подновяване на договора за сервизно обслужване се изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17 с актуални данни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) При промяна на първоначално подадените регистрационни данни в НАП за търговския обект, в деня на настъпване на промяната, лицето по чл. 3 отразява и в заглавната част на фискалния/системния бон променените данни за търговския обект и чрез фискалното устройство/ИАСУТД изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17.

 

Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Извеждане от експлоатация на ФУ и прекратяване на регистрация на ФУ/ИАСУТД се извършва:
1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) по инициатива на лицето по чл. 3;
2. при бракуване на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3, при което се демонтира фискалната памет и устройството не може да бъде използвано;
3. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) по инициатива на лицето по чл. 3 в случаите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
4. (нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) задължително при прекратяване на дейността на търговски обект/и, стопанисван/и от лице по чл. 3, използващо ИАСУТД.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) За дата на извеждане от експлоатация се счита датата на получаване на потвърждение от НАП на изпратеното съобщение за дерегистрация съгласно приложение № 17. Устройството отпечатва това съобщение, като отпечатаният бон за успешната дерегистрация се съхранява в паспорта на ФУ. При ФУВАС съобщението се отпечатва чрез специализираното устройство по чл. 10, ал. 1, т. 5 от КЛЕН в деня на настъпване на събитието и се съхранява в паспорта на устройството.
(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) При техническа невъзможност за изпращане на съобщение поради повреда на ФУ за дата на извеждане от експлоатация се счита датата на издаване на протокол за демонтаж на фискалната памет. В този случай лицето по чл. 3 уведомява писмено в 3-дневен срок НАП, като прилага заверено от лицето по чл. 3 копие на протокола за демонтаж на фискалната памет.
(4) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) В случаите по ал. 3 при извеждане от експлоатация на ФУ уведомяването може да бъде извършено от лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, чрез подаване на протокола за демонтаж на фискалната памет по електронен път на официалните електронни адреси на НАП чрез използване на квалифициран електронен подпис в 3-дневен срок от датата на издаването му.
(5) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Прекратяване на регистрация на ФУ/ИАСУТД се извършва, като се изпрати съобщение за дерегистрация към НАП съгласно приложение № 17, като преди това се изпращат всички неизпратени данни от документи за продажба/сторно операция и дневни финансови отчети.
(6) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) В случаите по ал. 1, т. 4 не по-късно от 3 дни преди прекратяване на дейността на обекта/ите лицето по чл. 3, използващо ИАСУТД, подава уведомление писмено или по електронен път в НАП.

 

Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При загубване, повреждане или унищожаване на свидетелство за регистрация на ФУ/ИАСУТД лицето по чл. 3 е длъжно в срок до три работни дни от настъпване на събитието да уведоми писмено обслужващото лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, за издаване на ново свидетелство.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При загубване, повреждане или унищожаване на паспорта на ФУ производителят/вносителят издава дубликат на паспорта на ФУ в 3-дневен срок от постъпване на искане за издаването му от лицето по чл. 3. Върху паспорта се отбелязва, че е дубликат.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

 

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи:
1. препълване на фискалната памет;
2. смяна на собственика;
3. прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3;
4. бракуване на ФУ;
5. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането ѝ;
6. грешка в блок на фискалната памет;
7. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ;
8. след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.
(изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Преди демонтажа на фискалната памет ФУ изпраща в НАП всички неизпратени данни от документи за продажба и дневни финансови отчети, както и съобщение за дерегистрация към НАП, съгласно приложение № 17.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Сервизен техник на вписаното в свидетелството за регистрация на ФУ лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, извършва демонтаж на фискалната памет, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 7. При смяна на ФП задължително се извършва и смяна на КЛЕН. При смяна на КЛЕН сервизният техник експортира записаната в КЛЕН информация в структуриран четим вид във файл от типа csv, подписва файла с електронен подпис и го предава за съхранение на лицето по чл. 3 заедно с КЛЕН.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) В присъствието на лицето по чл. 3 сервизният техник съставя в три екземпляра протокол за демонтаж на фискалната памет съгласно приложение № 12, като отразява причината за демонтаж в протокола и в паспорта на ФУ.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) Лицето по чл. 3 съхранява екземпляр от протокола за демонтаж на фискалната памет в паспорта на ФУ, а другите екземпляри в еднодневен срок от датата на получаването им се предават на сервизния техник.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) В срок 3 работни дни от предаването на протокола за демонтаж на фискалната памет сервизният техник предава екземпляр на производителя или вносителя на ФУ, а демонтираният модул фискална памет предава на:
1. производителя или вносителя на ФУ, ако няма нарушаване на фабричната пломба на фискалната памет и/или външно въздействие върху модула; или
2. Българския институт по метрология при нарушена фабрична пломба и/или външно въздействие върху модула фискална памет, а на производителя или вносителя на ФУ предава приемо-предавателен протокол за предадения модул фискална памет, издаден от БИМ.
(8) След смяна на фискалната памет сервизният техник отразява в паспорта на ФУ и в досието по чл. 50, ал. 1 данните за новата фискална памет.
(9) Производителят или вносителят е длъжен да:
1. осигури нов модул фискална памет в срок до 5 работни дни от предаването на протокола за демонтаж на фискалната памет; нов модул фискална памет не се осигурява при бракуване на ФУ;
2. разчете фискалната памет в 14-дневен срок от предаването ѝ по реда на ал. 7, да попълни втората част на протокола и да го съхрани заедно с разчетените данни в 5-годишен срок от разчитането, като при поискване да представи протокола за демонтаж на фискалната памет на органите по приходите.
(10) Правото да разчита фискалната памет принадлежи само на производителя или вносителя и е непрехвърлимо.
(11) Въвеждането в експлоатация на ФУ след смяна на фискалната памет се извършва по реда на чл. 17. Въвеждането в експлоатация се извършва на датата на монтиране на новата фискална памет във ФУ, с изключение на случаите по чл. 20, ал. 1, т. 1 или при смяна на собственика.

 

Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Националната агенция за приходите създава и поддържа база данни за ФУ/ИАСУТД.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

 

Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

 

Глава четвърта.
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО И ИНТЕГРИРАНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2013 Г.)

 

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) (1) Независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД за всяка продажба на лицата:
1. по чл. 3, ал. 1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1;
2. по чл. 3, ал. 2 - за всяко плащане, включително за платените чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1.
(2) При разносна търговия фискалната касова бележка се издава от лицето по чл. 3 и се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането, освен когато плащането по продажбата се регистрира и отчита чрез фискално устройство на мястото на предаване на стоката или услугата.
(3) Когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, документът по чл. 3, ал. 1, изречение второ се издава от задълженото лице:
1. на хартиен носител, който трябва да придружава стоката и се предоставя на клиента заедно със стоката; или
2. в електронен вид най-късно към момента, в който стоката напусне търговския обект на лицето, а в случаите на предоставяне на услуги - най-късно при плащане на услугата.
(4) Допуска се да не се издава документът по чл. 3, ал. 1, изречение второ, ако за продажбата е издаден данъчен документ по чл. 112 от ЗДДС, съдържащ данните по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8, с изключение на кода на данъчната група.
(5) При работа с ИАСУТД се допуска продажби на предоставени стоки/услуги, при които клиентът само поема задължение за плащане, да се приключват с издаване на системен бон с вид плащане "резерв 2 - отложено плащане". При извършване на плащане по тези продажби се издава системен бон, като се допуска обобщаване на предоставените стоки или услуги по групи.
(6) Фискалната касова бележка в случаите по ал. 1 се издава при извършване на плащането. Лицата по чл. 3 са длъжни едновременно с получаване на плащането да предоставят на клиента издадената фискална касова бележка. При продажби по чл. 3, ал. 8 фискалната касова бележка се визуализира на контролния дисплей на ФУВАС.
(7) Когато лице по чл. 3, ал. 1 извършва продажби на стоки чрез електронен магазин, които се регистрират и отчитат чрез издаване на фискален бон на хартиен носител, бонът се издава по реда на ал. 2. В случаите на предоставяне на услуги бонът се издава и предоставя на клиента най-късно при плащане на услугата.
(8) Когато лице по чл. 3, ал. 1 извършва продажби на стоки чрез електронен магазин, които се регистрират и отчитат чрез издаване на фискален/системен бон, генериран в електронен вид, бонът се издава и предоставя на клиента най-късно към момента, в който стоката напусне обекта, от който се доставя. В случаите на предоставяне на услуги бонът се издава и предоставя на клиента най-късно при плащане на услугата.
(9) Фискалната касова бележка от ФУ или касовата бележка от ИАСУТД се издават в един екземпляр за клиента. Копие на всяка отпечатана/генерирана в електронен вид бележка се съхранява на контролна лента на електронен носител (КЛЕН). Данни от всяка фискална касова бележка се предават автоматично от ФУ/ИАСУТД по дистанционната връзка към НАП съгласно приложение № 17.
(10) Контролната лента се формира едновременно с издаване на бележката, но без да се отпечатва, като се съхранява на енергонезависим електронен носител при условията и по реда на тази наредба, уреждащи работа с КЛЕН.
(11) Фискалното устройство/интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност осигурява възможност в търговския обект да се отпечатва пълната информация от КЛЕН по начина и в последователността на генериране на записите в КЛЕН.
(12) Лицата по чл. 3 са задължени да поддържат показанията на часовника-календар на ФУ/ИАСУТД в съответствие с астрономическото време и да не допускат отклонения, по-големи от 2 часа.

 

Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Фискалната касова бележка от ФУ трябва да бъде четима, да съответства на образеца съгласно приложение № 1 и да съдържа задължително следните реквизити:
1. наименование и адрес за кореспонденция на лицето по чл. 3;
2. наименование и адрес на търговския обект, а когато не е налице стационарен обект - текст "БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ";
3. пореден номер на касовата бележка;
4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3;
5. идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица;
6. име или номер на касиера;
7. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги; наименованието трябва да позволява най-малко идентифицирането на вида на стоката/услугата; в случай че се продават стоки от един и същи вид, които са с различни цени, във фискалния бон всяка стока се отразява поотделно със съответната стойност;
8. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) обща сума за плащане и начин/и на плащане;
9. дата и час на издаване;
10. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) графично фискално лого съгласно приложение № 18 и текст "ФИСКАЛЕН БОН";
11. индивидуални номера на ФУ и фискалната памет;
12. (нова - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г.) номер касово място за лицата по чл. 6, работещи с контролна лента на електронен носител (КЛЕН);
13. (нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) номер на обекта при ЕСФП;
14. (нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) контролно число на документа;
15. (нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 01.08.2015 г.) номер и дата на фактура при плащане по доставка с непрекъснато изпълнение, за която има издадена фактура;
16. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) двумерен баркод (QR код), с изключение на фискална касова бележка, която се издава и визуализира само на дисплей на ФУВАС, без да се издава хартиен документ;
17. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) уникален номер на продажбата съгласно приложение № 29, когато се използва софтуер за управление на продажбите, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС.
(2) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) При продажба/зареждане на течни горива фискалната касова бележка съдържа освен реквизитите по ал. 1 и следните реквизити, посочени на отделни редове по вид гориво:
1. размер на данъка върху добавената стойност за продаденото/зареденото гориво;
2. размер на акциза за продаденото/зареденото гориво;
3. продажна цена на горивото без акциз и без данък върху добавената стойност (нето стойност).
4. (отм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.)
(2а) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Всяко лице по чл. 3, ал. 2 е длъжно да изпраща по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис информация на НАП по ред, начин и с формат на данни, определени от изпълнителния директор, за покупната цена на горивата, реализирани за календарния месец, в срок до 20-о число на следващия месец. Информацията се подава обобщено по административни области, на територията на които са разположени обектите на лицето по чл. 3, ал. 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) При регистриране и отчитане на автомобилни превози по чл. 39 от Закона за автомобилните превози издадените от фискални устройства или ИАСУТД билети съдържат освен реквизитите по ал. 1 и реквизитите по чл. 39, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Всички регистрирани и натрупвани суми се изразяват в левове и стотинки.
(5) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Кодът по ал. 1, т. 16 съдържа номера на ФП (FMIN), номер, дата и час на издаване на фискалната касова бележка и обща сума на продажбата. В системния бон кодът съдържа индивидуалния номер на ИАСУТД (IASUTDID), номер, дата и час на издаване на системния бон и обща сума на продажбата. Кодовете са с визуална идентичност и с технически характеристики съгласно приложение № 18а.
(6) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 10 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) При поискване на документ за информация за текуща сума по сметка на клиент същият не може да наподобява визуално и като съдържание фискален/системен бон. Документът е по образец съгласно приложение № 39 и следва да съдържа надпис, че по него не се дължи плащане. Надписът е с удебелени главни букви с размер най-малко два пъти по-голям от размера на останалата информация по него.
(7) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) При продажба, за която е издадена фактура, дебитно известие, туристически ваучер или резервационна бланка по смисъла на Закона за туризма или друг първичен счетоводен документ съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, в който/която са посочени количеството и видът на стоките/услугите, във фискалния/системния бон се допуска да се отпечата сумарният оборот по съответните данъчни групи и код на данъчната група. В този случай задължително трябва да се посочат номерът и датата на първичния счетоводен документ, туристическия ваучер или резервационната бланка, по който/която се извършва плащането. Предходните изречения не се прилагат в случаите на чл. 27, ал. 3, т. 3. Издадените документи по изречение първо се съхраняват най-малко в срока по чл. 38 от ДОПК.
(8) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Фискалният/системният бон в електронен вид съответства на образеца съгласно приложение № 1, раздел V и съдържа всички реквизити по ал. 1, като се допуска да не съдържа графично фискално лого.
(9) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) В случаите по ал. 1, т. 15, ал. 7 и 10 се допуска номерът и датата на документа да се съдържат във фискалния/системния бон като свободен текст, като в тези случаи задължителен реквизит на фискалния/системния бон е видът на документа, по който се плаща.
(10) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) При работа с един или повече от един СУПТО, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, в случаите на настаняване, включващо нощувка, се допуска продажби на допълнителни стоки/услуги, при които клиентът само поема задължение за плащане, да се приключват в софтуера с издаване на документ, съдържащ най-малко информация съгласно приложение № 40. При плащане, за което се дължи издаване на фискален бон, се допуска обобщаване на предоставените стоки/услуги по данъчни групи, като задължително се посочат номерът и датата на документа/тите, по който/които се извършва плащането.
(11) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) В случаите по ал. 10, когато задълженото лице работи с един СУПТО, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, се допуска към продажбата на настаняване, включващо нощувка, да се добави информацията за продажбите на допълнителни стоки/услуги в обобщен вид, като задължително се прави обвръзка между тях.
(12) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Допуска се лице, използващо софтуер, който не е включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, да издава фискален бон, съдържащ УНП или друг номер във формат на УНП, както и да подава този номер към сървър на НАП.

 

Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) (1) За продажби, за които лице по чл. 3 приема частични плащания, се допуска ФУ/ИАСУТД да се програмира така, че продажбите да се регистрират в департамент с обобщено наименование "ЧАСТИЧНИ ПЛАЩАНИЯ", в който се регистрират всички получени суми по частични плащания. Информацията за продажбите на конкретните стоки/услуги, за които се извършва частично плащане, следва да е отразена като свободен текст, оградена със знак "#" в началото и в края на допълнителните редове.
(2) При окончателното плащане се регистрират всички стоки и услуги, след което се извършва стойностна отстъпка, равна на размера на частично заплатената/заплатените сума/и. При работа с ИАСУТД, както и когато фискалното устройство работи под управление на софтуер, в свободен текст, ограден със знак "#", се пояснява, че в този случай отстъпката в стойността на стоките се дължи на частично плащане.
(3) В случаите по чл. 25, ал. 2, когато фискалният бон се издава преди получаване на плащането, се допуска продажбите да се регистрират в отделен департамент с наименование "РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ".
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) В случаите по чл. 25, ал. 7, когато фискалният бон се издава преди получаване на плащането, се допуска продажбите да се регистрират в отделен департамент с наименование "ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ".

 

Чл. 26б. (Нов - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) (1) При издаване на разширен фискален бон съгласно приложение № 1 при условия на отложено плащане се допуска същият да се приключва с вид плащане "резерв 2" - "отложено плащане", програмиран и използван само за тази цел. В този случай чл. 26, ал. 7 не се прилага.
(2) При получаване на плащане, включително частично, за което се изисква издаване на фискален бон по издадения съгласно ал. 1 разширен фискален бон, във фискалния бон като задължителен реквизит по чл. 26, ал. 1, т. 7 се посочват десетразрядният номер и датата на фактурата - разширен фискален бон.


Чл. 27. (1) Лицата по чл. 3, с изключение на случаите, когато извършват дейност по чл. 28, са длъжни да регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида на продажбите:
1. група "А" - за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС;
2. група "Б" - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20 % данък върху добавената стойност;
3. група "В" - за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на течни горива;
4. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) група "Г" - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 9 % данък върху добавената стойност.
(2) Лицето по чл. 3 независимо дали е регистрирано или не по ЗДДС задължително регистрира всички продажби по данъчни групи съгласно ал. 1.
(3) Задължително се програмират и регистрират с наименование и единична цена като отделни артикули стоките или услугите:
1. отнасящи се към данъчна група А;
2. с фиксирани цени в нормативен акт;
3. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) представляващи горива, продавани чрез одобрени по смисъла на Закона за измерванията средства за измерване на разход или са с оценено съответствие по смисъла на Закона за техническите изисквания към продуктите.
(4) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г., в сила от 01.03.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.) При работа с ЕСФП и извършване на зареждания на пропан-бутан в бутилки за битови нужди от електронни везни същите се регистрират и отчитат в данъчна група "Б", като зареденото количество гориво се отчита в килограми. Тези продажби се програмират в ЕСФП в отделен департамент.


Чл. 28. При извършване на сделки с чуждестранна валута в наличност небанковите финансови институции и обменните бюра са длъжни да регистрират всяка сделка по групи според вида ѝ:
1. група "А" - за обмяна - продажба на чуждестранна валута, при която стойността на сделката е равна на получените от обменното бюро левове;
2. група "Б" - за обмяна на левове за чуждестранна валута - покупка, при която стойността на сделката е равна на получените от купувача левове.

Чл. 29. (1) Когато лицето по чл. 3 извършва дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка или събира суми от името и за сметка на друго лице, продажбите се регистрират, както следва:
1. чрез ФУ на доверителя, или
2. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) чрез ФУ/ИАСУТД на лицето по чл. 3. Когато доверителят не е задължено лице по чл. 3 във връзка с чл. 4 и 5 и довереникът за собствените си продажби също не е задължено лице, довереникът не е длъжен да регистрира и отчита чрез ФУ/ИАСУТД продажбите, които извършва от името на доверителя.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 продажбите се регистрират по общия ред.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 ФУ/ИАСУТД се програмира така, че продажбите на доверителя да се регистрират като продажби в отделен департамент за всеки доверител, като департаментът посочва името на доверителя.
(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) За продажби, извършвани от заложни къщи, по реда на ал. 1, т. 2 ФУ се програмира така, че продажбите на доверителите да се регистрират в един департамент с обобщено наименование "ЗАЛОЖЕНА ВЕЩ".
(5) (Предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 в генерирания дневен финансов отчет на лицето по чл. 3 се съдържа оборотът на всеки доверител.
(6) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Когато лице по чл. 3 използва софтуер за управление на продажби, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, чрез който управлява продажби на доверители, извършените продажби на доверителите логически се разграничават по доверители и от собствените му продажби, ако има такива. В този случай продажбите на доверителите се регистрират по реда на ал. 3 или в един департамент на ФУ с наименование "ДОВЕРИТЕЛИ". Наименованията на видовете стоки/услуги, отпечатвани на фискалния бон, включват и наименованието на съответния доверител.
(7) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Когато лице по чл. 3 не използва софтуер за управление на продажбите си, но в качеството си на довереник извършва от името и за сметка на доверител продажби, които регистрира във включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС софтуер на доверител, явяващ се лице по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС, се счита че продажбите се управляват от софтуера на доверителя, без да е необходимо този софтуер да управлява фискалното устройство на довереника.

 

Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., предишен текст на чл. 30 - ДВ, бр. 8 от 2020 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Лицето по чл. 3 задължително прикрепва фискалните касови бележки за количествата гориво, издадени във връзка с вътрешен оборот, проверки на комисията по чл. 10, ал. 5, на БИМ или ДАМТН, проби, обезвъздушаване и други служебни операции към регламентираните за тези събития документи. Тези документи са основание за намаляване на дневния оборот.
(2) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Фискални бонове, издавани във връзка с извършени операции по ал. 1, се приключват с въвеждане на вид плащане "Вътрешно обслужване".

 

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) Сторно операция при рекламация или връщане на стока, при операторска грешка или при намаление на данъчната основа, след приключена сметка на клиента, се документира чрез издаване на документ от ФУ или ИАСУТД.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Сторно документът съдържа най-малко посочените в чл. 26, ал. 1, т. 1 - 11 реквизити, както и номер, дата и час на издаване на фискалния/системния бон, по повод на който се издава сторно документът, причината за сторно операцията и надпис "СТОРНО". Когато сторно документът се издава от ФУ, съдържа и индивидуалния номер на фискалната памет от фискалния бон, по който се извършва сторно операцията, а когато се издава от ИАСУТД, съдържа индивидуален номер на ИАСУТД от системния бон, по който се извършва сторно операцията. Когато лицето ползва софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, в сторно документа се отразява и уникалният номер на продажбата, по която се извършва сторно операцията.
(2а) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При документиране на сторно операция, във връзка с която е издадено кредитно известие, в което са посочени количеството и видът на стоките или услугите, в сторно документа се допуска да се отпечата сумарният оборот по съответните данъчни групи и код на данъчната група, като задължително се посочи номерът и датата на кредитното известие. Предходното изречение не се прилага в случаите на чл. 27, ал. 3, т. 3.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) При извършване на сторно операция се извършва и проверка за касова наличност във ФУ/ИАСУТД. Не се допуска извършване на сторно операция при недостатъчна касова наличност, с изключение на случаите на сторно операция при операторска грешка, включително по отношение начина на плащане.
(4) Сторно операцията при операторска грешка се извършва до 7-о число на месеца, следващ месеца, в който е допусната грешката. Сторно операция при връщане или рекламация на стока или при намаление на данъчната основа се документира в момента на възстановяване изцяло или частично в брой на заплатената от клиента сума. Когато възстановяването на сумата се извършва чрез предоставяне на ваучер или други заместващи парите платежни средства, се извършва сторно операция, след което се отразява продажбата на ваучер или заместващите парите платежни средства.
(5) При извършване на покупка от или под наблюдението на орган на НАП (контролна покупка) лицето по чл. 3 връща сумата, когато предметът на покупката може да бъде използван за търговска продажба и неговата потребителна стойност не е намаляла или услугата не е консумирана изцяло или частично. При издадена фискална касова бележка лицето по чл. 3 извършва сторно операция по реда на ал. 1 и 2. Органите на НАП извършват контролни покупки при условия и по ред, определени от изпълнителния директор на НАП, като средствата се осигуряват от бюджета на НАП.
(6) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Когато по реда на ал. 5 се извършва контролна покупка на стока, доставена от лицензиран пощенски оператор по смисъла на Закона за пощенските услуги чрез пощенска пратка с наложен платеж, не се заплаща наложеният платеж. В тези случаи органът по приходите се легитимира и извършва проверка за наличие на издаден фискален/системен бон, придружаващ стоката. Когато има издаден фискален/системен бон, лицензираният пощенски оператор връща стоката на лицето по чл. 3 за извършване на сторно операция по реда на ал. 1 и 2. Органът по приходите заплаща стойността на пощенските услуги за доставка и връщане на стоката, предмет на контролна покупка, ако такива са дължими.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Не се допуска сторно операция при продажби на горива, натрупани през ЕСФП, и на стоки или услуги, които не са програмирани и регистрирани с наименованието си и с единична цена, ако такова програмиране се изисква съгласно чл. 27, ал. 3.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Не се допуска сторно операция при продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Сторно операция за продажба, документирана с фактура по чл. 34 или чл. 58, ал. 2, може да се извършва чрез издаване на кредитно известие от ФУ или ИАСУТД, ако се възстановява сума в брой в момента на издаване на известието. В този случай сторно документът съдържа освен задължителните реквизити по ЗДДС и по ал. 2.
(10) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Когато по разпореждане на държавен контролен орган или въз основа на резултати от анализ в акредитирана лаборатория се извършва изтегляне на стока от пазара, лицето по чл. 3 уведомява своевременно НАП за това обстоятелство, като посочва периода и документа (заповед, протокол и др.), въз основа на който се изтегля стоката.
(11) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) В случаите по ал. 10, когато на клиента се възстановяват пари в брой при връщане на стоката, се допуска да се извърши сторно операция чрез ФУ/ИАСУТД, без да е наличен фискалният/системният бон за продажбата. В този случай:
1. вместо номер на фискалния/системния бон се посочват цифрови символи "9", съобразно функционалността на устройството/системата, а вместо дата и час на издаване на фискалния/системния бон се посочват текущата дата и час;
2. вместо индивидуалния номер на фискалната памет от фискалния бон, по който се извършва сторно операцията, съответно индивидуалния номер на ИАСУТД от системния бон, по който се извършва сторно операцията, се посочва индивидуален номер на фискалната памет на устройството, на което се извършва сторно операцията, или индивидуален номер на ИАСУТД, на която се извършва сторно операцията;
3. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) когато лицето използва софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, вместо уникален номер на продажбата, по която се извършва сторно операция, се посочва уникален номер на продажбата от вида ХХ000000-0000-0000000, където първите два символа са съобразно буквения идентификатор на фискалното устройство, а останалите са нули.
(12) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Когато на клиента се възстановяват пари в брой при рекламация/връщане на стока, продажбата на която е документирана с фискален бон преди въвеждане в експлоатация на софтуер за управление на продажбите, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, и в него не се съдържа уникален номер на продажбата, при извършване на сторно операция вместо уникален номер на продажбата, по която се извършва сторно операция, се посочва уникален номер на продажбата от вида ОО000000-0000-0000000. Първите два символа са латински букви О, а останалите са нули. Допуска се първите два символа да са съобразно буквения идентификатор на фискалното устройство, а останалите да са единици.
(13) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Допуска се лице, използващо софтуер, който не е включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, да издава сторно фискален бон, съдържащ УНП или друг номер във формата на УНП, както и да подава този номер към сървър на НАП.
 

Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) При продажба по цена с отстъпка или надбавка регистрацията във ФУ/ИАСУТД се извършва по обявената цена, след което се извършва операция "процентна или стойностна отстъпка или надбавка".
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Когато по искане на клиента лицето по чл. 3 издава обща фактура за извършени покупки, документирани с отделни фискални касови бележки от ФУ или касови бележки от ИАСУТД, към екземпляра на фактурата за клиента се прикрепват всички издадени бележки за получените плащания по фактурата.

 

Чл. 33. (1) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Извън случаите на продажби/сторно операции всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите "служебно въведени" или "служебно изведени" суми.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Алинея 1 не се прилага при отчитане на продажби на стоки и услуги чрез вградени фискални устройства в автомати на самообслужване.

 

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Фискалните касови бележки са и фактури/кредитни известия по смисъла на ЗДДС, ако отговарят на изискванията на ЗДДС.

 

Чл. 35. (1) Касова бележка от кочан, издавана в случаите, предвидени в тази наредба, се издава в два екземпляра, съдържа данните по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 9 и подпис на касиера.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Кочанът с касови бележки се прономерова и прошнурова от лицето по чл. 3. На първа страница в книгата по чл. 39, ал. 5 се посочват началният и крайният номер на касовите бележки в кочана. Не се допускат касови бележки с повтарящи се или липсващи номера.
(3) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Кочанът с касови бележки се съхранява в търговския обект.

 

Чл. 36. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Продажбите/сторно операциите се документират с касови бележки от кочан в случаите:
1. на спиране на захранващото напрежение;
2. на извършване на експертиза на ФУ от БИМ;
3. по време на ремонт на ФУ за вписаното в паспорта време;
4. при блокирало ФУ/ИАСУТД поради нарушена дистанционна връзка с НАП, за не повече от 48 часа от блокирането;
5. (нова - ДВ, бр. 10 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) при блокирала ЕСФП поради прекъсване на връзката между нивомерната измервателна система и централното регистриращо устройство, с изключение на продажбите на течни горива в данъчна група "В";
6. (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) при нефункциониране на фискалното устройство поради временна неработоспособност на софтуера за управление на продажбите в търговския обект, до отстраняване на повредата; времето, през което софтуерът е неизправен, се удостоверява от лицето по чл. 3 и лицето, поддържащо софтуера;
7. (нова - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) бедствие по смисъла на Закона за защита при бедствия.
(2) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Редът на документиране по ал. 1 не се прилага при продажби, отчитани чрез вградени фискални устройства в автомати на самообслужване, като в посочените случаи работата на автомата следва да се блокира.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При повреда на ФУ, включително нулиране на оперативната памет ("НУЛИРАН RAM"), повреден КЛЕН или препълване на фискалната памет или на КЛЕН, лицето по чл. 3 е длъжно незабавно да повика лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, с което има сключен договор за сервизно обслужване.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) За всяко ФУ се осигурява отделен кочан с касови бележки на гърба, на който предварително се изписва индивидуалният номер на устройството.

 

Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) (1) След изтичане на срока, определен в приложение № 1, раздел IIIб, т. 1, буква "м" по заповед на министъра на финансите или оправомощено от него лице, се допуска ФУ/ИАСУТД да работят в авариен режим за регистриране и отчитане на продажбите, когато е налице едно от следните условия:
1. при обявяване на бедствено положение по Закона за защита при бедствия и липса на мобилна връзка за повече от 72 часа;
2. при наличие на извънредни обстоятелства, когато информационната система на НАП не работи и не се приемат данни повече от 72 часа;
3. когато е установена авария в мрежата на мобилен оператор, поради което липсва мобилна връзка повече от 72 часа, и за това обстоятелство операторът е уведомил НАП.
(2) Когато отпадне необходимостта, работата на ФУ/ИАСУТД в авариен режим се преустановява със заповед на министъра на финансите или оправомощено от него лице, освен когато срокът е определен с първоначалната заповед.
(3) Заповедите по ал. 1 и 2 се публикуват на интернет страниците на Министерството на финансите и НАП.
(4) За периода, определен в заповедта по ал. 1, производителят/вносителят на ФУ/ИАСУТД чрез изградения отдалечен достъп променя първоначално зададения производствен параметър, позволяващ работа в авариен режим, когато е налична мобилна връзка, но въпреки това информацията не може да бъде получена в информационната система на НАП, съответно не е върнат отговор от системата повече от 72 часа.
(5) При отсъствие на мобилна връзка за периода, определен в заповедта по ал. 1, за ЕСФП се разрешава самостоятелна работа на средствата за измерване на разход без връзка с централното регистриращо устройство.
(6) В случаите по ал. 5:
1. показанията на електронните броячи на средствата за измерване на разход преди прекъсването и при възстановяването на връзката се изпращат автоматично в НАП;
2. след издаване на заповед за преустановяване на работата на ЕСФП в авариен режим се прилага процедурата за проверка по чл. 16а, ал. 6; до приключване на проверката задължените лица могат да работят със сервизни пломби по чл. 16а, ал. 8;
3. се допуска продажбите/зарежданията на течни горива, които не са регистрирани чрез ЕСФП, да се отчитат чрез издаване на касова бележка от кочан; при възстановяване на нормалния режим на работа на ЕСФП лицето по чл. 3, ал. 2 е длъжно да предаде в НАП документираните при работа с касови бележки от кочан обороти при спазване на следния ред:
а) издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот за всички продадени/заредени количества течни горива за съответния ден;
б) сумарният оборот се отчита в специален департамент с наименование "Авариен режим на ЕСФП" към данъчна група "Б" и посочен артикул "горива";
в) издаденият фискален бон за съответния ден се съхранява в книгата по чл. 39, ал. 5 на страницата на съответния ден, за който се отнася.
(7) Право да извършва промяна на параметъра за блокиране има само производителят/вносителят на ФУ/ИАСУТД, като упражняването на това право не може да се възлага на друго лице
(8) Всяка промяна на параметъра за блокиране на ФУ/ИАСУТД се записва в системния журнал в информационната система на производителя/вносителя на ФУ/ИАСУТД.

 

Чл. 37. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При регистрирана от съответните органи кражба на ФУ регистрацията и отчитането на продажбите/сторно операциите в обекта, където е извършена кражбата, се извършва с касови бележки от кочан за срок не по-дълъг от 7 дни.

 

Чл. 38. (1) В стационарен търговски обект лицето по чл. 3 е длъжно да постави на видно за клиента място до ФУ:
1. копие на актуално свидетелство за регистрация на ФУ;
2. съобщение, уведомяващо клиента за неговото задължение да съхранява касовата бележка до напускане на търговския обект, и телефон за контакт с ТД на НАП по местонахождение на търговския обект.
(2) Клиентът е длъжен да съхранява касовата бележка до напускане на търговския обект. Когато търговският обект се намира в общо помещение с други търговски обекти или на територията на пазар или тържище, за напускане на търговския обект се счита напускането на общото помещение, съответно пазара или тържището.
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване и при продажби само чрез електронен магазин лицето по чл. 3 съхранява копие на актуално свидетелство за регистрация на ФУ на адреса за кореспонденция.

 

Глава пета.
ОТЧЕТНОСТ НА ОБОРОТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОДАЖБИ

 

Чл. 39. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Всяко фискално устройство, включително вградено в автомат на самообслужване, както и ИАСУТД генерират автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН в 23:59:59 часа за всеки календарен ден (от 0:00 до 24:00 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в следните случаи:
1. когато не е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа; или
2. когато е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа и след генерирането му/отпечатването му в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции.
(1а) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) В случаите по ал. 1, когато устройството/системата е в неработен режим (изключено) или е отворен неприключен фискален/системен бон при настъпване на часа за автоматично генериране на отчета, дневен финансов отчет се генерира веднага след включването на устройството/системата или приключване на бона, като датата на отчета следва да отговаря на датата, на която последно са регистрирани продажби/сторно операции или служебно въведени суми. Отвореният фискален/системен бон се отпечатва и записва в КЛЕН с датата и часа на отварянето му.
(1б) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Лице по чл. 3, използващо ЕСФП, отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в ЕСФП са регистрирани продажби/сторно операции и/или зареждания на течни горива, с изключение на продажби на течни горива във/от обекти, които са изцяло на самообслужване. При продажби на течни горива във/от обекти, които са изцяло на самообслужване, дневният финансов отчет се генерира по реда на ал. 1.
(2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Данните от дневния финансов отчет с нулиране се записват в данъчния терминал (ДТ). При ЕСФП едновременно с това се записват данни от нивомерната измервателна система и броячите на колонките/разходомерите/измервателните системи, като същите се отпечатват като служебен бон.
(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., отм. с Решение № 6046 от 26.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 83 от 2015 г., в сила от 27.10.2015 г., нова - ДВ, бр. 75 от 2019 г.) Допуска се при продажби на течни горива във/от обекти, които са изцяло на самообслужване, да не се отпечатват дневен финансов отчет по ал. 1 и данните от нивомерната измервателна система и броячите на колонките/разходомерите/измервателните системи по ал. 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2019 г.) Лицето по чл. 3, използващо ЕСФП, съхранява отчетите по ал. 1 в хронологичен ред в прономерована и прошнурована книга за дневните финансови отчети за календарната година, водена в единствен екземпляр за всяко ЕСФП и съдържаща страници за всеки календарен ден. На първа страница на книгата се отразяват данните на лицето по чл. 3, наименованието и адресът на търговския обект, описват се кочаните с касови бележки и данни от въвеждане в експлоатация, индивидуалните номера на ЕСФП, както и промените на данните в деня на настъпване. Книгата се съхранява в търговския обект. При продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване, включително при продажби на течни горива във/от обекти, които са изцяло на самообслужване, лицето по чл. 3 не води книга за дневните финансови отчети.
(6) (Отм., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Дните, в които търговският обект не е работил, се вписват в книгата по ал. 5 с текст "неработен ден", удостоверено с подпис.
(7) (Отм., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Дните, в които не са регистрирани продажби/сторно операции, подлежащи на регистрация, се вписват в книгата по ал. 5 с текст "няма регистрирана продажба/сторно операция" за съответната дата, удостоверено с подпис. Дните, в които не са регистрирани зареждания на течни горива, подлежащи на регистрация, се вписват в книгата с текст "няма регистрирано зареждане на гориво" за съответната дата, удостоверено с подпис.
(8) (Отм., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) В случай на загубване, кражба, унищожаване на ФУ и/или на книгата лицето по чл. 3 е длъжно в срок до 3 работни дни от настъпване на събитието да уведоми за това лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, и НАП по реда на ДОПК.
(9) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) При прекъсване на връзката между нивомерната измервателна система и централното регистриращо устройство (ЦРУ) работата на ЕСФП се блокира и данъчният терминал изпраща автоматично генерирано съобщение към НАП. В деня на прекъсване на връзката лицето по чл. 3, ал. 2 отбелязва часа на събитието в книгата за дневните финансови отчети и незабавно уведомява лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, поддържащо нивомерната измервателна система. При възстановяване на връзката се изпраща автоматично генерирано съобщение за възстановяване.
(10) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2015 г., в сила от 27.10.2015 г.) Данъчният терминал служи за предаване на данните от ДТ към НАП по дистанционна връзка чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор.
(11) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Отпечатаните служебни бонове от ЕСФП, съдържащи получените от сървъра на НАП съобщения за доставката по документ и по нивомерна измервателна система, съгласно приложение № 17 се съхраняват в книгата по ал. 5 на страницата на съответния ден, за който се отнасят. При ЕСФП в обекти, които са изцяло на самообслужване, служебните бонове се съхраняват на адреса на кореспонденция на лицето по чл. 3.

 

Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г.) Лицата, извършващи продажби съгласно чл. 4, т. 3, водят книга (регистър) за дневните продажби. Книгата (регистърът) съдържа вид и брой на продадените ценни книжа по чл. 4, т. 3, начален и краен номер от съответния вид, по номинали и общ оборот за деня.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Лицето по ал. 1 съхранява в търговския обект книгата (регистърът) по ал. 1 и копие от документ за получените ценни книжа, издаден по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.

 

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) Лицето по чл. 3 при работа с касови бележки от кочан на страницата за съответната дата в книгата по чл. 39, ал. 5 или в специален регистър за ползваните касови бележки от кочан вписва началния и крайния номер на издадените касови бележки за деня и общия оборот, изчислен въз основа на всички тях, както и текст, указващ причината:
1. ремонт на ФУ - "ремонт";
2. спиране на захранващото напрежение за определен период - "спиране на напрежението", начален и краен час на периода;
3. кражба на ФУ - "кражба";
4. експертиза на ФУ от БИМ - "експертиза";
5. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) поради неизправност на дистанционната връзка и невъзможност за изпращане на данни - "блокирало ФУ/ИАСУТД".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) При повреда на ФУ, водеща до нулиране на оперативната памет ("НУЛИРАН RAM"), ако след възстановяване работоспособността на ФУ данните в RAM не са възстановени, лицето по чл. 3 вписва на страницата за съответната дата в книгата по чл. 39, ал. 5 данните по ал. 1 и оборота, изчислен по КЛЕН от последния записан във фискалната памет дневен финансов отчет до настъпване на повредата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Времето, през което ФУ е било в ремонт, се доказва пред органите по приходите чрез вписаните от лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, данни за ремонта в паспорта на устройството и вписаните данни за ремонта в книгата за дневните финансови отчети от лицето по чл. 3.
(4) Ремонт без направено вписване в паспорта на ФУ от сервизния техник не се признава от органа по приходите, съответно лицето по чл. 3 се санкционира със санкцията за неизползване на ФУ за времето на ремонта.
(5) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При възстановяване работата на ФУ лицето по чл. 3 е длъжно да предаде чрез ФУ към НАП оборота от продажби, отчетен с касови бележки от кочан. Оборотът се предава чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот от продажбите по съответните данъчни групи, или чрез издаване на фискален бон за всяка продажба, документирана с касова бележка от кочан. Сумите по сторно операции, документирани с касова бележка от кочан, се предават по реда на чл. 31.
(6) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При работа с касови бележки от кочан повече от един ден документираните обороти се предават в НАП за всеки ден поотделно при спазване на следния ред:
1. чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот по съответните данъчни групи от продажби за съответния ден, или чрез издаване на фискален бон за всяка продажба, документирана с касова бележка от кочан за съответния ден;
2. сумите по сторно операции, документирани с касови бележки от кочан в дните, в които фискалното устройство не е работило, се предават чрез издаване на фискален бон за всяка извършена сторно операция;
3. непосредствено след действията по т. 1 и 2 се отпечатва дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет;
4. преди започване на регистрирането на продажби на стоки или услуги за текущия ден се извършват действията по т. 1 - 3.
(7) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При прекъсване и възстановяване работата на ФУ в рамките на работния ден на лицето по чл. 3 оборотът, документиран с касови бележки от кочан, се предава:
1. чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот по съответните данъчни групи, или чрез издаване на фискален бон за всяка продажба, документирана с касова бележка от кочан;
2. чрез издаване на фискален бон за всяка извършена сторно операция.
(8) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) В случаите по ал. 7 дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет се отпечатва в края на работния ден.
(9) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Редът по ал. 5 - 8 се прилага и при възстановяване работата на ИАСУТД.


Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) В 7-дневен срок след изтичане на всеки месец и година лицето по чл. 3, използващо ЕСФП, отпечатва съкратен отчет на фискалната памет от всяка ЕСФП в обекта за съответния период.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) Отчетите по ал. 1 се съхраняват в книгата за дневните финансови отчети на всяка ЕСФП на страницата за датата на последния ден от периода.
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.)


Глава шеста.
ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 

Чл. 42. (1) Лицето по чл. 3 със стационарен търговски обект съхранява в търговския обект:
1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) свидетелството за регистрация на ФУ/ИАСУТД и ЕСФП, с изключение на случаите на изпитване на нов тип ЕСФП в реални условия;
2. паспорта на ФУ, с изключение на случаите по чл. 14, ал. 3 и чл. 50, ал. 6;
3. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) КЛЕН - в тримесечен срок от датата на демонтажа на КЛЕН, с изключение на случая по чл. 14, ал. 3;
4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2019 г.) книгата за дневните финансови отчети за текущата година - за лицата, използващи ЕСФП, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 3, чл. 14, ал. 3 и чл. 39, ал. 3;
5. (нова - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) регистъра за касовите бележки от кочан.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
(3) Лицето по чл. 3 без стационарен търговски обект съхранява:
1. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) в търговския обект - свидетелството за регистрация на ФУ и регистъра за касовите бележки от кочан и кочана с касови бележки;
2. в търговския обект - паспорта на ФУ, с изключение на случаите по чл. 14, ал. 3 и чл. 50, ал. 6;
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) на адреса за кореспонденция - КЛЕН.
(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лице, извършващо продажби на стоки и услуги чрез автомати на самообслужване, съхранява на адреса за кореспонденция:
1. свидетелството за регистрация на ФУ;
2. паспорта на ФУ, с изключение на случаите по чл. 14, ал. 3 и чл. 50, ал. 6;
3. КЛЕН - в тримесечен срок от датата на демонтажа на КЛЕН, с изключение на случая по чл. 14, ал. 3.
(6) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Лице, извършващо продажби/зареждания на течни горива от ЕСФП в обекти, които са изцяло на самообслужване, съхранява:
1. в търговския обект - копие на свидетелство за регистрация и кочана с касовите бележки, предназначен за използване в случаите по чл. 36 и 36а;
2. на адреса за кореспонденция - оригинал на свидетелство за регистрация и паспорта на ФУ, с изключение на случаите по чл. 14, ал. 3 и чл. 50, ал. 6 и КЛЕН.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Лицето по чл. 3 е длъжно да съхранява отчетните документи, включително книгите за дневните финансови отчети и КЛЕН, в 5-годишен срок.

 

Чл. 43. Лицата по чл. 3 са длъжни при поискване от органа на НАП да предоставят необходимите ключове и/или кодове/пароли за пускане на отчетите.

 

Глава седма.
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА ФИСКАЛНИТЕ УСТРОЙСТВА И ИНТЕГРИРАНИТЕ АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2013 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.)

 

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Сервизно обслужване на тип ФУ/ИАСУТД се извършва от лица, получили разрешение от БИМ, издадено по реда на чл. 45, ал. 4 за техническо обслужване и ремонт на същия тип ФУ/ИАСУТД.

 

Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 20.12.2017 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) Лицата, които кандидатстват за издаване на разрешение, трябва:
1. да са регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите, или по чл. 3, ал. 1, т. 5, буква "а" от Закона за регистър БУЛСТАТ;
2. да не са обявени в несъстоятелност или да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност или в ликвидация;
3. да имат сключени договори със сервизни техници, които са завършили минимум средно образование и са преминали курс за обучение за сервизно обслужване при производителя на конкретния тип ФУ/ИАСУТД; когато кандидатът е едноличен търговец, който извършва дейност като сервизен техник с личен труд и отговаря на поставените условия, договор не се изисква;
4. да имат сключен договор за сервизно обслужване за съответния тип ФУ/ИАСУТД с производителя или вносителя.
(2) Лицата по ал. 1 подават заявление за получаване на разрешение съгласно приложение № 13, към което прилагат:
1. копие от сключения договор с производителя или вносителя за сервизно обслужване на посочените в договора типове ФУ/ИАСУТД;
2. графично изображение на сервизната пломба за ФУ;
3. списък на сервизните техници с приложени копия на документи за образование, на договори и на удостоверения за преминал курс по ал. 1, т. 3; когато със сервизен техник е сключен трудов договор, копие на договора не се предоставя, а информация за него се изисква и получава по служебен път от НАП;
4. документ за платена такса;
5. индивидуалните сервизни ключове на всеки сервизен техник от списъка, издадени от производителя или вносителя на ЕСФП, в случаите на подаване на заявление за сервизно обслужване на ЕСФП.
(3) Производителите/вносителите на ФУ/ИАСУТД кандидатстват за разрешение за техническо обслужване и ремонт на произвежданите/внесените от тях ФУ/ИАСУТД, без да представят документа по ал. 1, т. 4.
(4) Когато лицето отговаря на изискванията на ал. 1 и 2, председателят на БИМ или упълномощено от него лице издава разрешение за извършване на техническо обслужване и ремонт на тип ФУ/ИАСУТД в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението. Разрешението съдържа:
1. наименованието, седалището и адреса на лицето;
2. единен идентификационен код;
3. типовете ФУ/ИАСУТД, име на фирмата производител или вносител и номер на свидетелството за одобряване на тип ФУ/ИАСУТД, за които лицето е получило разрешение за сервизно обслужване;
4. дата на издаване на разрешението.
(5) При установяване на несъответствия с изискванията лицето се уведомява за отстраняването им в 14-дневен срок. В този случай срокът по ал. 4 започва да тече от датата на предоставяне на доказателствата.
(6) При неотстраняване на несъответствието в срока по ал. 5 председателят на БИМ отказва издаване на разрешение. Решението за отказ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Председателят на БИМ или упълномощено от него лице отнема разрешението за извършване на сервизна дейност с мотивирана писмена заповед при:
1. прекратяване на дейността по сервизно обслужване на ФУ/ИАСУТД;
2. промени, водещи до несъответствие с изискванията по ал. 1;
3. установяване от служителите от БИМ или органите по приходи на НАП, че лицето, получило разрешение за техническо обслужване и ремонт, не изпълнява задълженията си съгласно ЗДДС и тази наредба или не спазва обхвата на разрешението;
4. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) прекратяване на договора за сервизно обслужване от страна на производителя/вносителя.
(8) В случаите по ал. 7, т. 4 председателят на БИМ или упълномощено от него лице може, вместо да отнеме, само да ограничи обхвата на разрешението.
(9) Българският институт по метрология води публичен регистър на лицата, получили разрешение за извършване на техническо обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД.


Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) Лицата, получили разрешение за техническо обслужване и ремонт, са длъжни да уведомят председателя на БИМ в 7-дневен срок от настъпването на промяна във:
1. правния статут, структурата и обхвата на дейността им;
2. ръководството или персонала, които влияят върху изпълнението на задълженията за сервизно обслужване;
3. прекратяване на договора с производител или вносител на ФУ/ИАСУТД от обхвата на разрешението.
(2) Когато промените по ал. 1 водят до несъответствие с изискванията на чл. 45, ал. 1, служителите на БИМ правят мотивирано предложение до председателя или упълномощено от него лице за отнемане на разрешението или за ограничаване на обхвата му.
(3) Обхватът на разрешението може да бъде ограничен по отношение на типовете фискални устройства, на които лицето има право да извършва сервизно обслужване и ремонт.

 

Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) Председателят на БИМ или упълномощено от него лице със заповед прекратява разрешението за техническо обслужване и ремонт по предложение на контролните органи по тази наредба при:
1. неспазване изискванията по чл. 45, ал. 1;
2. системни нарушения на изискванията, свързани с въвеждане/извеждане от експлоатация, с регистрация/дерегистрация и със сервизно обслужване и ремонт;
3. по мотивирано предложение на производителя/вносителя.
(2) Заповедта за прекратяване на разрешението подлежи на вписване в регистъра по чл. 45, ал. 9 и се уведомява лицето в 7-дневен срок от издаването ѝ.
(3) Лице, за което е издадена заповед по ал. 1, има право да кандидатства за издаване на ново разрешение за извършване на техническо обслужване и ремонт, ако е изтекла една година от издаване на заповедта.
(4) Българският институт по метрология изпраща на НАП копие на заповедта по ал. 2 в срок до 3 работни дни от издаването ѝ.
(5) При прекратяване на дейността по инициатива на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, БИМ уведомява НАП за това в срок до 3 работни дни от настъпване на събитието.
(6) Лице, в чийто управителен и/или контролен орган участва физическо лице, което е било или към датата на подаване на заявление за получаване на разрешение за техническо обслужване и ремонт е член на управителен и/или контролен орган на друго предприятие, на което е издадена заповед за прекратяване на разрешение за техническо обслужване и ремонт съгласно ал. 1, има право да кандидатства за издаване на разрешение за техническо обслужване и ремонт, ако е изтекла една година от издаване на заповедта.

 

Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) В случаите на чл. 47, ал. 1 лицето, на което е прекратено разрешението за извършване на техническо обслужване и ремонт, е длъжно в 14-дневен срок от издаване на заповедта да уведоми за това лицата по чл. 3, с които има сключен договор за сервизно обслужване.

 

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) Сервизното обслужване по време на експлоатация на ФУ/ИАСУТД се извършва от лица, получили разрешение от БИМ за техническо обслужване и ремонт, при сключен писмен договор с лицето по чл. 3. Допуска се отпечатване на служебен бон с предупредителен текст преди и след изтичане на срока на сервизния договор.
(2) Не се допуска извършване на ремонт на ФУ/ИАСУТД от лице, различно от посоченото в договора.
(3) Изискването по ал. 1 за сключен писмен договор не се прилага за лицата, извършващи сервизно обслужване, при обслужване на собствените ФУ/ИАСУТД, с които регистрира и отчита собствените продажби.
(4) Лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт на ЕСФП, са длъжни да осигурят техническа възможност за пломбиране на обозначените места в блок-схемата на ЕСФП.

 

Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При промяна в списъка на сервизните техници, преминали обучение за поддръжка и ремонт на ЕСФП и притежаващи индивидуални сервизни ключове с уникален идентификатор, лицето по чл. 49 уведомява за промяната производителя/вносителя в тридневен срок.

 

Чл. 49б. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Преди и след извършване на сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване, работещи в състава на ЕСФП, лицата, които го извършват, подават по електронен път уведомление или във вид на файл с формат XML, структурата на който се публикува на интернет страницата на НАП или импортиран файл във формат XML. Уведомлението се подава чрез използване на квалифициран електронен подпис в web базирано приложение на интернет страницата на НАП по образец съгласно приложение № 26.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Преди и след извършване на сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД, включително ЕСФП, лицата, които го извършват, подават по електронен път уведомление или във вид на файл с формат XML, структурата на който се публикува на интернет страницата на НАП или импортиран файл във формат XML. Уведомлението се подава чрез използване на квалифициран електронен подпис в web базирано приложение на интернет страницата на НАП по образец съгласно приложение № 27.

 

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) За всяко обслужвано ФУ/ИАСУТД се открива и води сервизно досие, в което се съхраняват документите, получени или издадени във връзка с регистрацията и сервизното обслужване. Профилактичните проверки и/или ремонти се вписват в досието в таблична форма.
(2) Датата и часът на започване на ремонта се вписват в паспорта на ФУ и в досието по ал. 1 в момента на приемането.
(3) Датата и часът на завършване на ремонта, както и описание на дефекта се вписват в паспорта на ФУ и в досието по ал. 1 при завършване на ремонта.
(4) Вписванията в паспорта се заверяват с подпис на сервизния техник и печат.
(5) След всеки ремонт ФУ задължително се пломбира.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) При приемане на ФУ за ремонт сервизният техник при необходимост обновява версията на фърмуера на ФУ до последната вписана в регистъра по чл. 10, ал. 9 и съставя протокол в два екземпляра, в който задължително посочва датата, часа и причината за приемане. В този случай паспортът придружава ФУ.
(7) Досиетата на ФУ/ИАСУТД, за които договорите за техническо обслужване и ремонт са прекратени, се съхраняват най-малко в 5-годишен срок от датата на прекратяването.

 

Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Всяко лице, което извършва сервизно обслужване на ФУ, е длъжно да подава ежемесечно до 15-о число в НАП данни за издадените през предходния месец свидетелства за регистрация на ФУ, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления по чл. 21, ал. 1. Данните се подават по електронен път с формат и параметри на записа по образец съгласно приложение № 15. Данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в web базирано приложение на интернет страницата на НАП.

 

Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) Срокът за ремонт на ФУ, с изключение на смяна на ФП по чл. 22, е не повече от 2 работни дни на територията на градовете и не повече от 4 работни дни на територията на селата от момента на повредата, съответно от уведомяването на сервиза.
(2) Срокът за ремонт при повреда на фискална памет е не повече от 5 работни дни от предаването на протокола за демонтаж на фискалната памет от сервизния техник на производителя/вносителя по реда и в сроковете по чл. 22, ал. 9.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) Всяко лице, което извършва сервизно обслужване на ФУ, за които не е наличен отдалечен достъп, е длъжно да обнови версията на фърмуера на въведените в експлоатация ФУ при вписана в регистъра по чл. 10, ал. 9 нова версия в срок до 45 дни след вписването ѝ.


Глава седма "а".
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 118, АЛ. 16 ОТ ЗДДС, И СВЪРЗАНОСТТА ИМ С ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА (НОВА - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 17 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2021 Г.)

 

Чл. 52а. (1) (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г., предишен текст на чл. 52а - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Софтуерът за управление на продажби в търговски обект, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, трябва да отговаря на изискванията съгласно приложение № 29.
(2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Допуска се софтуер за управление на продажби, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, да отговаря най-малко на изискванията по т. 1, 2, 4, 6 и 7 от приложение № 29, при условие че се управляват продажби само на стоки или услуги, заплащани напълно или частично от Министерството на здравеопазването или от Националната здравноосигурителна каса съгласно националните рамкови договори за медицински дейности и за дентални дейности или индивидуалния договор за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, сключен по реда на Закона за здравното осигуряване, или заплащани чрез предоставените субсидии и финансирания по реда на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на ЗДДС. Допуска се чрез софтуера да се управляват продажби и на други медицински услуги, при условие че за тях се отразява само медицинска информация без посочена стойност. В този софтуер не се допуска да се управляват други продажби извън изрично посочените.


Чл. 52а1. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2019 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Лице по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС може да използва софтуер за управление на продажби, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, който отговаря най-малко на изискванията по т. 2, 4, 6 и 7 от приложение № 29. В случай че интерфейсът на софтуера не е на български език, търговецът е длъжен да предостави негов превод на български език при поискване от орган по приходите.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.)
(3) Лицето може да използва софтуера по ал. 1, в случай че за предходната календарна година размерът на получените плащания по продажби, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, не надвишава 5 на сто от размера на нетните приходи от продажби и са изпълнени едновременно най-малко две от следните условия:
1. балансовата стойност на активите към края на предходната календарна година надвишава 8 000 000 лв.;
2. нетните приходи от продажби за предходната календарна година надвишават 16 000 000 лв.;
3. средната численост на персонала за предходната календарна година надвишава 50 души.
(4) При определяне на размера по ал. 3 на получените плащания по продажби, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, не се вземат предвид продажбите, регистрирани и отчитани по реда на чл. 28.
(5) Лицето, което използва софтуера по ал. 1, е длъжно да подава за всяка календарна година в срок до 31 януари на следващата година в Националната агенция за приходите стандартизиран одиторски файл, съдържащ информация за всички регистрирани в софтуера продажби за периода, с формат и параметри на записа съгласно приложение № 37. Файлът се подава на технически носител в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
(6) Новосъздадено юридическо лице или физическо лице, придобило качество на търговец по смисъла на Търговския закон през текущата календарна година, може да използва софтуера по ал. 1, при условие че към датата на първата продажба, за която е налице задължение за издаване на фискален бон, е изпълнило изискването на ал. 3, т. 1 и прогнозният процент за размера на плащанията по продажби, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, не надвишава 5 на сто от размера на нетните приходи от продажби за текущата календарна година.
(7) Правото да се използва софтуерът по ал. 1 се преустановява след изтичане на тримесечен срок от края на календарната година, за която размерът на получените плащания по продажби, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, надвиши 5 на сто от размера на нетните приходи от продажби.
(8) Правото да се използва софтуерът по ал. 1 се преустановява след изтичане на тримесечен срок от края на втората последователна календарна година, за която не са изпълнени две от условията по ал. 3, т. 1 - 3.


Глава седма "б".
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ НА СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, ВКЛЮЧЕН В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 118, АЛ. 16 ОТ ЗДДС (НОВА - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2018 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 17 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2021 Г.)

 

Чл. 52б. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 01.12.2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) За да бъде включен софтуер за управление на продажби в търговски обект в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, неговият производител/разпространител е длъжен за този софтуер да декларира в НАП обстоятелствата, посочени в чл. 118, ал. 14 от ЗДДС.
(2) Декларацията по ал. 1 за софтуер, произведен от лице, установено или с постоянен адрес на територията на страната, се подава от това лице.
(3) Декларацията по ал. 1 за софтуер, произведен от лице, установено на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, се подава от това лице или от един оторизиран разпространител за територията на страната.
(4) Декларацията по ал. 1 за софтуер, произведен от неустановено на територията на Европейския съюз лице, се подава от един оторизиран разпространител на софтуера, установен на територията на Европейския съюз.
(5) Изискването по ал. 1 не се отнася за лица, оторизирани от производител/разпространител да разпространяват софтуер, за който производителят/разпространителят е декларирал обстоятелствата съгласно чл. 118, ал. 14 от ЗДДС.
(6) Националната агенция за приходите поддържа публичен списък със софтуерите, за които е декларирано съответствие с нормативните изисквания. Списъкът е достъпен на интернет страницата на НАП и съдържа информация съгласно приложение № 35.


Чл. 52в. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 01.12.2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Производител/разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект, избрал да декларира обстоятелствата, посочени в чл. 118, ал. 14 от ЗДДС, подава декларация по образец съгласно приложение № 30, преди да започне разпространението на софтуера. Декларацията се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на агенцията.
(2) С декларацията по ал. 1 се подават:
1. информация за софтуера съгласно приложение № 31;
2. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) подробно ръководство за работа със софтуера в частта, свързана с функционалността за управление на продажбите и с реализацията на изискванията на приложение № 29;
3. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) за софтуери, които се инсталират в среда на клиента, се представят: пълно описание на обектите в базата данни (БД), свързани с управлението на продажбите, вкл. таблици и предназначението им, връзки между тях, описание на полетата в таблиците, както и изпълним файл и source-кодът, от който е генериран изпълнимият файл, за достъп и извличане на данни от БД в структуриран четим вид с възможност за избор - от всички или от част от таблиците, с които работи софтуерът, когато информацията, съдържаща се в експортираните от изпълнимия файл таблици, представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 (ОВ, L119 от 4 май 2016 г.) или здравна информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето, при експорта тези данни не се извличат;
4. за софтуери, които се предоставят като облачна услуга - "Софтуер като услуга" (SaaS), се представят: описание на функционирането на услугата; технически канали за комуникация между облачната услуга и фискалните устройства; портове за комуникация; описание на инсталираните локални компоненти в среда на клиента; физическо местонахождение на базата данни; в случай че софтуерът работи с локална база данни, се предоставя и информацията съгласно т. 3;
5. (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) за софтуери по чл. 52а, ал. 2 и чл. 52а1, които се предоставят като облачна услуга - "Софтуер като услуга" (SaaS), се представят: описание на функционирането на услугата; описание на инсталираните локални компоненти в среда на клиента; физическо местонахождение на базата данни;
6. (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) изискването на т. 3 не се отнася за софтуери по чл. 52а, ал. 2;
7. (нова - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) изискванията на т. 2 и 3 не се отнасят за софтуери по чл. 52а1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) В 7-дневен срок от настъпване на промяна на обстоятелствата в подадена декларация, включително за всяка нова версия на софтуера, производителят/разпространителят подава нова декларация по реда на ал. 1.
(3а) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Промяна във функционалността и/или промяна в структурата на базата данни, попадащи в обхвата на приложение № 29, е нова версия на софтуера, за която се подава и информация по реда на ал. 2. Не се смята за промяна в структурата на базата данни промяна, касаеща единствено тип и дължина на поле. Допуска се в допълнение към номера на версията да има група символи, които не са свързани с промени във функционалността и/или с промяна в структурата на базата данни, попадащи в обхвата на приложение № 29, и която не се счита за част от номера на версията. В този случай при подаването на информация за софтуера по приложение № 31 производителят/разпространителят посочва принципите, формата и значението на елементите, формиращи номерата на версиите на произвеждания/разпространявания от него софтуер, включително на допълнителната група символи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2019 г.) В случай че софтуерът разполага с функционалност, изпълняваща изискваната функционалност за изпълнимия файл по ал. 2, т. 3, се допуска да не се предоставя изпълним файл и неговият source-код, при условие че се предоставят указания за достъп и извличане на информацията от БД съгласно ал. 2, т. 3.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 75 от 2019 г.) При настъпване на промени в информацията, подадена по реда на ал. 2 и свързана с управлението на продажбите или изискванията на приложение № 29, производителят/разпространителят уведомява НАП в 7-дневен срок по същия ред.
(5а) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., предишна ал. 4а - ДВ, бр. 75 от 2019 г.) В случаите на ал. 3 и 4, когато промяната се отнася само до функционалност и структура на БД, свързани с изискванията за подаване на информация към НЗОК, декларация за тези промени, направени през календарната година, се подава еднократно до 28 февруари на следващата година.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 75 от 2019 г.) В срок от 7 работни дни от подаване на декларацията по ал. 1 и информацията по ал. 2 НАП включва софтуера в електронен публичен списък на софтуерите, разрешени за ползване в търговските обекти. При установяване на пропуски или непълноти в подадената декларация и в информацията по ал. 2 НАП уведомява за това декларатора по електронен път. Софтуерът се включва в електронния публичен списък в срок от 7 работни дни след отстраняване на всички установени пропуски/непълноти. В случай че се подава само декларация по ал. 1 за нова версия на софтуера без промяна на информацията по ал. 2, срокът за включване на новата версия на софтуера в публичния списък е 2 работни дни.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 75 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) При преустановяване производството/разпространението и/или поддръжката на софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, производителят/разпространителят уведомява НАП за това обстоятелство в 14-дневен срок от настъпването му по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП. Това се отбелязва в публичния електронен списък със софтуерите, поддържан от НАП.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 75 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Преди предприемане на действия по прекратяване на дейността и заличаване от публичните регистри производителят/разпространителят на софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, предоставя на НАП информацията по чл. 52е, ал. 3, т. 1 за всички версии, за които е подал декларации по чл. 118 от ЗДДС.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 75 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Когато декларацията по чл. 52в, ал. 1 е подадена от разпространител, с когото производителят на софтуера прекратява договорните си отношения, производителят е задължен при поискване от орган по приходите да предостави информацията по чл. 52е, ал. 3, т. 1.
(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 75 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) В случай на установено неспазване от страна на производител/разпространител на задълженията по ал. 7 и 8 и чл. 52е, ал. 3 НАП предприема действия по заличаване на софтуера от публичния списък.
(11) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 75 от 2019 г.) Изискванията по ал. 7 и 8 не се отнасят за софтуери по чл. 52а, ал. 2.

 

Чл. 52г. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 01.12.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Производител на софтуер за управление на продажби, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, който предоставя софтуера като облачна услуга (SaaS), може да съхранява базата данни на лицата, избрали да ползват такъв софтуер, само на територията на Република България или на държава - членка на ЕС.


Чл. 52д. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 01.12.2018 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Производителите/разпространителите са длъжни да оказват съдействие на органите по приходите за достъп, четене и експорт в четим вид на информация от реална и/или архивна база данни на разработвания/разпространявания от тях софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, включително на обектите в базата данни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Когато софтуерът, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, се предоставя като облачна услуга - "Софтуер като услуга" (SaaS), при поискване от орган по приходите в хода на производства по глава петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, производителите са длъжни да предоставят дистанционен достъп до "одиторския профил" на софтуера за конкретно задължено лице, както и да предоставят цялата информация от базата данни, отнасяща се за това лице. Когато информацията представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 или здравна информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето, тези данни не се предоставят.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Производителите/разпространителите са длъжни незабавно писмено да уведомят НАП, в случай че установят манипулиране на софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, или на информацията в базата данни при задължено лице - потребител на софтуера.

 

Чл. 52е. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 01.12.2018 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Когато в хода на контролно производство се установи несъответствие с изискванията в приложение № 29 на функционалността на софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, органът по приходите уведомява неговия производител/разпространител за установеното несъответствие. В 7-дневен срок от уведомяването производителят/разпространителят трябва да приеме или откаже наличието на несъответствие, като уведоми писмено централното управление на НАП.
(2) В случай че производителят/разпространителят приеме наличието на несъответствие, се прилага редът по чл. 52е1, ал. 2 - 4.
(3) Когато органът по приходите възложи извършване на експертиза по реда на ДОПК, производителят/разпространителят на софтуера е длъжен да оказва съдействие и предоставя изисканата за целите на експертизата информация, включително:
1. предоставя пълен инсталационен пакет на версията/версиите на софтуера, предмет на експертизата (при SaaS - създаване на нов клиентски акаунт за целите на експертизата); или
2. осигурява контролирана среда и съдейства за провеждане на изпитвания на софтуера с оглед откриване на причините за установеното несъответствие.
(4) В случай че в хода на възложената експертиза производителят/разпространителят на софтуера не изпълни задълженията си по ал. 2, НАП предприема действия по заличаването на версията/версиите на софтуера от списъка.
(5) В случай че в резултат на експертиза по ал. 3 се установи, че използваната в търговския обект версия на софтуера не съответства на изискванията на приложение № 29 и не е приложена ал. 2, НАП предприема действия по заличаването на версията/версиите на софтуера от списъка.

 

Чл. 52е1. (Нов - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) (1) В случай че производител/разпространител установи несъответствие на функционалността на деклариран от него софтуер с изискванията в приложение № 29, е длъжен незабавно да преустанови неговото разпространение и уведоми писмено централното управление на НАП за това обстоятелство, като посочи конкретното несъответствие и последствията, до които то води.
(2) В 7-дневен срок от установяването на обстоятелството по ал. 1 производителят/разпространителят е длъжен да подаде декларация по чл. 52б за нова версия на софтуера, съответстваща на изискванията на приложение № 29.
(3) В 14-дневен срок от включване на новата версия на софтуера в публичния списък по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС производителят/разпространителят е длъжен да подмени версията по ал. 1 при всички потребители.
(4) Версията по ал. 1 се заличава от публичния списък по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС след изтичане на срока по ал. 3.

 

Чл. 52ж. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 01.12.2018 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) В случаите по чл. 52в, ал. 9, чл. 52е, ал. 4 и чл. 52е1, ал. 4 актът за заличаване на версията/версиите на софтуер за управление на продажби от поддържания от НАП публичен електронен списък се издава от оправомощен от изпълнителния директор на НАП орган по приходите. Актът подлежи на обжалване пред компетентния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.)
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) В 14-дневен срок от влизане в сила на административния акт по ал. 1 НАП заличава софтуера от публичния електронен списък. На датата на влизане в сила на акта на интернет страницата на НАП се публикува съобщение, а лицата по чл. 3, използващи версията/версиите на софтуера и подали информация по реда на чл. 52з, се уведомяват по електронен път за изключването на софтуера от публичния списък и за задължението им в 14-дневен срок да преустановят използването му.


Глава седма "в".
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, ВКЛЮЧЕН В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 118, АЛ. 16 ОТ ЗДДС (НОВА - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 17 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2021 Г.)

 

Чл. 52з. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Лицата по чл. 3, избрали да използват в търговски обект софтуер за управление на продажбите, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, уведомяват НАП за направения избор след започване на работа със софтуера в обекта чрез подаване на информация съгласно приложение № 32. Информацията се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на ДОПК чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 32. Изборът се счита за направен от деня, следващ деня на подаване на информацията към НАП. При промяна на подадените данни съгласно приложение № 32 задължените лица подават информация по реда на тази алинея в 7-дневен срок.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Лицата по чл. 3, избрали да преустановят използването на софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, подават информация по реда на ал. 1. С подаването на информацията се счита, че лицето по чл. 3 прави отказ от използването на софтуера. Отказът се счита за направен от деня, следващ деня на подаване на информацията към НАП.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) В търговски обект, в който задълженото лице е избрало да използва софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, софтуерът задължително управлява всички работещи фискални устройства в този обект с изключение на софтуерите по чл. 52а, ал. 2 и чл. 52а1, както и в случаите на тестване по реда на ал. 4. Регистрираните фискални устройства в търговски обект, които се управляват от софтуера, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, могат да се използват само като фискален принтер и не се допуска преминаването им в друг режим на работа.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Лицата по ал. 1 могат да тестват в търговския обект софтуер за управление на продажбите или нови версии на текущо използвания софтуер при спазване на следните условия:
1. лицето е уведомило НАП най-късно в деня, предхождащ деня на започване на тестването, чрез подаване на информация за тестовата среда, включително за тестовата база данни съгласно приложение № 32;
2. тестването се извършва на обособени и обозначени за това работни места, намиращи се в помещения, до които клиентите нямат достъп и в които не се извършват продажби на стоки и услуги и не се приемат плащания;
3. при тестване не се позволява отпечатване на каквито и да е документи, свързани с продажби.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Лицата по ал. 1 нямат право без оторизация от производителя/разпространителя на софтуера да променят функционалността му или да добавят външни модули към него.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Лицата по ал. 1 са длъжни да оказват съдействие за подмяна на версията на използван от тях софтуер за управление на продажбите в случаите по чл. 52е1, ал. 3.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.)
(8) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) В случай че лицето ал. 1 използва интегрирана информационна система за управление на продажбите/търговската дейност, функционалностите съгласно § 1, т. 19 от допълнителните разпоредби се считат за софтуер за управление на продажбите, който трябва да отговаря на изискванията съгласно приложение № 29.
(9) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Когато задълженото лице работи с повече от един СУПТО, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, се допуска да се обменя информация за продажбите между използваните софтуери при спазване на изискванията на приложение № 41.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Допуска се лице по ал. 1 да въвежда (импортира) в СУПТО информация за продажби от други източници и софтуери. В този случай въвеждането (импортът) в софтуера за управление на продажби се извършва при спазване на изискванията, посочени в приложение № 42.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Когато лице по ал. 1 извършва продажби и чрез електронен магазин, се допуска направените поръчки в електронния магазин да се въвеждат (импортират) в използвания от лицето софтуер за управление на продажби. Импортът обхваща всички нови и променени от клиентите поръчки при спазване на изискванията, посочени в приложение № 42.
(12) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.)
(13) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Когато лице по чл. 3, ал. 17 използва в търговски обект софтуер за управление на продажби, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, се допуска от този обект да се управляват и продажбите му чрез софтуера на електронния магазин, при условие че продажбите се управляват поотделно във всеки един от софтуерите. Допуска се лицето да управлява всички извършвани продажби в софтуера за управление на продажбите, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, при условията и по реда на ал. 10.
(14) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Създаваната от софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, база данни може да бъде съхранявана само на територията на Република България или на държава - членка на Европейския съюз.
(15) Алинеи 1 и 2 не се отнасят за подаване на информация за използването на софтуер по чл. 52а, ал. 2.
(16) Изискванията съгласно приложения № 41 и 42 за въвеждане (импорт) на информация в СУПТО по ал. 8, 9 и 10 не се отнасят за лица по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС, използващи софтуер по чл. 52а1.

 

Чл. 52и. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) При извършване на проверка в търговски обект лицата по чл. 52з, ал. 1 са длъжни по искане от орган по приходите незабавно да осигурят достъп до всички устройства, които работят с използвания в обекта софтуер - сървъри, работни станции, ФУ и др. В случай че местонахождението на част от устройствата е извън проверявания обект, до тях следва незабавно да се осигури отдалечен достъп.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Когато софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, е инсталиран в среда на задълженото лице (собствена или наета) и при поискване от орган по приходите в хода на извършване на контролни действия в търговски обект, същото е длъжно незабавно да осигури:
1. достъп до конфигурирания в софтуера "одиторски профил";
2. директен достъп с пълни права за четене и експорт на информацията от текущата и архивните БД на използвания в обекта софтуер за управление на продажбите, независимо от местонахождението на БД.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Когато софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, се ползва като облачна услуга, предоставена от производител/разпространител, и при поискване от орган по приходите в хода на извършване на контролни действия в търговски обект, задълженото лице е длъжно незабавно да осигури:
1. достъп до конфигурирания в софтуера "одиторски профил";
2. достъп до инсталирани локални софтуерни компоненти;
3. директен достъп с пълни права за четене и експорт на информацията от текущата и архивните бази данни на използвания в обекта софтуер за управление на продажбите, в случай че се използва локална база данни.


Чл. 52к. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Лицата по чл. 52з, ал. 1 са отговорни за целостта, интегритета и съхранението на информацията, съдържаща се в базата данни на софтуера (текуща база данни и архивни копия на базата данни), в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК, независимо от нейното местонахождение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Лицата по чл. 52з, ал. 1 са длъжни при поискване от орган по приходите в хода на производства по глава петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс да осигурят достъп до информацията по ал. 1 с възможност за експорт и копиране през потребителския интерфейс на софтуера. Когато софтуерът е част от или е свързан с интегрирана информационна система за управление на продажбите/търговската дейност на лицето по чл. 3 и използваната технология за реализацията му не позволява изпълнението на всички или на част от изискванията по т. 16, 17, 18 и 19 от приложение № 29, изпълнението на тези изисквания следва да бъде осигурено чрез функционалността на интегрираната система.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Когато работата на софтуера е свързана с получаване или подаване на информация от или към други софтуери или модули от информационни системи, лицата по чл. 52з, ал. 1 съхраняват информацията, създавана чрез тези софтуери (модули от информационни системи), в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК и при поискване предоставят достъп до нея с пълни права за четене и експорт на данни.


Чл. 52л. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Лицата по чл. 52з, ал. 1 са длъжни да въвеждат най-малко две имена за всеки от потребителите (операторите) на софтуера съгласно сключените с тях трудови или граждански договори, включително присвоените им права за работа със софтуера или присвоената роля/роли, в случай че правата на потребителите (операторите) се управляват посредством присвоени роли, и периода на активност за присвоените права/роли.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.)

 

Глава седма "г".
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (НОВА - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 29.12.2018 Г.)

 

Чл. 52м. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 29.12.2018 г.) (1) Лице по чл. 3, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин подава информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 33.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Информацията по ал. 1 се подава отделно за всеки електронен магазин, чрез който се извършват продажби. Когато се използват посредници за предлагане на туристически услуги в интернет, се посочват тези от тях, с които лицето по чл. 3 има сключен договор.
(3) При промяна на данните по ал. 1 актуална информация се подава в 7-дневен срок от настъпване на промяната.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При прекратяване на дейността по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин информация за това обстоятелство се подава по реда на ал. 1 в 7-дневен срок от прекратяване на дейността, което се отразява в поддържания от Националната агенция за приходите публичен списък.
(5) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.05.2019 г.) Националната агенция за приходите поддържа публичен списък на електронните магазини, за които е подадена информация по реда на ал. 1 - 4. Списъкът съдържа данни съгласно приложение № 36.
(6) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.05.2019 г.) При установяване на несъответствия с изискванията за подаване на информация съгласно приложение № 33 лицето се уведомява по електронен път за отстраняването им в 7-дневен срок. При неотстраняване на несъответствия в подадената информация съгласно приложение № 33 в посочения срок електронният магазин се заличава от списъка по ал. 5 и лицето се уведомява по електронен път.
(7) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.05.2019 г.) Когато в хода на контролно производство се установи подаване на непълна или невярна информация по ал. 1 или 3, лицето се уведомява по електронен път за отстраняването им в 7-дневен срок. При неотстраняване на несъответствията в посочения срок електронният магазин се заличава от списъка по ал. 5 и лицето се уведомява по електронен път.
(8) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.05.2019 г.) За заличаването се издава акт от оправомощен от изпълнителния директор на НАП орган по приходите, който подлежи на обжалване по реда на чл. 52ж.


Чл. 52н. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 29.12.2018 г.) Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, са длъжни да съхраняват в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) и при поискване от органите по приходите да осигурят достъп до нея с възможност за експорт и копиране на данни.


Чл. 52о. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) (1) Лицето по чл. 3, ал. 17 е длъжно да регистрира и отчита продажбата на стоки или услуги при неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта чрез издаване на документ за регистриране на продажбата, който трябва да бъде четим и да съдържа най-малко следните реквизити:
1. наименование, номер и дата на документа; номерът на документа трябва да е 10-разряден, да нараства възходящо със стъпка 1 за всяка продажба и да съдържа само арабски цифри; номерът трябва да е уникален за цялата дейност на електронния магазин и търговеца;
2. данни за лицето по чл. 3, ал. 17; за юридическите лица и едноличните търговци - наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, електронен адрес или телефон; за физическите лица - имена, адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес или телефон;
3. уникален номер на клиентската поръчка;
4. референтен номер на финансовата трансакция;
5. наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки/услуги, единична цена, обща сума за плащане и начин/и на плащане;
6. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) двумерен баркод (QR код) съгласно приложение № 18а, съдържащ информация за продажбата - уникален номер на електронния магазин, получен от НАП при подаване на информация по чл. 52р съгласно приложение № 33, дата и час на продажбата в софтуера на електронния магазин, референтен номер на финансовата трансакция, сума на продажбата и уникален номер на клиентската поръчка в електронния магазин.
(2) Когато за продажбата е издадена фактура, съдържаща информацията по ал. 1, т. 5, се допуска в документа да се посочи номер и дата на фактурата вместо информацията по ал. 1, т. 5.
(3) Когато за продажбата е издадена фактура, се допуска да не се издава документ по ал. 1, ако във фактурата се съдържат данните по ал. 1, т. 3 - 6.
(4) Лицето по чл. 3, ал. 17 трябва да осигури еднозначна идентификация на всяка продажба от всеки електронен магазин.
(5) Лицето по чл. 3, ал. 17 е длъжно да предостави по електронен път на клиента така издадения документ при извършване на плащането с дебитна или кредитна карта/авторизацията на нареждането за плащане от виртуалния ПОС.
(6) Лицето по чл. 3, ал. 17 е длъжно да регистрира всяка продажба на стока или услуга съгласно чл. 27.
 

Чл. 52п. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Допуска се прилагането на чл. 52о, при условие че лицата по чл. 3, ал. 17 приемат неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта само по платежни сметки в банки и/или други доставчици на платежни услуги с титуляр задълженото лице. Сметките могат да бъдат при доставчик на платежни услуги, установен на територията на ЕС или юрисдикция, която по силата на СИДДО или друг двустранен или многостранен международен договор се е задължила да обменя банкова информация за данъчни цели с Република България. Сметките трябва да са свързани с използваните от лицата по чл. 3, ал. 17 виртуални ПОС, предоставени на лицето от доставчика на платежни услуги, при който е разкрита сметката.
(2) Допуска се постъпленията от плащания чрез виртуален ПОС да постъпват в сметки на доставчици на платежни услуги, предоставили ПОС-а, при условие че впоследствие се превеждат по сметка по ал. 1.
(3) Допуска се постъпленията от продажби да се приемат чрез виртуален ПОС, който е свързан с платежна сметка на доставчик на платежни услуги, различен от доставчика на платежни услуги, при който е разкрита сметката по ал. 1, при условие че:
1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) доставчикът, който приема плащането чрез виртуален ПОС, е установен на територията на ЕС или юрисдикция, която по силата на СИДДО или друг двустранен или многостранен международен договор се е задължила да обменя банкова информация за данъчни цели с Република България; и
2. постъпленията от продажбите се трансферират от доставчика, приел плащането чрез виртуален ПОС, директно до сметката по ал. 1.

 

Чл. 52р. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) (1) Лицето по чл. 3, ал. 17 е длъжно да подава за всеки електронен магазин освен информацията по реда на чл. 52м и:
1. методите на плащане, предлагани от електронния магазин;
2. доставчиците на платежни услуги, с които има сключен договор за предоставяне на виртуален ПОС или с които има сключен договор за получаване на плащания чрез виртуален ПОС на доставчик, свързан с платежна сметка на доставчика;
3. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) платежните сметки, по които задълженото лице получава плащанията от продажби на стоки или услуги, независимо дали са свързани директно с виртуалния ПОС, предоставен на лицето от доставчик на платежни услуги (ДПУ), или са сметки, по които се превеждат сумите, постъпили през виртуален ПОС на ДПУ;
4. изпълнението на условията на чл. 52с;
5. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) номер на виртуалния ПОС, когато е свързан директно с платежната сметка на задълженото лице;
6. (нова - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) номер на виртуален ПОС на ДПУ, когато е свързан с платежна сметка на ДПУ, от която се превеждат постъпилите суми по платежната сметка на лицето - ако лицето разполага с такъв.

Чл. 52с. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) (1) Софтуерът на електронния магазин, чрез който се извършват продажби на стоки или услуги, заплащани чрез неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта, за които се издава документ по чл. 52о, трябва да генерира уникален номер на всяка поръчка за закупуване на стока или услуга и да отговаря най-малко на изискванията в т. 2, 3 и 7 от приложение № 29.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) В случай че интерфейсът на софтуера не е на български език, търговецът е длъжен да предостави негов превод на български език при поискване от орган по приходите.
(3) В хода на контролни производства по ДОПК и при поискване от страна на орган по приходите лицето по чл. 3, ал. 17 осигурява на органите пълен достъп до административния панел, включително настройки и пълната справочна част, осигурявана от софтуера.

 

Чл. 52т. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) (1) Лице по чл. 3, ал. 1, което извършва продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, избрало да издава документ по чл. 52о, е длъжно преди започване на дейност по продажби на стоки или услуги да регистрира електронния си магазин в информационната система на НАП съгласно приложение № 33, като му се присвоява уникален номер.
(2) Лицето по чл. 3, ал. 17 е длъжно за всеки календарен месец да подава към НАП стандартизиран одиторски файл съгласно приложение № 38, съдържащ информация за направените в електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месеца. Информацията се подава до 15-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.
(3) Подаването на данни към НАП се осъществява по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Чл. 52у. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) В случай че лицето по чл. 3, ал. 17 спре да изпълнява някое от изискванията на чл. 52о - 52т, същото няма право да прилага реда за отчитане на продажбите чрез издаване на документ за регистриране на продажбата вместо фискален или системен бон. В тези случаи органът по приходите може да разпореди заличаването на електронния магазин от списъка по чл. 52м, ал. 5, докато не бъдат изпълнени изискванията на наредбата.


Глава осма.
ОСОБЕНИ РЕЖИМИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

 

Чл. 53. (1) Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което отговаря едновременно на следните условия:
1. регистрира и отчита оборотите от извършени продажби на стоки или услуги чрез одобрена за съответния търговски обект ИАСУТД;
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) има реализирана дистанционна връзка с НАП за автоматично предаване на данни от всяка касова бележка и ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване съгласно приложение № 17 на търговския обект, за който е одобрена системата;
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) реализирани на територията на Република България инвестиции по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите, които надхвърлят левовата равностойност на 5 000 000 евро.
(2) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ и лице, което отговаря едновременно на следните условия:
1. регистрира и отчита оборотите от извършени продажби на стоки или услуги чрез одобрена ИАСУТД с един централен сървър и разположена на него КЛЕН, свързани в мрежа с всички търговски обекти, от които се извършват продажбите;
2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) има реализирана дистанционна връзка на централния сървър на системата с НАП за автоматично предаване на данни от всяка касова бележка и ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване съгласно приложение № 17 за всеки търговски обект в мрежата от търговски обекти, за които е одобрена системата;
3. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2017 г.) разполага с повече от 500 търговски обекта или има реализирани на територията на Република България инвестиции по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите, които надхвърлят левовата равностойност на 5 000 000 евро или извършва транспортни услуги чрез вътрешни и международни превози на повече от 1 500 000 пътници годишно и има над 50 броя превозни средства за осъществяване на тези услуги.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Лицата по чл. 6 са длъжни да монтират и използват ИАСУТД от одобрен тип от датата на започване на дейността на обекта.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Не се допуска регистрирането на продажба на стоки и услуги от лицата по чл. 6 без функционираща ИАСУТД и без изградена и функционираща дистанционна връзка на ИАСУТД с НАП, освен в случаите, посочени в тази наредба.
(5) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.) Лицата по ал. 2, използващи ИАСУТД, не са задължени да свързват в мрежата търговски обекти, намиращи се в населени места с брой на лицата с постоянен адрес под 300 души и разположени във високопланински и труднодостъпни места, с изключение на курортите.
(6) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Допуска се лицата по ал. 2, използващи ИАСУТД, при невъзможност за изграждане и осъществяване на връзка между обект и централния сървър да регистрират и отчитат продажбите в тези обекти чрез фискални устройства. Обектите се включват в списък, съгласуван с НАП, и техният брой не може да превишава 5 на сто от всички търговски обекти на лицето.

 

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност от одобрен тип е система, която има издадено свидетелство за одобрен тип съгласно приложение № 5, вписано в регистъра по чл. 10, ал. 9, за:
1. ИАСУТД по чл. 53, ал. 1 за обекта, в който е изпитана; или
2. ИАСУТД по чл. 53, ал. 2 за цялата система с един централен сървър, свързан в мрежа с всички търговски обекти.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Право да използва ИАСУТД по чл. 53, ал. 1 за всеки отделен обект има лице по чл. 6, което:
1. за съответния обект притежава издадено от БИМ свидетелство за съответствие на системата с изискванията по тази наредба;
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Право да използва ИАСУТД по чл. 53, ал. 2 има лице по чл. 6, което притежава издадено от БИМ свидетелство за съответствие на система с един централен сървър с изискванията по тази наредба.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) При неизпълнение на някое от условията по чл. 53, ал. 1 или 2 или при установено нарушение на наредбата с влязъл в сила акт правото по ал. 2 или 3 се отнема със заповед на председателя на БИМ, издадена по реда на чл. 13.

 

Чл. 55. Интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност трябва да отговаря на техническите и функционалните изисквания съгласно чл. 8, ал. 1.

 

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) За одобряване на ИАСУТД лицата по чл. 6 предоставят в Българския институт по метрология писмена заявка-декларация съгласно приложение № 3, придружена от пълно техническо и функционално описание на системата на български език. За удостоверяване на изискванията по чл. 53, ал. 1, т. 3 и чл. 53, ал. 2, т. 3 БИМ изисква и получава по служебен път информация от Българската агенция за инвестиции или от друг компетентен орган.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Българският институт по метрология уведомява по електронен път Централното управление на Националната агенция за приходите, като изпраща писмената заявка-декларация от лицето по чл. 6 и пълното техническо и функционално описание на системата в тридневен срок от датата на подаване на заявката.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Изпитването на ИАСУТД се извършва в реални условия - на мястото за експлоатация на системата в обекта за лица по чл. 53, ал. 1 или на мястото на експлоатация на сървъра и най-малко в 5 на сто от свързаните с него обекти, избрани на случаен принцип за лица по чл. 53, ал. 2. При изпитването се следи за осъществяване на пълен контрол върху продажбите на стоки или услуги и изпълнението на изискванията за автоматично предаване на данни от всяка касова бележка и ежедневно автоматично предаване на данни при дневното приключване към НАП по реализираната дистанционна връзка.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Одобряването на ИАСУТД и издаването на свидетелство за съответствие съгласно приложение № 5 и вписването му в регистъра по чл. 10, ал. 9 или издаването на мотивиран отказ се извършва по реда на чл. 10. В свидетелството за одобрен тип ИАСУТД се вписва версията на софтуера на ИАСУТД.
(5) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Когато лицето има одобрена за обект ИАСУТД и открива следващ обект, в който продажбите ще се регистрират и отчитат чрез ИАСУТД от същия одобрен тип и няма промяна във функционалните и техническите изисквания спрямо одобрения тип, заявка-декларация се подава за всеки нов търговски обект поотделно, като документите по ал. 1 не се предоставят.
(6) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) В тридневен срок от подаването на заявка-декларация за одобряване на ИАСУТД органите на БИМ уведомяват по електронен път НАП.
(7) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) След одобряване на ИАСУТД в Българския институт по метрология се предоставя технически носител, съдържащ програмата за управление на продажбите на ИАСУТД. За изпитването на програмната модификация на софтуера на ИАСУТД се предоставя пълно описание на преработените функционалности на ИАСУТД. След одобряване на ИАСУТД по чл. 53, ал. 2 в 7-дневен срок от издаване на свидетелството за одобрен тип лицето предоставя в Българския институт по метрология график за въвеждане в експлоатация на ИАСУТД във всеки обект от мрежата от търговските си обекти. В тридневен срок от получаване на графика Българският институт по метрология го изпраща в Централното управление на Националната агенция за приходите по електронен път.
(8) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Програмна модификация на ИАСУТД по чл. 53, ал. 1 се одобрява след извършване на функционални изпитвания в реални условия в един търговски обект, а на ИАСУТД по чл. 53, ал. 2 - на мястото на експлоатация на сървъра и най-малко в 5 на сто от свързаните с него обекти, избрани на случаен принцип от комисията по чл. 10, ал. 5. След одобряване на ИАСУТД в 7-дневен срок от издаване на свидетелството за одобрен тип лицето предоставя в Българския институт по метрология график за инсталиране на одобрената програмна модификация на ИАСУТД и въвеждане в експлоатация на ИАСУТД във всеки обект от мрежата от търговските си обекти. В тридневен срок от получаване на графика Българският институт по метрология го изпраща в Централното управление на Националната агенция за приходите по електронен път.

 

Чл. 57. (1) (Предишен текст на чл. 57 - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Лицата по чл. 6 регистрират продажби и издават документи от ИАСУТД в съответствие с изискванията и по реда на глава четвърта.
(2) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

 

Чл. 58. (1) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Документите за регистрирани продажби/сторно операции, издадени от ИАСУТД, имат надпис "СИСТЕМЕН БОН".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Системни бонове за регистрирани продажби/сторно операции, издадени от ИАСУТД, са и фактури/дебитни или кредитни известия по смисъла на ЗДДС, ако отговарят на изискванията на ЗДДС.

 

Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

 

Глава девета.
КОНТРОЛНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ОДОБРЕНИТЕ ТИПОВЕ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

 

Чл. 59. (1) Контролните изпитвания на одобрените типове ФУ и на единични бройки ФУ се извършват от БИМ по предложение на органите на НАП или на лица по чл. 3, когато възникнат съмнения за несъответствие на ФУ с изискванията. Резултатите от изпитванията се предават на комисията по чл. 10, ал. 5 за изразяване на становище.
(2) При установено чрез изпитвания несъответствие на типа ФУ с изискванията, което може да бъде отстранено, председателят на БИМ издава заповед за временно спиране на разпространението на ФУ до отстраняване на несъответствието.
(3) Със заповедта по ал. 2 председателят на БИМ задължава производителя или вносителя да отстрани несъответствието, като определя подходящ срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 месеца. Отстраняване на несъответствия в продадените ФУ се извършва от производителя или вносителя в срок, предложен от същото лице, съгласуван от комисията по чл. 10, ал. 5, който не може да бъде по-дълъг от 6 месеца.
(4) Срокът по ал. 3 тече от съобщаване на производителя или вносителя на заповедта, издадена от председателя на БИМ.
(5) При констатирано несъответствие на отделно ФУ с одобрения тип, което влияе върху фискалните функции и не подлежи на отстраняване, БИМ уведомява за това ЦУ на НАП, а упълномощен от изпълнителния директор на НАП орган указва на лицето по чл. 3 да замени в 7-дневен срок ФУ с друго.
(6) При установено неотстраняемо несъответствие комисията по чл. 10, ал. 5 изготвя отрицателно становище и предлага на председателя на БИМ да отмени одобряването на типа ФУ, при което производителят или вносителят спира производството и разпространението на този тип ФУ.
(7) Когато несъответствието по ал. 6:
1. не влияе на фискалните функции, свързани с регистрирането и отчитането на оборотите, разпространените и въведени в експлоатация ФУ, чийто тип е отменен, се считат от одобрен тип;
2. влияе на фискалните функции, свързани с регистрирането и отчитането на оборотите в 3-месечен срок от отмяна на одобряването на типа ФУ, производителят или вносителят е длъжен да осигури за своя сметка ФУ от друг одобрен тип на клиентите си, закупили устройство от отменения тип, и да уреди отношенията си с търговците и дистрибуторите на ФУ, произтичащи от окончателното спиране и изтеглянето на дефектните ФУ от търговската мрежа.

 

Глава девета "а".
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ В НАП ЗА ДОСТАВЕНИТЕ/ПОЛУЧЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕЧНИ ГОРИВА (НОВА - ДВ, БР. 40 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2013 Г.)

 

Чл. 59а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Лицата по чл. 118, ал. 9 и 10 ЗДДС подават в НАП данни чрез електронен документ за доставка (ЕДД) - приложение № 22, или електронен документ за получаване (ЕДП) - приложение № 23, за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях, отнасяща се до цялото количество гориво или до част от него, в случаите, когато данните не са декларирани с електронен акцизен данъчен документ (еАДД)/единен административен документ (ЕАД) и са задължителни за подаване съгласно наредбата. Всеки ЕДД, ЕДП, както и подадените данни за доставени количества горива по документ, въведени чрез ЕСФП, съдържат задължително уникален контролен номер (УКН) на еАДД или митнически референтен номер (МРН) на ЕАД. Въвеждането на УКН на еАДД за доставени количества горива по документ, постъпили в обект с ЕСФП, се извършва чрез баркод четец при постъпването им, а в случаите на освободени доставки от лицензиран складодържател, регистриран по Закона за акцизите и данъчните складове, на втечнен нефтен газ (LPG) в бутилки за отопление, продадени на физически лица, които не са еднолични търговци, въвеждането на УКН се извършва в деня на издаване на обобщения акцизен данъчен документ.
(2) Лице по ал. 1 - доставчик по доставка на течни горива, подава ЕДД съгласно приложение № 22 при продажба на гориво.
(3) Лице по ал. 1 - получател по доставка на течни горива:
1. подава ЕДП съгласно приложение № 23 за потвърждаване на полученото гориво с изключение на случаите, когато горивото се доставя в обект с ЕСФП;
2. подава ЕДД за промяна на местоназначение спрямо посочено в еАДД/EАД или предходно ЕДД с изключение на случаите, когато горивото отива в обект с ЕСФП и няма смяна на собственост;
3. подава ЕДД за престой на горивото повече от 24 часа;
4. подава ЕДД за промяна в превоза (превозвач, транспортно средство и/или водач), посочен в еАДД/ЕАД или предходен ЕДД.
(4) Данните по ал. 2 и 3 се подават за всяка настъпила промяна в декларираните в еАДД, ЕАД данни, като лицето:
1. при подаване на ЕДД за продажба може да подаде и данни за промяна на местоназначението и/или на превоза;
2. при подаване на ЕДД за промяна на местоназначението може да подаде и данни за промяна на превоза;
3. при подаване на ЕДД за промяна на превоза не може да подава други данни за промяна;
4. при подаване на ЕДД за престой на транспортното средство без разтоварване може да подаде и данни за промяна на превоза.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2017 г.) Лицата по ал. 1, изпълнили изискванията на чл. 176в, ал. 8 ЗДДС, не подават в приложение № 22 и приложение № 23 данни за стойността на данъчната основа в поле "Данъчна основа на доставката в левове". Данни по ал. 2 и 3 не се подават в случаите по чл. 118, ал. 11 ЗДДС.

 

Чл. 59б. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 01.11.2018 г.) Електронният документ за доставка и електронният документ за получаване се подават по електронен път с квалифициран електронен подпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП на датата на данъчното събитие или на датата на възникване на промяна в обстоятелствата, при съблюдаване на инструкциите за подаване от законните представители или от специално упълномощени представители за подаване на данни по чл. 118, ал. 10 ЗДДС. Допуска се данните от електронния документ за доставка и електронния документ за получаване да се подават по електронен път и през програмен интерфейс в XML формат с квалифициран електронен подпис, като НАП предоставя валидиращи XML схеми на заинтересованите лица.
(2) Когато доставката е предназначена за повече от един обект, с изключение на случаите, когато горивото отива в обект с ЕСФП и няма смяна на собственост или се извършва с повече от едно транспортно средство, ЕДД се подават за всеки обект или транспортно средство.
(3) При подаване на данни се посочва само един УКН на еАДД/ЕАД. Кодът по КН на горивото в подаваните данни трябва да съответства на кода по КН на горивото, посочен в еАДД/ЕАД.
(4) Несъответствия в подадени ЕДД или ЕДП се отстраняват чрез подаване на нови ЕДД или ЕДП не по-късно от деня, следващ деня на първоначално подадените данни.
(5) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) При подготовката за подаване на ЕДД и ЕДП се допуска зареждане на данните в тях от файл в XML формат.
(6) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2017 г.) След изтичане на срока по ал. 4 в подадени ЕДД за продажба на гориво и ЕДП се допуска да се извърши корекция на подадени данни за стойността на данъчната основа на доставката, но не по-късно от 10 дни от първоначално подадените данни. Коригирането се извършва с подаване на нови ЕДД/ЕДП.

 

Глава девета "б".
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ В НАП ЗА НАЛИЧНИТЕ СЪДОВЕ/СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И/ИЛИ ЗАРЕЖДАНЕ С ТЕЧНИ ГОРИВА ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ (НОВА - ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.)

 

Чл. 59в. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) (1) Лице по чл. 118, ал. 8 ЗДДС подава данни по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП.
(2) За всички съдове и съоръжения за съхранение и/или зареждане с течно гориво лицето по чл. 118, ал. 8 ЗДДС подава следните данни:
1. идентификационни данни за задълженото лице (пълно наименование/име, ЕИК от Търговския регистър/ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ);
2. постоянен адрес/адрес на управление;
3. код и наименование на икономическата дейност по КИД-2008;
4. общо изразходвано количество гориво за предходната година;
5. местонахождение на съда/съоръжението;
6. вид на съда/съоръжението;
7. обем/вместимост на съда/съоръжението по т. 6;
8. вид на горивото и мерна единица;
9. предназначение на горивото;
10. регистрационен номер на стопанисваната мобилна цистерна за зареждане;
11. дата (година), от която се стопанисва съдът/съоръжението.
(3) Коригиране на подадени данни се извършва с подаване на нови данни.
(4) При настъпила промяна в обстоятелствата, за които са подадени данни за наличните съдове/съоръжения, с изключение на данните по ал. 2, т. 6 и 7, както и при придобиване на нови съдове/съоръжения или отписване на съдове/съоръжения, се подават нови данни в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.


Глава десета.
КОНТРОЛ

 

Чл. 60. Контролът за спазване на наредбата се осъществява от органите на НАП и БИМ.

 

Чл. 61. (Нов - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) (1) Фискалните устройства и ИАСУТД от одобрен тип подлежат на последващи проверки за съответствие с изискванията на наредбата по преценка на комисията по чл. 10, ал. 5.
(2) Проверка на електронен касов апарат с фискална памет, фискален принтер или фискално устройство, вградено в автомат ФУВАС от одобрен тип, се извършва в реални условия в търговски обект, в който устройството функционира.
(3) Проверка на електронна система с фискална памет (ЕСФП) от одобрен тип се извърша в реални условия в обект.
(4) Проверка на ИАСУТД по чл. 53, ал. 1 се извършва в реални условия на мястото на експлоатация на системата в обекта, а в случаите на ИАСУТД по чл. 53, ал. 2 - в няколко търговски обекта, свързани в мрежата на ИАСУТД, избрани на случаен принцип от междуведомствената комисия.
(5) При извършване на последващи проверки по ал. 1 - 3 представителите на комисията по чл. 10, ал. 5 могат да изискват:
1. документи и писмени обяснения от задължените лица, експлоатиращи ФУ/ИАСУТД, с цел установяване на факти и обстоятелства;
2. съдействие от производителите на ФУ/ИАСУТД;
3. съдействие от лицата, извършващи техническо обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД;
4. съдействие от лицата, извършващи сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване, работещи в състава на ЕСФП.
(6) Проверка за изпълнението на изискванията по чл. 15, ал. 1, т. 17 и чл. 15а се извършва от комисията по чл. 10, ал. 5 на място в помещенията на производител на ФУ.
(7) При констатиране на нарушения във връзка с несъответствие на одобрен тип ФУ/ИАСУТД с изискванията на наредбата междуведомствената комисия изготвя становище. В становището се съдържат установените факти и обстоятелства при проверката, както и предложение до председателя на БИМ за предприемане на действия по компетентност.
(8) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) При извършване на проверки по ал. 1 и 6 междуведомствената комисия по чл. 10, ал. 5 съставя протокол в три еднообразни екземпляра - по един за органите на НАП, на БИМ и един за лицето по чл. 3/производителя на ФУ. Форматът и структурата на протокола се определят със съвместна заповед на председателя на БИМ и изпълнителния директор на НАП. Заповедта и образци на протоколите се публикуват на интернет страниците на БИМ и НАП.
Допълнителни разпоредби

 § 1. По смисъла на тази наредба:
1. "разносна търговия" е продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка; за разносна търговия се счита и продажбата на вестници и списания за обекти, специализирани само за вестници и списания;
2. "касова бележка от кочан" е хартиен документ от прономерован и прошнурован от лице по чл. 3 кочан с касови бележки, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, издавана в случаите, предвидени в тази наредба
3. "високопланински населени места" са населени места над 1000 метра надморска височина;
4. "труднодостъпни населени места" са населени места с труднопроходими пътища и без регулярен транспорт;
5. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) "течни горива" са горивата и енергийните продукти, посочени в чл. 32, 33 и 33а от Закона за акцизите и данъчните складове, продавани чрез средства за измерване на разход;
6. "контролна покупка" е тази, която се извършва от или под контрола и наблюдението на органите на НАП и се документира с протокол за проверка; чрез контролната покупка се констатира спазването от лицата по чл. 3 изискванията по тази наредба за регистриране на продажби на стоки или услуги с изискуемия документ за конкретния случай;
7. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) "лица, упражняващи свободна професия" са тези по смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
8. (нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) "международни мероприятия с краткотраен характер" са мероприятия с международно участие с продължителност до 14 дни, като например панаири, изложби, изложения и други подобни;
9. (нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) "мероприятия с развлекателен характер" са концерти, постановки, прожекции, спортни състезания и мероприятия, циркови спектакли и други с подобен характер;
10. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
11. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
12. (нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) "автомат на самообслужване" е устройство, позволяващо на потребител да получи от автомата срещу заплащане на принципа на самообслужване стоки и/или услуги, включително и услуги с развлекателен характер;
13. (нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) "специализирано устройство" по смисъла на чл. 10, ал. 1, т. 5 е входно-изходно спомагателно устройство за въвеждане и извеждане на информация, както и позволяващо отпечатването ѝ на хартиен носител;
14. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) "високодебитни средства за измерване на разход/пистолети" са средства за измерване на разход/пистолети, които са с максимален дебит над 50 литра в минута;
15. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) "концентратор/преобразуващо устройство" е устройство, през което преминават данните, предавани от средствата за измерване на разход, и чрез което се предава информация към централното регистриращо устройство.
16. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) "неподвижно прикрепени към земята резервоари" са резервоари за съхранение на течни горива, част от конструкция, която от действието на човека е закрепена/фиксирана към земята, постамент или постройка и не може да бъде отстранена/преместена, без това да наруши целостта ѝ или допълнително поставените към нея крепежни елементи;
17. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) "подвижни резервоари" са резервоари за съхранение на течни горива, които не попадат в т. 18 и са с вместимост до 1000 литра;
18. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) "автоцистерни за превоз на течни горива" са превозни средства, които имат издадено разрешение от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за превоз на опасни товари на територията на страната и притежават държавен регистрационен номер, издаден от структурните звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи или областните дирекции на Министерството на вътрешните работи;
19.(нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) "управление на продажби чрез СУПТО, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС" е автоматизирана обработка и съхранение на данни, включващи най-малко вид, брой и единична цена на предоставените на клиента стоки/услуги чрез използван от лице по чл. 3 софтуер/и за текущо проследяване на процеса по продажба в търговски обект от заявяването от страна на клиентите на доставка на стоки/услуги до предоставянето/заплащането им; заявяването от страна на клиента се смята за настъпило най-късно в момента, в който лицето по чл. 3 поема ангажимент към клиента за предоставяне на стока/услуга, включително мълчаливо или с действия, които несъмнено предполагат неговото намерение, а в случаите, когато се изисква потвърждение от страна на клиента, заявяването се смята за настъпило при получаване на потвърждението; не се смятат за текущо проследяване на процеса по продажби съхранението и обработката на данни с цел единствено: последващото издаване на данъчни документи съгласно чл. 112 от ЗДДС при получаване на плащане или предоставяне на стоки/услуги; съставянето на счетоводни регистри; съставянето на документи по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за проследяване физическото движение на стоки/услуги;
20. (нова - ДВ, бр. 10 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) "покупна цена на горивото" за целите на чл. 26, ал. 2а е средномесечна цена на придобиване без акциз и без данък върху добавената стойност на всеки вид гориво по код от Комбинираната номенклатура, посочена във фактура или друг документ, издаден от доставчика, към момента на получаването на горивото, като за определянето ѝ се използва методът, прилаган от лицето по чл. 3 за отписване на този вид стоково-материални запаси при тяхното потребление/методът за изписване на себестойността на този вид материални запаси, съгласно приложимите счетоводни стандарти.
21. (нова - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) "фърмуер" е базово програмно осигуряване на одобрен тип ФУ, което обезпечава функциониране и контролиране на устройството съобразно изискванията на тази наредба; допуска се всяко от устройствата в общата система да има отделно базово програмно осигуряване;
22. (нова - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) "отдалечен достъп до ФУ" е канал за връзка (APNХ), който е предоставен от мобилните оператори и е с не по-ниска степен на защита от тази на канала за връзка с НАП (NAP APN), и се използва само в случаите, допуснати в наредбата, чрез оторизиран достъп от производителя/вносителя на ФУ за приемане/предаване на данни от ФУ от/към информационна система на производителя/вносителя; каналът за отдалечен достъп до ФУ е различен от канала за връзка с НАП;
23. (нова - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) "диагностичен бон" е документ, съдържащ информация за основните параметри на фискалното устройство, в това число и версията на програмното му осигуряване, и има надпис "СЛУЖЕБЕН БОН".
24. (нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) "електронен адрес" и "по електронен път" включват и персонализиран отдалечен достъп чрез интернет сайт или мобилно приложение на клиента до предоставени му от лицето по чл. 3 данни или документи;
25. (нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) "виртуален ПОС" и "ПОС терминал" са тези по смисъла на § 1, т. 2 и 4 от допълнителните разпоредби на Наредба № 3 от 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (обн., ДВ, бр. 37 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2019 г. и бр. 38 от 2020 г.);
26. (нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) "програмна модификация на ИАСУТД" е всяка промяна в техническите и функционални параметри на системата, които са предмет на изпитване и одобряване по тази наредба.

§ 2. За целите на тази наредба компетентната ТД на НАП е тази по чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти (обн., ДВ, бр. 16 от 1999 г.; изм., бр. 55 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 113 от 1999 г., бр. 4 от 2000 г.; доп., бр. 16 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2001 г.; изм. с Решение № 9774 от 2002 г. на ВАС на РБ - бр. 107 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2003 г.; изм. с Решение № 6797 от 2003 г. на ВАС на РБ - бр. 62 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2003 г., бр. 64 от 2004 г.; доп., бр. 12 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., бр. 18 от 2006 г., бр. 76 от 2006 г.).


§ 4. Одобряване на типа на ФУ, за които производителите или вносителите са подали заявление до влизане в сила на тази наредба, но процедурата не е приключила до същата дата, се прекратява.


§ 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2007 г.) Лицата по чл. 3 могат да продължат да използват одобрените по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ, като се прилага съответно чл. 12 за промени във функционалните изисквания към ФУ, настъпили след обнародване на тази наредба.
(2) Ако към датата на обнародването на тази наредба и към датата на влизане в сила на ЗДДС лицата, извършващи продажби, които се регистрират в данъчната група по чл. 27, ал. 1, т. 4 и не разполагат с въведено в експлоатация ФУ, което позволява отчитане на продажбите в четирите данъчни групи, те отчитат продажбите си с касова бележка от кочан по чл. 35 за срок от един месец от обнародването на тази наредба. След изтичането на този срок продажбите се отчитат чрез ФУ, което позволява отчитане в четирите данъчни групи по чл. 27, ал. 1.
(3) Лицата по чл. 6 са длъжни да използват ИАСУТД, която позволява отчитането на продажби в четирите данъчни групи по чл. 27, ал. 1 от деня на влизането в сила на ЗДДС (ДВ, бр. 63 от 2006 г.).
(4) След 1 януари 2007 г. фактурите, издадени от одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ запазват поредността на номерацията си независимо от § 14 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
(5) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) До 30.09.2007 г.:
1. производителите или вносителите могат да продължат да разпространяват и/или продават одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ, чийто срок на свидетелството за одобряване на типа ФУ не е изтекъл;
2. лицата по чл. 3 могат да въвеждат в експлоатация типове ФУ, одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ, чийто срок на свидетелството за одобряване на типа ФУ не е изтекъл.
(6) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Български пощи" - ЕАД, за продажбите, по които плащанията не се извършват по банков път, следва да приведе дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31.03.2007 г.

§ 6. Свидетелствата за регистрация на фискални устройства, издадени до влизане в сила на тази наредба, са валидни до издаване на ново свидетелство в случаите, предвидени в тази наредба.

§ 7. С влизане в сила на § 10 от Закона за търговския регистър навсякъде в наредбата "код по БУЛСТАТ" се заменя с "единен идентификационен код (ЕИК)".

§ 8. В чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността (ДВ, бр. 77 от 2006 г.) т. 2 се изменя така:
"2. установено на територията на страната минимум от две години;".

§ 9. В чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-11 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност на територията на Общността (ДВ, бр. 75 от 2006 г.) т. 2 се изменя така:
"2. установено на територията на страната минимум от две години;".

§ 10. В чл. 9, ал. 1 от Наредба № Н-12 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Общността (ДВ, бр. 75 от 2006 г.) т. 2 се изменя така:
"2. установено на територията на страната минимум от две години;".

§ 11. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Наредбата се издава на основание чл. 118, ал. 2, 3, 3а, 4, 18 и 20 от ЗДДС и чл. 9, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.


§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на влизането в сила на Закона за данък върху добавената стойност.

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 17. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 29.09.2009 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 2 и 7, които влизат в сила от 1 октомври 2009 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 29.06.2010 Г.)

§ 45. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. В раздел V се правят следните изменения и допълнения:
а) навсякъде в образците на боновете:
аа) думата "БУЛСТАТ" се заменя с "ЕИК";
бб) в края на всеки бон се отпечатва контролно число по SHA-1 алгоритъм;
вв) думата "ЕКЛ" се заменя с "КЛЕН";
гг) думите "ИЗТРИТА ЕКЛ" се заменят с "ПОВРЕДЕН КЛЕН";
дд) пред думите "ФИСКАЛЕН БОН" се добавя графично фискално лого съгласно приложение № 18;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 57. Навсякъде в наредбата и приложенията, с изключение на образците на боновете, думите "код по БУЛСТАТ", "кодът по БУЛСТАТ", "ЕИК по БУЛСТАТ", "единен идентификационен код по БУЛСТАТ", "идентификационен код по БУЛСТАТ" се заменят с "идентификационен номер по чл. 84 ДОПК".

§ 58. Навсякъде в наредбата и приложенията, с изключение на чл. 38, ал. 1, т. 2 и приложение № 15, т. 1, ред 5, думите "компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП)", "компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите", "компетентната ТД на НАП", "ТД на НАП" се заменят с "НАП".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 29.06.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 48 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 24.06.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 64 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 19.08.2011 Г., ДОП. - ДВ, БР. 27 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 03.04.2012 Г., ИЗМ. С РЕШЕНИЕ № 6046 ОТ 26 МАЙ 2015 Г. НА ВАС ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 5547 ОТ 2012 Г., ДОП. - ДВ, БР. 83 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 27.10.2015 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 84 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 30.10.2015 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.)


§ 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г., в сила от 19.08.2011 г.) Лицата по чл. 3 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в следните срокове:
1. Лицата, задължени да използват ЕСФП - в срок до 31 декември 2010 г.;
2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Регистрираните по ЗДДС лица, непопадащи в т. 1:
а) които извършват търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеки и дрогерии съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - в срок до 31 август 2011 г.;
б) търговците на зърно, регистрирани по Закона за съхранение и търговия със зърно - в срок до 30 ноември 2011 г.;
в) всички останали - в срок до 31 март 2012 г.;
3. Всички други лица по чл. 3, непопадащи в т. 1 или 2 - в срок до 31 март 2012 г.;
4. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г., в сила от 19.08.2011 г.) Независимо от сроковете по т. 1 - 3 лицата, по отношение на които се констатира нарушение на тази наредба, изразяващо се в неиздаване на фискална касова бележка (фискален бон), нарушение на реда и начина на регистриране или въвеждане/извеждане във/от експлоатация на фискалните устройства или реда на отчитане на оборотите от извършените продажби - в десетдневен срок от съставяне на акта за нарушение.
(2) До въвеждането в експлоатация на ФУ, отговарящи на изискванията на тази наредба, но не по-късно от изтичане на сроковете по предходната алинея, лицата по чл. 3 прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация.
(3) (Отм. с Решение № 6046 от 26 май 2015 г. на ВАС по административно дело № 5547 от 2012 г. - ДВ, бр. 83 от 2015 г., в сила от 27.10.2015 г.)
(4) След срока по ал. 1 се допуска използване на одобрените до влизане в сила на тази наредба ФУ, след доработка в съответствие с изискванията за дистанционна връзка с НАП, преминали одобрение по реда на глава втора. Доработката на ФУ и инсталиране на данъчния терминал се извършва от производителя или от упълномощена от производителя сервизна фирма.
(5) В случаите на ал. 4 не е задължително използването на КЛЕН. По отношение на изискванията към контролната лента се прилага досегашният ред.
(6) Фискални устройства, попадащи в ал. 4, се допуска да се използват до изтичане на срока по чл. 12, ал. 1. Член 12, ал. 2 не се прилага.
(7) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) След сроковете по ал. 2 извеждането от експлоатация на ФУ се извършва по досегашния ред.
(8) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) В случаите по ал. 9 и 7 при извеждане от експлоатация на ФУ уведомяването може да бъде извършено от лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, чрез подаване на протокола за демонтаж на фискалната памет в деня на издаването му по електронен път на официалните електронни адреси на НАП чрез използване на квалифициран електронен подпис. Националната агенция за приходите заверява или отказва да завери протокола в 3-дневен срок от получаването му по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис.
(9) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2015 г., в сила от 27.10.2015 г.) При постоянна неосигуреност на дистанционна връзка от страна на мобилния оператор поради липса на покритие лицата по чл. 3 прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация, до осигуряване на покритие.
§ 60. Одобряване на типа на ФУ, за които производителите или вносителите са подали заявление до влизане в сила на тази наредба, но процедурата не е приключила до същата дата, се прекратява.
§ 61. Свидетелство за регистрация на фискални устройства, издадено до влизане в сила на тази наредба, е валидно до издаване на ново свидетелство в случаите, предвидени в тази наредба.
§ 62. (1) В срок до 31 декември 2010 г. включително производителите или вносителите могат да продължат да разпространяват и/или продават типове ФУ, одобрени преди влизане в сила на тази наредба.
(2) В сроковете по § 59, ал. 1 лицата по същата разпоредба могат да въвеждат в експлоатация и типове ФУ, одобрени преди влизане в сила на тази наредба.
§ 63. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник", с изключение на § 11 и 37, които влизат в сила от 1 януари 2011 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 24.06.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 7 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 24.01.2012 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 21.12.2012 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 111 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 28. Лицата по чл. 3, ал. 2 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 март 2012 г.

§ 29. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г.) В срок до две години след изтичане на срока по § 28:
1. при проверка на нивомерните измервателни системи могат да се приемат калибровъчни таблици на резервоарите от неакредитирани лаборатории или от производителя им;
2. резервоарите се оборудват с отвор за измерване;
3. проверката на електронните автоматични нивомери до монтирането на отвор за измерване се извършва след демонтирането им.

§ 30. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Нивомерните измервателни системи подлежат на първоначална проверка до 31 декември 2014 г. и на последваща периодична проверка всяка година.

§ 31. Първоначалната проверка на вече монтирани електронни автоматични нивомери от одобрен тип нивомерни измервателни системи се извършва само в монтирано положение на функциониращ резервоар.

§ 32. Рекалибриране на резервоарите се извършва:
1. на пет години;
2. след ремонт на резервоара;
3. при последваща проверка на нивомерната измервателна система, показала грешка, по-голяма от максимално допустимата грешка, и грешката на електронния автоматичен нивомер е в границите на максимално допустимата грешка.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 19.08.2011 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 24.01.2012 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 03.04.2012 Г., ДОП. - ДВ, БР. 78 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 12.10.2012 Г.)

§ 8. (1) Лице по чл. 3, което отговаря на условията по чл. 53, ал. 2, т. 3, продължава да регистрира и отчита извършваните продажби по реда, приложим до 31 март 2012 г., в случай че писмено уведоми Централното управление на НАП в срок до 30 април 2012 г. за избора си да регистрира и отчита извършваните от него продажби чрез ИАСУТД по чл. 53, ал. 2. Към уведомлението се прилагат доказателства за наличието на условията по чл. 53, ал. 2, т. 3.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.) В случаите по ал. 1 лицето привежда дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 30 септември 2012 г. В този случай лицето използва за регистриране и отчитане ИАСУТД по чл. 53, ал. 2 за свързаните в мрежа търговски обекти, като се допуска да използва и ФУ съгласно ал. 1 в срок до 31 май 2013 г.
(3) Независимо от разпоредбите на ал. 1 и 2, когато се установи неизпълнение на условията по чл. 53, ал. 2, т. 3 или уведомлението по ал. 1 бъде оттеглено, регистрирането и отчитането на продажбите се извършва по общия ред на наредбата, като ал. 2 не се прилага.


§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 17.07.2012 Г.)

§ 19. В тридневен срок от влизане в сила на тази наредба мобилните оператори подават заявка за получаване на номенклатурен код.

§ 20. Лицата по чл. 3, извършващи продажби чрез автомати на самообслужване, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 октомври 2012 г.

§ 21. Лицата по чл. 3, ал. 2 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на § 17, т. 1.3 от тази наредба в срок до 31 декември 2012 г., като това не се счита за доработка на ФУ и същото се смята за такова от одобрен тип, съответно не се изисква преодобряване на типа на вече одобрените до влизането в сила на изменението ФУ.

§ 22. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 12.10.2012 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 21.12.2012 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2013 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.)

§ 43. Лицата по § 3, т. 2 и по § 33 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срока, предвиден в § 15б от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност.
§ 44. (1) Лицата по чл. 3, които извършват автомобилни превози по чл. 39 от Закона за автомобилните превози, привеждат дейността си в съответствие с § 20, т. 2 в сроковете, предвидени в § 2 от заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 50 от 2012 г.; изм., бр. 103 от 2012 г. и бр. 23 от 2013 г.).
(2) До изтичането на сроковете по ал. 1 се прилага досегашният ред за регистриране и отчитане на продажбите.
§ 45. Петролните бази и неданъчните складове изготвят оборотна ведомост за наличните количества горива към 1 май 2013 г., като при поискване са длъжни да я предоставят на органите по приходите.
§ 46. ФУ/ИАСУТД, одобрени до влизане в сила на тази наредба, се считат за одобрени и не се изисква преодобряване.

§ 47. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Всички издадени до 8 март 2013 г. от ДАМТН удостоверения за регистрация на лица, извършващи сервизно обслужване и ремонт, се считат за валидни.
§ 48. Одобряването на ФУ/ИАСУТД, за които производителите или вносителите са подали заявление до влизане в сила на тази наредба, но процедурата не е приключила, се извършва по досегашния ред.
§ 49. Свидетелство за регистрация на ФУ, издадено до влизане в сила на тази наредба, е валидно до издаване на ново свидетелство в случаите, предвидени в тази наредба.
§ 50. Изискванията на § 35, т. 1 и § 39, т. 1 от тази наредба се отнасят за ФУ/ИАСУТД, одобрявани след влизане в сила на тази наредба.

§ 51. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 111 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 22. Получените номенклатурни кодове от мобилните оператори съгласно приложение № 17 са валидни и след влизане в сила на тази наредба.


§ 23. Лицата по чл. 3, извършващи продажби чрез автомати на самообслужване, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 януари 2014 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 25. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 21, който влиза в сила от 1 април 2014 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.)

§ 3. В 14-дневен срок от влизане в сила на тази наредба лицата по чл. 118, ал. 8 ЗДДС подават данни по чл. 59в в Националната агенция за приходите.

 

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2015 Г.)

§ 3. Лицата, които не са били задължени да регистрират и отчитат извършените от тях продажби в търговски обекти чрез ФУ/ИАСУТД до влизането в сила на тази наредба, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в едномесечен срок от влизането й в сила.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2015 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 66 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.08.2015 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 84 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 30.10.2015 Г.)

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2015 г., в сила от 28.08.2015 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г.) Лицата по чл. 3, ал. 12 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 30 ноември 2015 г.

§ 5. В срок до две години след изтичане на срока по § 4:
1. при проверка на нивомерните измервателни системи могат да се приемат калибровъчни таблици на резервоарите от неакредитирани лаборатории или от производителя им;
2. резервоарите се оборудват с отвор за измерване;
3. проверката на електронните автоматични нивомери до монтирането на отвор за измерване се извършва след демонтирането им.
§ 6. Нивомерните измервателни системи подлежат на първоначална проверка до 31 декември 2016 г.
§ 7. Първоначалната проверка на вече монтирани електронни автоматични нивомери от одобрен тип нивомерни измервателни системи се извършва само в монтирано положение на функциониращ резервоар.
§ 8. Параграф 2 влиза в сила в едномесечен срок от деня на обнародване на наредбата в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА (ДВ, БР. 49 ОТ 2015 Г.)

(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.08.2015 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 27.10.2015 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 30.10.2015 Г.)

§ 3. Лице по чл. 3, ал. 11, регистрирано като земеделски производител, е длъжно в едномесечен срок от влизането в сила на тази наредба да подаде еднократно данни в Националната агенция за приходите за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди по реда на глава девета "б", независимо от предходно подадените данни.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2017 Г.)

§ 8. Параграф 3, т. 1 и § 5 влизат в сила от 1 юли 2017 г., а § 6 и 7 влизат в сила от 1 август 2017 г.

 

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2017 Г., ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г., ДОП. - ДВ, БР. 26 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 29.03.2019 Г.)

§ 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 28.09.2018 г.) Лицата, които използват ЕСФП, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 30 юни 2019 г., като до привеждането в съответствие, но не по-късно от 30 юни 2019 г. прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти.
(2) В срок до един месец от влизане в сила на тази наредба лицата по ал. 1 предоставят по електронен път в НАП блок-схема по чл. 16а, ал. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) В срока по ал. 1 ЕСФП се регистрира в НАП по досегашния ред, като чл. 16а, ал. 1 не се прилага. В тридневен срок от датата на регистрацията на ЕСФП лицето по чл. 3 подава блок-схема по чл. 16а, ал. 2.
(4) До регистриране на ЕСФП от одобрен тип съгласно тази наредба за всяка промяна в блок-схемата по чл. 16а, ал. 2 се уведомява НАП, като новата блок-схема се предоставя по електронен път, до извършването на проверка по чл. 16а, ал. 3.
(5) Производителите или вносителите могат да продължат да разпространяват и/или продават типове ЕСФП, одобрени преди влизане в сила на тази наредба, до изтичане на срока по ал. 1.
(6) След представяне на блок-схемите в срока, предвиден в ал. 2, въведените в експлоатация и регистрирани в НАП ЕСФП подлежат на проверки от БИМ, които се извършват по реда на чл. 16а, ал. 3 по време на метрологичните проверки на средствата за измерване.
(7) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Производителите/вносителите могат да одобряват ЕСФП с нови типове средства за измерване от одобрен тип или с оценено съответствие по досегашния ред до изтичане на срока по ал. 1.
§ 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Лицата по чл. 3, непопадащи в § 31, които са регистрирани по ЗДДС и не използват софтуер за управление на продажби, с изключение за обектите, в които се използва ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 март 2019 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Лицата по чл. 3, непопадащи в ал. 1, с изключение на лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД и лицата, използващи софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 30 юни 2019 г.
(3) До въвеждането в експлоатация и регистрация на ФУ/ИАСУТД, с изключение на ЕСФП, отговарящи на изискванията на тази наредба, но не по-късно от изтичане на сроковете по предходната алинея лицата по чл. 3 прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация.
(4) Одобряване на типа на ФУ, с изключение на ЕСФП, за които производителите или вносителите са подали заявление до влизане в сила на тази наредба, но процедурата не е приключила до същата дата, се прекратява.
(5) Лицата, подали заявление за одобряване на ИАСУТД до влизане в сила на тази наредба и получили одобрение преди изтичане на срока по ал. 2, привеждат дейността си в съответствие в срока по същата алинея.
(6) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 декември 2019 г.
(7) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Лице, което отговаря на изискванията за използване на ИАСУТД, в срока по ал. 6, може да подава заявка-декларация за одобряване. Одобряването на ИАСУТД, издаването на свидетелство за съответствие и вписването му в регистъра или издаването на мотивиран отказ се извършват по досегашния ред. До изтичане на срока по ал. 6 регистрирането и отчитането на продажбите, въвеждането във и извеждането от експлоатация, както и регистрирането на ИАСУТД в НАП се извършват по досегашния ред.
§ 33. (1) Параграф 5 относно разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 11 влиза в сила три месеца след обнародването на наредбата в "Държавен вестник".
(2) Данни за всички техници, преминали обучение и получили сервизен ключ по чл. 15, ал. 1, т. 11, първоначално се подават до 15-о число на месеца, следващ изтичането на тримесечния срок по ал. 1.
(3) Данни за сервизните техници, преминали обучение за сервизно обслужване и ремонт на ЕСФП, одобрени до влизане в сила на тази наредба, не се подават в НАП.
§ 34. Параграф 15 влиза в сила три месеца след обнародването на наредбата в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г., ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 26 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 29.03.2019 Г., ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 75 ОТ 2019 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 8 ОТ 2020 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 9 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2020 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 68 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 31.07.2020 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 17 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2021 Г.)

 

§ 71.(1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Лицата по чл. 3, с изключение на лицата, използващи ЕСФП, ИАСУТД и софтуер за управление на продажби, които са регистрирани по ЗДДС, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срока до 31 март 2019 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 декември 2021 г.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Всички други лица по чл. 3, непопадащи в ал. 1 и 2 и неизползващи софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с тази наредба в срок до 30 юни 2019 г.
§ 72. При изпитване на ЕСФП за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. всички средства за измерване от одобрен тип или с оценено съответствие, които са били изпитвани за работа в състава на ЕСФП, одобрена по стария ред, подлежат на вписване в приложението към новото свидетелство (приложение № 7 към чл. 11, ал. 6).
§ 73. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 декември 2020 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Всички издадени удостоверения за регистрация на сервизни фирми се считат за валидни до 31 декември 2020 г.
§ 74. (1) Параграф 27 влиза в сила от 1 декември 2018 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.)
§ 75. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.)
(6) Лицата по ал. 1 - 5 привеждат дейността си с всички изисквания на наредбата по отношение на фискалните устройства в срок до 31 декември 2020 г.
§ 76. (1) Параграф 29 влиза в сила 3 месеца след обнародването на наредбата в "Държавен вестник".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Лицата, които осъществяват търговска дейност чрез електронен магазин към датата на влизане в сила на § 29, подават информацията в шестмесечен срок от влизане в сила на § 29.
§ 77. Параграф 32 влиза в сила от 1 ноември 2018 г.
§ 78. Параграф 68 влиза в сила от деня на обнародването на наредбата в "Държавен вестник".

 

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 

(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2019 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 26 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 29.03.2019 Г., ДОП. - ДВ, БР. 75 ОТ 2019 Г.)


§ 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2019 г.) Лицата, които използват ЕСФП, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 30 септември 2019 г. Лицата по изречение първо привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2 в срок до 31 януари 2020 г.
(2) Досегашният ред за регистриране и отчитане на продажбите/зарежданията на течни горива се прилага от лицата до привеждане на дейността им в съответствие с изискванията на тази наредба, но не по-късно от изтичане на срока по ал. 1.
(3) До изтичане на срока, определен с § 71, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 80 от 2018 г.), отпечатването на QR кода във фискалната касова бележка не е задължително за лицата, използващи ЕСФП.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 29.03.2019 Г.)

§ 44. (1) Фискални устройства, които са произведени или са с доработен фърмуер в съответствие с изискванията на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 76 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2018 г.) и са одобрени от Българския институт по метрология към влизането в сила на тази наредба, се допуска да отпечатват образци на документи, отговарящи на образците на приложение № 1, раздел V до влизането в сила на тази наредба.
(2) Одобрените до влизането в сила на тази наредба фискални устройства се допуска да поддържат формат за часа без секунди.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 46. Параграф 59, ал. 9 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 83 от 2015 г.) се прилага за лицата по чл. 3 за всички изменения на наредбата по отношение на задълженията им, произтичащи от изискването за наличие на дистанционна връзка.
§ 47. Допуска се софтуери за управление на продажбите, включени в списъка по чл. 118, ал. 19 от Закона за данък върху добавената стойност до датата на влизането в сила на тази наредба, да продължат да се използват, без да е необходимо да отговарят на изискванията на тази наредба.
§ 48. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник" с изключение на § 28, т. 2 и § 41, които влизат в сила от 1 май 2019 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 02.07.2019 Г., ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 9 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2020 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 68 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 31.07.2020 Г.)

 

§ 21. (1) В срок до 30 октомври 2019 г. производителите/вносителите на ФУ представят за функционално изпитване ФУ с коригирана версия на фърмуера, осигуряваща изпълнение на изискването за генериране на дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в случай че през последните 24 часа такъв отчет не е отпечатан от лицето по чл. 3.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) До привеждане на въведените в експлоатация ФУ в съответствие с изискванията на чл. 39, ал. 1, но не по-късно от 30 септември 2020 г., лицето по чл. 3 е задължено да отпечатва дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през които в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции. В тези случаи лицата по чл. 52, ал. 3 са длъжни да обновят версията на фърмуера на въведените в експлоатация ФУ при вписана в регистъра по чл. 10, ал. 9 нова версия в срока по изречение първо.

 

§ 22. (1) Лицата, използващи ЕСФП, които към датата на влизане в сила на тази наредба не са привели дейността си в съответствие с изискванията на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 76 от 2017 г.), Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 80 от 2018 г.) и Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 26 от 2019 г.), са длъжни да приведат дейността си в съответствие с тези изисквания до 31 юли 2019 г.

(2) При условие че към 31 юли 2019 г. лицата, използващи ЕСФП, имат документ за придобиване/сключен договор с производител/вносител за придобиване на ЕСФП от одобрен след 31 март 2019 г. тип, както и изготвен график за въвеждане в експлоатация на ЕСФП в стопанисваните от тях обекти, и те са подадени по електронен път в компетентната териториална дирекция на НАП чрез използване на квалифициран електронен подпис, срокът за привеждане в съответствие по ал. 1 е 30 септември 2019 г.

(3) За лицата, използващи ЕСФП, които след изтичане на срока по § 31, ал. 1 от преходните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 76 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2018 г. и бр. 26 от 2019 г.) и § 71, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г.; изм. и доп., бр 26 от 2019 г.) и до влизане в сила на тази наредба са регистрирали и отчитали продажбите по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС на Република България - бр. 93 от 2013 г.; бр. 111 от 2013 г., бр. 14, 44, 49, 54, 66 и 83 от 2015 г.; Решение № 6046 от 2015 г. на ВАС на Република България - бр. 83 от 2015 г.; бр. 84 от 2015 г., бр. 44 и 76 от 2017 г., бр. 80 от 2018 г., бр. 10 и 26 от 2019 г.), се смята, че през този период са спазили изискванията за регистриране и отчитане на продажбите.

 

§ 23. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2019 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 9 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2020 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 68 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 31.07.2020 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 17 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2021 Г.)

 

§ 13.  (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.)

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2020 Г., ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 9 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2020 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 68 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 31.07.2020 Г.)

 

§ 37. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Параграф 3, т. 1 влиза в сила от 1 юни 2021 г.
§ 38. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.) Параграф 15 влиза в сила от 1 март 2020 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2020 Г.)

 

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 31.07.2020 Г.)

 

§ 45. (1) Софтуер за управление на продажбите, който към датата на влизане в сила на тази наредба е включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, може да бъде разпространяван от производител/разпространител до 28 февруари 2021 г.
(2) Допуска се софтуерът по ал. 1 да се използва от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС в срок до 3 години след влизане в сила на тази наредба, като след изтичане на този срок софтуерът се заличава от списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС.
(3) Софтуер за управление на продажбите, който към датата на влизане в сила на тази наредба не е включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС и за който производител/разпространител е подал декларация по чл. 118, ал. 14 от ЗДДС до датата на влизане в сила на тази наредба, не е необходимо да отговаря на изискванията на § 35. За този софтуер се прилагат ал. 1 и 2.
§ 46. Производителите/вносителите на ФУ и ИАСУТД променят производствения параметър за блокиране в съответствие с изискванията на § 30, т. 1 от тази наредба в срок до 30 септември 2020 г., като това не се смята за доработка на ФУ/ИАСУТД и същото се смята за такова от одобрен тип, съответно не се изисква преодобряване на типа на вече одобрените до влизането в сила на изменението ФУ/ИАСУТД.
§ 47. Електронна система с фискална памет, в чийто състав е включен фискален принтер с променена версия на фърмуера, отговаряща на изискването за автоматично генериране на дневен финансов отчет, не подлежи на изпитване и одобрение по реда на чл. 10. В срок до 31 декември 2020 г. производителят/вносителят на ЕСФП декларира пред комисията по чл. 10, ал. 5, че няма промяна във функционалността на ЕСФП и формира нов идентификатор на ЕСФП в съответствие със специфичните изисквания в приложение № 2. Към декларацията се прилага диагностичен бон с информация за новия идентификатор. Производителят/вносителят или лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт на ЕСФП, вписва новия идентификатор в паспорта на системата в срока по изречение второ. В същия срок производителят/вносителят на ЕСФП предоставя в БИМ програмното осигуряване на ЕСФП на технически носител.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 52. Срокът за рекалибриране на резервоари, изтичащ съгласно разпоредбите на параграф 32, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 7 и 102 от 2012 г. и бр. 111 от 2013 г.) през 2020 г., се удължава до 30 юни 2021 г.
§ 53. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".
 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2021 Г.)

 

§ 40. Лице по чл. 3, което към датата на влизане в сила на тази наредба е подало информация за използван в търговски обект софтуер съгласно приложение № 32, се счита, че е избрало да ползва в този търговски обект софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, до изричното подаване на информация за преустановяване на ползването му.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 43. (1) Издадените удостоверения за регистрация на сервизни организации на ИАСУТД се считат за валидни до 31 декември 2021 г.
(2) Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 26 и 75 от 2019 г., бр. 8, 9 и 68 от 2020 г.) в срок до 31 януари 2022 г.
§ 44. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник" с изключение на § 6, който влиза в сила 30 дни след обнародването.
 

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1

 

(Изм. - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изменението и допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение № 6046 от 26.05.2015 г. на ВАС, изм. - ДВ, бр. 83 от 2015 г., в сила от 27.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.)
 

 

Функционални изисквания

 

I. Общи функционални изисквания към фискалните устройства
1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) Да имат разработен фърмуер, изпълняващ стандартни касови функции за регистриране на търговски операции при продажба на стоки и услуги, управление на печата и управление на записа на данни във фискалната памет (ФП) и КЛЕН според изискванията на наредбата. Този фърмуер да бъде изграден като самостоятелен модул, записан на енергонезависим носител. Инсталирането/промяната на версията на фърмуера в процесора на ФУ става само чрез оторизиран достъп, предоставен от производителя/вносителя на ФУ.
2. Да осигуряват отчитане на реализираните обороти дневно, месечно и годишно в съответствие със Закона за счетоводството и общо и по данъчни групи според вида на продажбите съгласно ЗДДС.
3. Да осигуряват надеждна защита на информацията, съхранявана във ФП, и невъзможност за промяна и/или изтриване на записаните данни.
4. Да осигуряват възможност за пряк достъп на органите по приходите чрез клавиатура и печат до информацията във ФП.
5. Наличие на контролен тест за проверка на изправността на ФП и свързаните с нея функции на фискалното устройство и индикация на контролната сума на фърмуера.
6. Всяка прекъсната операция при отпадане на захранването да продължава автоматично след възстановяване на захранващото напрежение. При отпадане на захранването по време на печат да се отпечатва ред "спад напрежение" и да се повтаря печатът на прекъснатия ред.
7. Да осигурява възможност за работа с цели или дробни (от вида 0,00) числа за цени и стойности при регистриране на продажбите.
8. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Фискалното устройство трябва да има възможност за автоматично отпечатване на наименованието, цената и буквата на съответната данъчна група за минимум 100 вида артикули (стоки и услуги), предварително въведени в оперативната памет. При продажба на стоки и услуги със свободно въвеждане на цени (непрограмирани) продажбата се причислява автоматично към данъчна група. Свободен текст в рамките на фискална касова бележка се маркира със знак "#" на първата и последната позиция на реда.
9. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Да осигуряват възможност за извършване на сторно операция след приключване сметката на клиента. Сумите по сторно операциите се натрупват в отделен регистър с положителен знак, без да се коригира общият дневен оборот. "Сторно операция" чрез ФУ се документира с издаване на фискален бон с надпис "СТОРНО", изписан с двоен шрифт. Броят на сторно операциите и подлежащите на връщане суми се натрупват в отделни регистри според причината за сторно операцията, общо и по данъчни групи.
10. При корекция на текущата дата фискалното устройство трябва да контролира коректността на въведената дата, която не може да бъде по-ранна от датата на запис на последния блок във фискалната памет или датата на въвеждане в експлоатация. При опит за въвеждане на по-ранна дата фискалното устройство да се блокира до въвеждане на правилна дата. При въвеждане на дата, която се отличава с повече от един ден напред, фискалното устройство да е осигурено против случайна грешка при въвеждането.
11. Всички броячи във фискалните устройства, с изключение на брояча на документите по чл. 34, започват да броят от "1" до запълване на разрядността си с "9", след което преминават към "1". Да има възможност за брояча на документите по чл. 34 да се задава диапазон на броене. Освен първоначално въвеждане такъв диапазон да може да се задава след настъпване на събитие "НУЛИРАН RAM" и при изчерпване на диапазона. Документите по чл. 34 да имат десетразрядни, нарастващи без дублиране и пропуски номера, издадени по реда на чл. 78 от правилника за прилагане на ЗДДС.
12. (нова - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г.) При поставяне на нов носител КЛЕН да се извършва инициализация на носителя, която еднозначно идентифицира устройство, на което е инсталиран КЛЕН.
13. (нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Блокировка на работа на ФУ до получаване на положителен отговор за регистрация на ФУ в НАП.
14. (нова - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2019 г.) Фискалните устройства могат да осигуряват възможност за въвеждане и промяна на системни и потребителски параметри чрез отдалечения достъп.

 

II. Изисквания към фискалната памет
1. Фискалното устройство трябва да съдържа конструктивно отделен модул ФП, пломбиран като възел и към конструкцията на фискалното устройство. Този модул трябва да осигурява енергонезависимо съхранение на записаната в него информация за период на регистрация не по-малък от 3 години. Производителят/вносителят е длъжен да осигури технически и/или програмни средства за извеждане на информацията, записана в този модул.
2. Обемът на ФП трябва да осигурява запис на не по-малко от 1000 отделни отчета.
3. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Фискалното устройство трябва да осигурява отпечатване в дневния финансов отчет предупредително съобщение за броя на оставащите отчети, които могат да се запишат във фискалната памет, когато броят им стане по-малък от 50. При ФУВАС да се визуализира съобщение за това на контролния дисплей след всяка касова бележка.
4. Въвеждането на фискалното устройство в експлоатация трябва да става само след запис във ФП на следната задължителна информация:
а) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3 (13 символа);
б) индивидуалния номер на фискалната памет (8 разряда);
в) индивидуалния номер на фискалното устройство (2 букви, идентифициращи производителя, и 6 разряда);
г) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) дата, час, минута и секунда на въвеждане в експлоатация.
В процеса на експлоатация смяната на тази информация трябва да е невъзможна.
5. Индивидуалният номер на фискалното устройство и индивидуалният номер на ФП се записват във ФП от производителя/вносителя на специализирана апаратура.
6. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) За случаите на ЕСФП за отчитане на продажби на течни горива, когато ЕСФП включва повече от едно устройство с ФП, всяко устройство има различни индивидуални номера на ФУ и ФП;
7. Фискалната памет трябва да съхранява следната задължителна информация, свързана с дневния отчет:
а) номер на отчета (ХХХХ - 4 разряда);
б) дата на отчета (XX XX XX - 6 разряда), във формат ден, месец, година;
в) стойностите на оборотите от продажбите за стоки за деня за не по-малко от:
- 8 данъчни групи (ХХХХХХ.ХХ - 8 разряда) - за ЕКАФП и ФПр;
- 8 данъчни групи (ХХХХХХХ.ХХ - 9 разряда) - за ЕСФП;
- (ново - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) 8 сторно данъчни групи (ХХХХХХ.ХХ - 8 разряда) - за ЕКАФП и ФПр;
- (ново - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) 8 сторно данъчни групи (ХХХХХХХ.ХХ - 9 разряда) - за ЕСФП;
г) (изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) стойностите на общия оборот от продажби и от извършени сторно операции за деня, както следва:
- за ЕКАФП и ФПр - 8 разряда (ХХХХХХ.ХХ);
- за ЕСФП - 9 разряда (ХХХХХХХ.ХХ);
при достигане на максималната разрядност фискалното устройство да се блокира до пускане на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП;
д) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) номер на последния издаден документ за деня;
е) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) поредния номер на КЛЕН;
8. Фискалната памет трябва да съхранява информация, позволяваща отчитане на даден период, със следната задължителна информация за отчета:
а) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) датата, часа, минутата и секундата на въвеждане в експлоатация;
б) номерата на отчетите за зададения период;
в) датите на отчетите за периода;
г) (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) стойността на оборота от продажбите за всяка от данъчните групи и оборота за всяка от сторно данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата), както следва:
- за ЕКАФП и ФПр не по-малко от 12 разряда (ХХХХХХХХХХ.XX);
- за ЕСФП не по-малко от 13 разряда (ХХХХХХХХХХХ.XX);
д) (изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) стойностите на общия оборот от продажбите и на общия оборот от извършени сторно операции за периода, както следва:
- за ЕКАФП и ФПр не по-малко от 12 разряда (ХХХХХХХХХХ.ХХ);
- за ЕСФП не по-малко от 13 разряда (ХХХХХХХХХХХ.XX);
е) съобщения за аварийни изтривания на оперативната памет;
ж) (зал. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
з) стойностите на данъчните ставки;
и) вида на цени и стойности (цели или дробни числа);
к) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) номер на последния отпечатан документ за периода;
л) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) поредните номера на първата и последната отпечатана КЛЕН за периода;
м) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) обща стойност на извършените сторно операции за периода.
9. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При всяка повреда (грешка), водеща до аварийно изтриване на дневния оборот, след възстановяване на работоспособността във ФП автоматично да се записва информация за дата, час, минута и секунда на възстановяването и брояч на събитието. При периодичен отчет на ФП за това събитие трябва да се отпечатва "НУЛИРАН RAM" брояч ХХХХ, дата, час, минута и секунда.
10. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
11. Записът на всяка информация във ФП трябва да е съпроводен със следващо автоматично контролно четене и сравнение за вярност на записаната информация. Невъзможността да се извърши верен запис трябва да води до блокиране на работата на фискалното устройство.
12. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Записът на всяка информация в КЛЕН трябва да е съпроводен със следващо автоматично контролно четене и сравнение с оперативната памет за вярност на записаната информация. Невъзможността да се извърши верен запис трябва да води до блокиране на работата на фискалното устройство.

 

III. Изисквания за изобразяване и отпечатване на информацията при работа с фискално устройство
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Фискалното устройство трябва да има буквено-цифрово печатащо устройство с бонова лента за осигуряване на яснота при работа на информацията във ФП. Копие на всеки издаден документ се съхранява в КЛЕН след неговото отпечатване.
2. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
3. Всеки документ, издаван от фискалното устройство, трябва да има:
а) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) заглавна част, включваща: име, адрес и идентификационен номер по чл. 84 ДОПК и идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица, реализиращо продажбата, име и адрес на търговския обект;
б) (доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) в края се отпечатва: контролно число съгласно раздел IIIа, т. 4 и 5, уникален пореден номер на документа (брояч - но не по-малко от ХХХХХХ - 6 разряда), дата, час, минута и секунда на издаване, индивидуален номер на фискалното устройство и индивидуален номер на ФП; до въвеждане в експлоатация на фискалното устройство на всеки документ да се отпечатва съобщение "НЕФИСКАЛЕН БОН"; след въвеждане в експлоатация могат да се издават само фискални/системни бонове или служебни бонове; върху документите за продажби, за извършени сторно операции, отчетите на ФП и дневния финансов отчет с нулиране и запис във ФП да се отпечатват съобщение "ФИСКАЛЕН БОН" и фискално лого; на документи, удостоверяващи служебно въведени/изведени суми, и при извеждане на дневен финансов отчет без нулиране и запис във фискалната памет (Х отчет) на документи във връзка с извършване на служебни операции, касаещи отчетността на фискалното устройство, както и на диагностичен бон и бон, съдържащ данни за сключения сервизен договор, се отпечатва съобщение "СЛУЖЕБЕН БОН"; не се допуска издаване на служебни бонове при извършване на продажба/и и за направени клиентски поръчки;
в) (изм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) допустимо е издаването на един дубликат за всеки фискален бон, означен с надпис "ДУБЛИКАТ", отпечатан на отделен ред с букви с двойна широчина; издаденият дублиращ бон е служебен бон; дубликатът се издава само непосредствено след последния издаден фискален бон, който дублира.
4. (доп. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Фискалната касова бележка, издавана на клиента, трябва да съдържа реквизитите по чл. 26, ал. 1 и 2.
5. Дневният финансов отчет с нулиране и запис във ФП трябва да включва:
а) брояч и стойност на направените отстъпки;
б) брояч и стойност на направените надбавки;
в) брояч и стойност на извършените корекции;
г) брояч и стойност на служебно изведени суми;
д) брояч и стойност на служебно въведени суми;
е) сумите по различните видове плащания;
ж) последователен номер, под който ще бъде записан отчетът във ФП;
з) стойностите на оборотите от продажбите за деня, данъчните отчисления и нетната сума за всяка данъчна група;
и) стойност на общия оборот от продажбите за деня;
й) (изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) общите стойности на оборотите по данъчни групи, общия оборот от продажби и общия сторно оборот, натрупани от началото на фискалната памет до последния записан блок;
к) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) поредният номер на КЛЕН за деня;
л) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) номера на последния издаден документ за деня;
м) натрупванията за всеки вид течно гориво поотделно (цена, продадено количество, стойност и данъчна група) само за отчетите, издавани от ЕСФП;
н) (нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) графично фискално лого съгласно приложение № 18 и текст "ФИСКАЛЕН БОН";
о) (нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) общо контролно число на информацията в КЛЕН за деня, включително този отчет;
п) (нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) за ЕСФП тип 31 - данни от нивомерната система за доставка и за налични количества и данни за продадените количества горива от сумарните броячи на средствата за измерване на разход;
р) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) брояч и стойност на сторно операции поради операторска грешка;
с) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) брояч и стойност на сторно операции поради връщане или рекламации на стоки;
т) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) брояч и стойност на сторно операции поради намаление на данъчната основа;
у) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) стойностите на оборотите от извършени сторнирания за деня, данъчните отчисления и нетната сума за всяка сторно данъчна група;
ф) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) стойност на общия оборот от извършените сторнирания за деня.
6. Всеки отчет на ФП трябва да включва:
а) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) датата, часа, минутата и секундата на въвеждане в експлоатация и съобщение "въведена в експлоатация";
б) началния и крайния номер на отчета в границите на периода;
в) началната и крайната дата на отчета за периода;
г) данъчните ставки за всяка данъчна група;
д) стойността на оборота от продажби по всяка от данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата);
е) стойността на данъчните отчисления по всяка от данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата);
ж) стойността на общия оборот от продажбите за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата);
з) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) съобщения за аварийни изтривания на оперативната памет, ако е имало такива в отчетния период;
и) съобщение за смяна на вида цени и стойности (цели или дробни числа), ако е имало такава промяна в отчетния период;
й) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) поредните номера на първата и последната записани КЛЕН за периода;
к) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) номер на последния издаден документ за периода;
л) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) стойност на общия оборот от сторно операции за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата).
7. Възможност за отпечатване в детайлен или съкратен вид на периодичен отчет на ФП по дата или по номер блок. Детайлният отчет да включва печат на данни за всички дневни отчети за периода, а при съкратения отчет да се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им.

 

IIIa. Контролна лента на електронен носител (КЛЕН) (Нов - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
1. Процедура по инициализация на КЛЕН:
а) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) контролната лента на електронен носител се активира от момента на въвеждане в експлоатация на ФУ от сервизен техник на вписаното в паспорта лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт; при въвеждане в експлоатация се отпечатва бон с текст "въвеждане в експлоатация" и "КЛЕН №: ХХХХ" и атрибутите съгласно чл. 26, ал. 1 с изключение на точки 7 и 8; този бон се съхранява в паспорта на ФУ;
б) активирането на КЛЕН след смяна на КЛЕН се извършва по същия ред; активирането на КЛЕН се извършва на датата на монтиране на новата КЛЕН, при което сменената КЛЕН се дезактивира автоматично;
в) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) при смяна на КЛЕН се отпечатва бон с текст "нова КЛЕН №:" и се съхранява в паспорта на ФУ;
г) техникът е длъжен да отрази събитието в паспорта и в досието на ФУ.
2. Изисквания към КЛЕН:
а) (доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) носителят на КЛЕН, реализиран като енергонезависима памет, която не позволява извършване на корекция или изтриване на записи, като например EPROM, EEPROM, флаш ЕЕPROM, SD карта, да съхранява информация за не по-малко от 150 000 отделни печатни реда; фискалното устройство да не позволява извършване на корекция или изтриване на записи в КЛЕН;
б) (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) да съхранява пълното съдържание (без графичното и фискалното лого) и последователността на отпечатаната информация на всеки отпечатан документ по реда на неговото издаване, с изключение на отчетите на фискалната памет и разпечатки на КЛЕН; при продажби на стоки по чл. 3, ал. 8 ФУВАС съхраняват в КЛЕН пълната информация по тази буква, независимо че информацията не е била отпечатвана; при продажби на услуги по чл. 3, ал. 9 ФУВАС съхраняват в КЛЕН пълната информация по тази буква независимо от това, дали е отпечатана, или не; при продажби на стоки и услуги фискалните устройства за електронни магазини съхраняват в КЛЕН пълната информация по тази буква, независимо дали е отпечатана или не;
в) (доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) да осигурява надеждна хардуерна и фърмуерна защита на информацията, съхранявана в КЛЕН, и невъзможност за промяна и/или изтриване на записаните данни;
г) (доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) да осигурява възможност за отпечатване на всеки буфериран в КЛЕН документ по реда на неговото издаване за зададен период от време. Фискален бон, разпечатан от КЛЕН, носи надпис "ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ".
3. При невъзможност за запис на документ в КЛЕН работата на ФУ се блокира, с изключение на печат на съдържанието на КЛЕН и на отчети на фискалната памет.
4. При създаването на всеки документ се генерира автоматично, чрез използване на стандартен SHA-1 алгоритъм, специално контролно число на всяка отделна бележка. Това число се записва и отпечатва в края на документа.
5. При стартиране на дневен финансов отчет с нулиране се генерира автоматично, чрез използване на стандартен SHA-1 алгоритъм, общо контролно число на информацията в КЛЕН за деня, включително този отчет. Това число се отпечатва в края на дневния отчет.
6. При създаването на контролно число по SHA-1 в края на дневния отчет то да се записва в служебна област на ФП. По това число може да се извършва верификация на записана вече на същото устройство КЛЕН чрез сравняване на контролните числа от дневните отчети в КЛЕН и записаните в служебната област на ФП.
7. Носителите на КЛЕН следва да имат поредна номерация, като номерът на текущата КЛЕН се отпечатва в дневния финансов отчет.
8. При демонтаж на КЛЕН върху него се поставя етикет с номера и датите на първия и последния запомнен върху тази КЛЕН документи.
9. При опит за работа с КЛЕН, различна от последната инициализирана (активирана) за това работно място, се блокира записът на данни в КЛЕН. В този случай е допустимо инициализация на нова КЛЕН и извършване на справки от други КЛЕН, формирани на същия тип устройства.
10. Електронните носители на КЛЕН се съхраняват по реда и в сроковете, определени в чл. 42.
11. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При повреда на устройството, която не позволява разчитане на КЛЕН, разчитането се извършва на друго устройство от същия тип или от лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, обслужващо ФУ.
12. При препълване на КЛЕН работата на ФУ се блокира до извършване на смяна на носителя на КЛЕН.
13. При оставащи по-малко от 30 000 свободни реда в КЛЕН в края на всеки дневен финансов отчет да се появява съобщение "НАБЛИЖАВА КРАЙ КЛЕН", което е индикация, че се налага смяна на КЛЕН.
14. При оставащи по-малко от 500 свободни реда в КЛЕН да не се допуска стартирането на нова фискална касова бележка, а в стартирана касова бележка да се забранява регистриране на продажби. След приключване на бележката автоматично се пуска дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет. Работата на ФУ се блокира до смяна на КЛЕН.
15. (изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При всяка повреда (грешка), водеща до аварийно изтриване на оперативната памет, в КЛЕН автоматично да се записва информация за дата, час, минута, секунда и брояч на събитието. При печат на КЛЕН за това събитие да се отпечатва "НУЛИРАН RAM", брояч ХХХХ, дата, час, минута и секунда.
16. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При неуспешно прехвърляне на данни към КЛЕН процедурата по прехвърляне се повтаря до успешен запис в КЛЕН, освен ако има повреда. След като повредата бъде отстранена, процедурата по трансфера да бъде повторена, докато трансферът приключи успешно със запис в КЛЕН. Ако повредата е на КЛЕН и не може да бъде отстранена, се поставя нов КЛЕН и във ФП се записва съобщение "ПОВРЕДЕН КЛЕН", дата, час, минута и секунда.
17. Примерна структура на КЛЕН
пореден № на КЛЕН -хххх;
----------------
Пореден № на контролна лента за първи ден (отговаря на номер блок във ФП за деня);
- Отпечатани документи за първи ден:
Дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП за първи ден
----------------
……………
----------------
Пореден № на контролна лента за последен ден на КЛЕН (отговаря на номер блок във ФП за деня);
- Отпечатани документи за последен ден на КЛЕН:
Дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП за последен ден на КЛЕН
----------------

IIIб. Дистанционна връзка, данъчен терминал (ДТ) и предаване на данни (Нов - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., загл. изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. с Решение № 6046 от 26 май 2015 г. на ВАС по административно дело № 5547 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2015 г., в сила от 27.10.2015 г.)
1. Дистанционна връзка:
а) дистанционната връзка между ФУ и НАП се осъществява чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор по изградена за целта на обслужваните от него ФУ VPN мрежа; лицето по чл. 3 избира мобилния оператор, посредством който да му бъде предоставена услугата;
б) мобилен оператор по буква "а" осигурява постоянна свързаност на своята VPN мрежа със сървър на НАП посредством наземна оптична линия; операторът осигурява и резервна алтернативна свързаност, която се използва в случай на техническа неизправност на връзката по наземната линия; мобилният оператор е задължен да предава на НАП ежедневно информация за IMSI и MSISDN и статус на data SIM карти по електронен път;
в) фискалните устройства са снабдени с data SIM карти, чрез които получават задачи чрез SMS-и и изграждат IP връзка посредством пакетно предаване на данни в мрежата на мобилен оператор за http комуникация с НАП; допуска се ИАСУТД да върне отговор на задачата по изграден от лицето по чл. 6 VPN канал;
г) НАП изпраща SMS-и към фискалните устройства през определен от мобилните оператори кратък номер, еднакъв за всички мобилни оператори;
д) (доп. - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) след отпечатване или генериране на дневен финансов отчет с нулиране задължително се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор; резултатът от теста да се индицира; при констатирана неизправност на връзката в три поредни финансови отчета работата на ФУ се блокира;
е) фискалните устройства подават по установената дистанционна връзка:
• данни за вписване на устройството при въвеждане в експлоатация;
• данни за промяна на регистрационни данни;
• (нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) данни на всеки 5 минути, считано от часа на регистрация на ФУ, от всички фискални бонове, регистриращи продажби/сторно операции, издадени и записани в КЛЕН, в този времеви интервал, с изключение на данни от фискален бон, визуализиран само на дисплей, при работа с ФУВАС; данните се подават в хронологичен ред на издаването на фискалните бонове;
• (изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) дневен отчет с нулиране на ФУ за всеки ден на определен от НАП период; първоначално зададеният период от време е в диапазон от 1 до 30 дни;
• дневните отчети без нулиране на ФУ с определена от НАП честота за зададен от НАП период от време;
• данни за отписване на ФУ (дерегистрация).
ЕСФП тип 31 за продажби на течни горива подава и:
• (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) данни за регистрация на средствата за измерване: нивомерната измервателна система, резервоарите, конфигурация на пистолетите на колонките/разходомерите/измервателните системи (въведени ръчно през ЕСФП);
• данни за промяна на регистрационните данни на средствата за измерване на ЕСФП;
• данни от нивомерната система за доставка на горива, коригирани с продадените количества по време на доставката, и за наличните количества горива (подавани автоматично от нивомерните системи или ръчно въведени, когато данните не могат да бъдат прочетени от нивомерната система);
• (изм. - ДВ, бр. 44 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) данни за доставени количества горива по документ, въведени през ЕСФП;
• (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) данни за продадени количества горива от сумарните броячи на колонките/разходомерите/измервателните системи (автоматично от електронните броячи или ръчно от механичните броячи);
• (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) автоматично данни за: прекъсване/възстановяване на връзката/комуникацията между ЦРУ и средството за измерване на разход/пистолета; прекъсване на връзката/комуникацията между сонда на резервоар и конзола на НИС; блокиране/възстановяване работата на ЕСФП;
• (нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) данни от нивомерната измервателна система за наличните количества горива, автоматично подавани на всеки шест часа;
ж) форматът на данните и комуникационният протокол са съгласно приложение № 17;
з) не се допуска коригиране на вече подадени данни;
и) сървърът на НАП изпраща отговор на всяко изпратено съобщение; при отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след приключване на изпращане на данните се прекратява IP сесията с НАП посредством пакетирано предаване на данни в мрежата на мобилен оператор; след 5 минути данните се изпращат повторно; ако след 3 такива повторения предаването не е завършило успешно, нов цикъл на повторение на съобщението трябва да бъде направен след 12 часа;
к) запитване от ФУ при загуба на основни данни от комуникацията с НАП;
л) (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) при предаване на данни от документ за продажба и за дневен финансов отчет с нулиране, при наличие за грешка в отговора от сървъра на НАП, отнасяща се за коректността на данните, ФУ/ИАСУТД да изпраща запитване за основни данни (FDINFO); ФУ/ИАСУТД разчита и анализира грешката и формира и изпраща коректни данни; след три отговора за една и съща грешка, отнасяща се до коректността на данните, работата на ФУ/ИАСУТД се блокира, с изключение на получен отговор за грешки с кодове 98 и 99;
м) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) при неизправност на връзката и невъзможност за предаване от ФУ/ИАСУТД на данни от фискален/системен бон, до 72 часа от издаването му, работата на ФУ/ИАСУТД се блокира, като не се допуска извършване на никакви операции, с изключение на печат на съдържанието на КЛЕН; при възстановяване на връзката работата на ФУ/ИАСУТД се възстановява автоматично и се предават неизпратените данни; блокирането на устройството/системата се реализира с помощта на производствен параметър с първоначално зададена стойност от 72 часа, която подлежи на промяна в определените в наредбата случаи;
н) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) при предаване на данни от документи за продажби/сторно операции сървърът на НАП връща отговор на всяко изпратено съобщение; при отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след приключване изпращането на данните се прекратява IP сесията с НАП посредством пакетирано предаване на данни в мрежата на мобилен оператор; при неизпратени данни от документи за продажби/сторно операции ФУ прави опит за изпращане на данните на всеки 5 минути, докато същите не бъдат успешно изпратени; при осъществено свързване данните от фискалните бонове се изпращат по хронологичен ред на издаването им.
2. Данъчен терминал (ДТ):
а) (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) данъчният терминал е задължителна съставна част от ФУ, която служи за осъществяване на дистанционна връзка с НАП; допуска се ДТ да бъде отделен модул, но конструктивно вграден във ФУ под пломбата на ФУ;
б) след приключване на всяка касова бележка се проверява връзката на ДТ с ФУ и съответствието на SIM картата и индивидуалните номера на ФУ и ФП с подадените номера при регистрация или промяна съгласно раздел IIIб, т. 1, буква "е"; при несъответствие на номерата, отсъствие, повреда на ДТ или прекъсване на връзката му с устройството работата на последното се блокира;
в) (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) данъчният терминал е модул, който съдържа задължително: процесор, енергонезависима памет за съхранение на трансферираните данни, модем за връзка с мрежата на мобилен оператор чрез data SIM карта; обемът на енергонезависимата памет да е не по-малко от 1000 дневни финансови отчета с нулиране; данъчният терминал работи с времето на часовник-календара на ФУ;
г) смяна на SIM картата в данъчния терминал е допустима само при изпращане на съобщение за промяна на обстоятелства към НАП съгласно приложение № 17; устройството не трябва да може да работи, преди от НАП да е получено потвърждение за тази смяна.
3. Видове данни за определяне на наличните и продадените количества горива, предавани от ЕСФП по установената дистанционна връзка:
а) данни от нивомерната система за доставка на горива и за наличните количества горива (подавани автоматично от нивомерните системи или ръчно въведени, когато данните не могат да бъдат прочетени от нивомерната система);
б) данни за продадените количества горива от сумарните броячи на средствата за измерване на разход (автоматично от електронните броячи или ръчно въведени от ЕСФП показания на механичните броячи при липса на електронни броячи);
в) данни за доставени количества горива по документ за доставка при приключване на доставката.
 

IV. Специфични функционални изисквания към фискалните устройства
(доп. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Електронните системи с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби/зареждания за собствени нужди на течни горива трябва да осигуряват:
а) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) автоматично подаване на достоверна информация към централно регистриращо устройство с ФП от измервателни средства за разход на течни горива за реализирания оборот от продажби на течните горива и от нивомерната измервателна система;
б) (зал. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
в) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) забрана за самостоятелна работа на средствата за измерване на разход без връзка с централното регистриращо устройство;
г) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) издаване на фискален бон за всяка продажба/зареждане на течни горива на всеки клиент; не се допуска обединяване на повече от две продажби/зареждания на горива, направени от един клиент в един фискален бон;
д) (нова - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) не се допуска повече от едно зареждане на гориво, проточено чрез пистолет, конфигуриран към ЕСФП, което не е приключено с фискален бон;
е) (нова - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) не се допуска едновременната работа на ЕСФП с повече от две отворени сметки (започнати фискални бонове, които не са приключени с въвеждане на начин на плащане) на касово място.
 

V.  Задължителна форма и клавишна последователност (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)


Фискалните устройства да отговарят на изискването за задължителна форма, клавишна последователност и минимална информация, съдържаща се във фискалните бонове, съгласно следните образци:

 


а) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) СТАНДАРТЕН ФИСКАЛЕН БОН

 


 

* При стандартен фискален бон се допуска обединяване на информацията за име, цена, количество и стойност (при единично количество) на един ред.
* Забележка. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Уникален номер на продажба (УНП) се отпечатва задължително при работа на фискално устройство със софтуер за управление на продажби, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС. Допуска се отпечатване на УНП и когато устройството работи с друг софтуер за управление на продажбите.
* Забележка. Допустимо е при отпечатване на фискален/системен бон сумите за отстъпки и/или корекции да бъдат визуализирани с отрицателен знак, но сумите по тях се натрупват в регистрите с положителен знак.

 

 

 

б) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН

 

 

в) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) РАЗШИРЕН ФИСКАЛЕН БОН

 

 


*Забележка. При извършване на продажба може да се издава фискален бон само от един вид (стандартен или разширен).

г) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН

 

 


*Забележка. При извършване на сторно операция може да се издава сторно фискален бон само от един вид (стандартен или разширен).


д) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) извеждане на дневен финансов отчет без нулиране и запис във фискалната памет (Х отчет) - пуска се с клавиш ТL с ключ Х

 

 

е) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) извеждане на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП (Z отчет) - пуска се с клавиш ТL с ключ Z

 

 

ж) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) извеждане на детайлен отчет на ФП за период от дата до дата - пуска се с клавишна последователност:
кодиращ ключ
Х/Z-1-STL-ДДММГГ-QТY-ДДММГГ-VD
начална дата крайна дата

 

 


з) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) извеждане на съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата - пуска се с клавишна последователност:
кодиращ ключ
Х/Z-11-STL-ДДММГГ-QТY-ДДММГГ-VD
начална дата/крайна дата

 

аа) (нова - ДВ, бр. 10 от 2019 г., в сила от 05.02.2019 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.)

СТАНДАРТЕН КЛИЕНТСКИ ФИСКАЛЕН БОН ЗА ПРОДАЖБА/ЗАРЕЖДАНЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА

 

 

аб) (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)
СТАНДАРТЕН ФИСКАЛЕН БОН ЗА ПРОДАЖБА НА ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА

 

 

РАЗШИРЕН ФИСКАЛЕН БОН ЗА ПРОДАЖБА НА ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА

ав) (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)
СТАНДАРТЕН ФИСКАЛЕН БОН ЗА ПОКУПКА НА ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА

РАЗШИРЕН ФИСКАЛЕН БОН ЗА ПОКУПКА НА ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА

аг) (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)
СЛУЖЕБЕН БОН ЗА ВЪВЕДЕНИ/ИЗВЕДЕНИ СУМИ

 

 

* Когато се извеждат пари от касата на ФУ, текстът трябва да бъде "Служебно изведени.
ад) (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)
ДУБЛИКАТ НА ФИСКАЛЕН/СИСТЕМЕН БОН

 

 

* В случай на необходимост е допустимо издаването на не повече от един дубликат за всеки фискален/системен бон, означен с надпис "ДУБЛИКАТ", отпечатан на отделен ред с букви с двойна широчина, като издаденият дублиращ бон е служебен бон.
* При отпечатване на дубликат на системен бон няма данни за № на фискална памет.
* QR кодът на дубликата се формира от елементите на оригиналния фискален/системен бон.

ае) (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)
КОПИЕ НА ФИСКАЛЕН/СИСТЕМЕН БОН ОТ КЛЕН

 

 

* При разпечатване на копие на системен бон от КЛЕН, издаден от ИАСУТД, не се съдържат данни за № на фискална памет. Отпечатаният документ е с надпис "СИСТЕМЕН БОН - КОПИЕ".

 

аж) (нова - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) ФИСКАЛЕН БОН ЗА ЧАСТИЧНО ПЛАЩАНЕ

 

 

аз) (нова - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) ФИСКАЛЕН БОН ПРИ ОКОНЧАТЕЛНОТО ПЛАЩАНЕ С ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОЙНОСТНА ОТСТЪПКА

 

 

и) извеждане на детайлен отчет на фискалната памет за период от блок до блок - пуска се с клавишна последователност:

кодиращ ключ

Х / Z-2-STL-ХХХХ-QТY-YYYY-VD

начален блок краен блок

Видът на отчета е същият както при детайлен отчет на фискалната памет за период от дата до дата с изключение на редове:

от дата

до дата

27-10-17

07-11-17

които в този случай са:

от блок

до блок

0002

0005

 

к) съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок - пуска се с клавишна последователност:

кодиращ ключ

Х/Z-12-STL-ХХХХ-QТY-YYYY-VD

начален блок краен блок

Видът на отчета е същият както при съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата с изключение на редове:

от дата

до дата

27-10-17

07-11-17

които в този случай са:

от блок

до блок

0002

0005

Забележки:

Кодиращи ключове: Х - ключ за пускане на отчети, свързани само с четене на информацията;

Z - ключ за пускане на отчети, свързани с четене и нулиране на информацията.

При изпълнение на системата без операционна ключалка достъпът до тези режими се установява с пароли.

Задължителни клавиши:

ТL - клавиш за приключване на сметката на клиента с плащане в брой;

STL - клавиш за индикация и печат на междинна сума;

QTY (X, *) - клавиш количество;

VD - клавиш за войдиране (корекция).

Въвеждането и отпечатването на дати в системата става във формат ДДММГГ, където ДД - ден, ММ - месец, ГГ - година.

Броячът на блоковете във фискалната памет, броячът на нулиранията на оперативната памет и броячът на КЛЕН задължително се поддържат във ФП в състава на съответния блок, а не в оперативната памет.

В случаите, когато общата разрядност на текста и стойността надхвърля разрядността на принтера, се преминава към печат на два реда.

Например:

СУМА НЕТО СТ-СТ 12.77

при сума, по-голяма от 99.99:

СУМА НЕТО СТ-СТ

................................. 9312.54

 

VІ. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявен за нищожен с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)

VІа. (Нов - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Специфични функционални изисквания към ФУВАС
1. ФУВАС да регистрира с фискален бон всяка продажба или постъпил кредит, който не е последван от реализиране на продажба поради техническа невъзможност от страна на автомата да подаде информация за нея.
2. ФУВАС да регистрира и съхранява всеки документ с пълното му съдържание в КЛЕН, без да го отпечатва в момента.
3. При регистрация на фискален бон ФУВАС да визуализира на контролен дисплей следната информация:
а) наименование и ЕИК по БУЛСТАТ на задълженото лице;
б) обща сума на продажбата;
в) номер, дата и час на фискалния бон, под който е регистрирана продажбата;
г) индивидуален номер на ФУВАС;
д) код за верификация на ФУВАС и бона.
Всеки производител на ФУВАС е задължен да обяви в НАП и БИМ начина за проверка истинността на индицирания код за верификация.
4. При блокиране или повреда на ФУВАС или прекъсване на връзката му с автомата на самообслужване работата на последния да се блокира.
5. ФУВАС трябва да има възможност в режими "Програмиране", "Отчети на ФП" и "Справки КЛЕН" да работи свързано с входно-изходен пулт за управление - специализираното устройство по чл. 10, ал. 1, т. 5, съдържащо модули клавиатура, индикация и печатащо устройство; преносим или стационарен компютър, с помощта на който се извършва програмиране и регистрация/дерегистрация на ФУВАС в НАП, отпечатване на отчетите на ФП и документите от КЛЕН.
6. След успешна регистрация на ФУВАС в НАП да преминава автоматично в режим "Регистрация", когато входно-изходният пулт за управление не е свързан към него.

VІб. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Специфични функционални изисквания към фискални устройства за отчитане на продажби и чрез електронен магазин
1. Фискално устройство за електронен магазин трябва да регистрира и отчита всяка продажба чрез отпечатване на фискален бон или чрез генериране на фискален бон в електронен вид.
2. Генерираният фискален бон в електронен вид трябва да отговаря на изискванията на наредбата за издаване на фискален бон на хартиен носител с изключение на изискването за отпечатване.
3. Фискално устройство за електронен магазин трябва да осигурява запис в КЛЕН и на генериран в електронен вид фискален бон. Тази функционалност е разрешена само за фискални устройства за регистриране и отчитане на продажби чрез електронен магазин.
4. В КЛЕН трябва да може да се разграничава издаден фискален бон на хартиен носител и фискален бон, генериран в електронен вид.
5. Фискалният бон, който се генерира в електронен вид, трябва да бъде четим, да отговаря на хартиения образец и да съдържа реквизитите по чл. 26 с изключение на графично фискално лого.

VII. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Изисквания към ИАСУТД
1. Функционални изисквания към ИАСУТД
1.1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Да има разработен софтуер, изпълняващ стандартни касови функции за регистриране на търговски операции при всяка продажба на стоки и услуги, управление на генерирането и печата на системен и служебен бон, управление на дистанционната връзка, управление на записа на продажбите в системата и невъзможност за корекция или изтриване на записа.
1.2. Да осигурява достоверна информация за реализирания оборот общо и по данъчни групи. За целта да има възможност да отпечатва дневни отчети, включващи данните от приложение № 17.
1.3. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Да осигурява задължителното регистриране и отпечатване/генериране на всички извършени продажби/сторно операции на стоки и услуги на място и по време на извършване на плащането.
1.4. Да осигурява синхронна работа на часовник-календарите на всички модули на системата.
1.5. Да осигурява автоматичен контрол върху движението на стоката от постъпване в обекта до счетоводното отчитане на реализацията ѝ.
1.6. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Всеки документ, издаден от ИАСУТД за реализирана продажба/сторно операция на стоки и услуги, да съдържа:
а) реквизитите на чл. 26, ал. 1, с изключение на втората част на т. 10, 11 и 13;
б) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) индивидуален номер на системата - буквено-цифров идентификатор, като цифрите означават номера на обекта, а буквите - типа на системата; документите за продажба завършват с надпис "СИСТЕМЕН БОН";
в) (нова - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) реквизитите в заглавната част и в края на документа, както и надписите "ДУБЛИКАТ" и "СТОРНО" по начина, показан в образците на фискалните бонове, съгласно раздел V. Заглавната част включва: име, адрес и идентификационен номер по чл. 84 ДОПК и идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица, име и адрес на търговския обект. Краят на документа включва: уникален пореден номер на документа (брояч - но не по-малко от ХХХХХХ - 6 разряда), дата, час, минута и секунда на издаване, QR код, графично фискално лого, надпис "СИСТЕМЕН БОН", индивидуален номер на ИАСУТД и контролно число съгласно раздел IIIа, т. 4 и 5. За системи, работещи с матрични буквено-цифрови печатащи устройства, е допустимо фискалното лого да е без очертанията на картата на България;
г) (нова - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) допуска се при издаване на разширен системен бон за продажба/сторно операция (фактура, кредитно/дебитно известие) заглавната част на документа да не е по начина, показан в образците на фискалните бонове, съгласно раздел V.
1.7. Дневният финансов отчет на ИАСУТД се предава по реализираната дистанционна връзка в НАП при дневното приключване и трябва да съдържа:
а) брояч и стойност на направените отстъпки;
б) брояч и стойност на направените надбавки;
в) брояч и стойност на извършените корекции;
г) сумите по различните видове плащания;
д) стойностите на оборотите от продажбите за деня, данъчните отчисления и нетната сума за всяка от осемте данъчни групи;
е) стойност на общия оборот от продажбите за деня;
ж) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) данни за извършени сторно операции при връщане и рекламации на стоки, операторска грешка и при намаление на данъчната основа.
(доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При необходимост дневният финансов отчет може да се отпечатва. Броячът на дневните финансови отчети с нулиране съответства на брояча на КЛЕН.
1.8. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) ИАСУТД да не допуска загуба на данни за продажбите/сторно операциите и натрупания оборот при аварийна ситуация в който и да е модул на системата.
1.9. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Да издава един дубликат за всеки системен бон, на който ясно е отпечатано "ДУБЛИКАТ" на отделен ред с букви с двойна широчина. ИАСУТД трябва да гарантира издаването само на един дубликат на системен бон. Дубликатът се издава непосредствено след последния издаден системен бон, който дублира. Допуска се дубликатът да бъде издаден на по-късен етап, като в този случай задължително в него се съдържа информация за номера и датата на системния бон, за който се издава.
1.10. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Ако към ИАСУТД има възможност да се включат средства за измерване, то те трябва да са изпитани, одобрени и вписани в държавния регистър на средствата за измерване или да са с оценено съответствие.
1.11. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Да предава данни на всеки 5 минути, считано от часа на регистрация на ИАСУТД, от всички системни бонове, издадени и записани в КЛЕН, в този времеви интервал. Данните се подават в хронологичен ред на издаването на системните бонове.
1.12. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Да осигуряват възможност за извършване на сторно операция след приключване сметката на клиента. Сумите по сторно операциите се натрупват в отделен регистър с положителен знак, без да се коригира общият дневен оборот. "Сторно операция" чрез ИАСУТД се документира с издаване на системен бон с надпис "СТОРНО", изписан с двоен шрифт. Броят на сторно операциите и подлежащите на връщане суми се натрупват в отделни регистри според причината за сторно операцията, общо и по данъчни групи.
1.13. (нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Не се допуска издаване и отпечатване от ИАСУТД на документи, различни от системен и служебен бон.
1.14. (нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) След въвеждане в експлоатация и регистрация на ИАСУТД в НАП могат да се издават само системни бонове или служебни бонове; върху документите за продажби, за извършени сторно операции и дневния финансов отчет (Z отчет) да се отпечатва съобщение "СИСТЕМЕН БОН" и да се съдържа фискално лого; на документи, удостоверяващи служебно въведени/изведени суми и при генериране/отпечатване на дневен финансов отчет (Х отчет), както и на документи във връзка с извършване на служебни операции, касаещи отчетността на ИАСУТД, се отпечатва съобщение "СЛУЖЕБЕН БОН"; не се допуска издаване на служебни бонове от ИАСУТД при извършване на продажба/и и за направени клиентски поръчки;
1.15. (нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) При прекъсване на печата на документ за продажба или сторно операция поради техническа неизправност на печатащото устройство, при което се възпрепятства успешното отпечатване на документа, ИАСУТД да осигурява възможност за отпечатване на дубликат на същия документ, след отстраняване на проблема и възстановяване работата на печатащото устройство.
2. Технически изисквания към ИАСУТД
2.1. Да е предназначена за денонощен режим на работа.
2.2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Модулите на ИАСУТД в мястото на извършване на плащането да са свързани с буквено-цифрово печатащо устройство. Копие на всеки издаден документ от ИАСУТД се съхранява в КЛЕН.
2.3. Модулите на ИАСУТД в мястото на извършване на плащането да имат индикации за оператора и клиента с минимум 8 десетични разряда.
2.4. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Модулите на ИАСУТД в мястото на извършване на плащането да имат часовник-календар, запазващ работоспособност най-малко 1500 часа без външно захранване. Данните за дата са във формат ДД-ММ-ГГГГ, а за час - ЧЧ:ММ:СС.
2.5. Модулите, изграждащи ИАСУТД, да отговарят на изискванията за електромагнитна съвместимост, определени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2007 г., и изискванията за електробезопасност, определени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2001 г., като съответствието се удостоверява с декларация или документ, издаден от акредитиран орган за контрол. Техническите изисквания за радиосмущения, акустичен шум и вибрации се определят съгласно стандартите за този клас устройства.
3. Изисквания към данъчния терминал (ДТ) и дистанционната връзка
3.1. Дистанционната връзка между ИАСУТД и НАП да се осъществява чрез използване на преносната мрежа на мобилен оператор, по изградена за целта VPN мрежа. Изборът на конкретен мобилен оператор е на лицето по чл. 6.
3.2. ИАСУТД да е снабдено с data SIM карта, чрез която получава задачи чрез SMS-и и изгражда IP връзка посредством пакетно предаване на данни в мрежата на мобилен оператор за http комуникация с НАП. Допуска се ИАСУТД да върне отговор по изграден от лицето по чл. 6 VPN канал.
НАП изпраща SMS-и към ИАСУТД през определен от мобилните оператори кратък номер, еднакъв за всички мобилни оператори.
3.3. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) ДТ е задължителна съставна част от ИАСУТД. В него се записват данните от дневния финансов отчет с нулиране. Той служи за предаване на данните към НАП по дистанционната връзка. Допуска се ДТ да не е конструктивно вграден в ИАСУТД, като в този случай се пломбира самостоятелно. Когато връзката между ДТ и ИАСУТД прекъсне, ИАСУТД се блокира. При блокирала ИАСУТД не се допуска извършване на продажби, сторно операции и служебно въвеждане/извеждане на суми.
3.4. Обемът на енергонезависимата памет за съхранение на трансферирани данни на ДТ да е не по-малко от 1000 дневни отчета с нулиране. ДТ работи с времето на часовник- календара.
3.5. Смяна на SIM картата в данъчния терминал се допуска само при изпращане на съобщение за промяна на данни. ИАСУТД не трябва да може да работи, преди от НАП да е получено потвърждение за тази смяна.
3.6. След пускане на дневен финансов отчет с нулиране задължително да се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор. Резултатът от теста да се индицира. При констатирана неизправност на връзката в три поредни финансови отчета работата на ИАСУТД се блокира.
3.7. ИАСУТД подава по установената дистанционна връзка:
- данни за вписване на системата при въвеждане в експлоатация;
- данни за промяна;
- дневен отчет с нулиране на ИАСУТД за всеки работен ден;
- дневни отчети без нулиране на ИАСУТД с определена от НАП честота за зададен от НАП период от време;
- данни за отписване (дерегистрация) на ИАСУТД;
- (нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) данни на всеки 5 минути, считано от часа на регистрация на ИАСУТД, от всички системни бонове, издадени и записани в КЛЕН, в този времеви интервал. Данните се подават в хронологичен ред на издаването на системните бонове.
Форматът на данните и комуникационният протокол са съгласно приложение № 17 на наредбата. Коригиране на вече подадени данни не се допуска.
3.8. Сървърът на НАП изпраща отговор на всяко изпратено съобщение. При отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след приключване на изпращане на данните се прекратява IP сесията с НАП посредством пакетирано предаване на данни в мрежата на мобилен оператор. След 5 минути данните се изпращат повторно. Ако след 3 такива повторения предаването не е завършило успешно, нов цикъл на повторение на съобщението трябва да бъде направен след 12 часа.
3.9. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Не се допуска отчитане на продажби чрез ИАСУТД без получено потвърждение за успешна регистрация на системата в НАП. Системата получава и отпечатва отговор за "статус на регистрация". Допуска се потвърждението за успешна регистрация в НАП на ИАСУТД да не се отпечатва, като в този случай генерираният системен бон без отпечатване се записва в КЛЕН.
3.10. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При предаване на данни от документи за продажби/сторно операции сървърът на НАП връща отговор на всяко изпратено съобщение; при отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след приключване изпращането на данните се прекратява IP сесията с НАП посредством пакетирано предаване на данни в мрежата на мобилен оператор. При неизпратени данни от документи за продажби/сторно операции ИАСУТД прави опит за изпращане на данните на всеки 5 минути, докато същите не бъдат успешно изпратени. При осъществено свързване данните от системните бонове се изпращат по хронологичен ред на издаването им.
4. Изисквания към КЛЕН
4.1. Носителят на КЛЕН, реализиран като енергонезависима памет, напр. EPROM, EEPROM, флаш EEPROM, SD карта да съхранява информация за не по-малко от 15 0000 отделни печатни реда. Системата да не позволява извършване на корекция или изтриване на записи в КЛЕН. Физически той да се намира под корпуса на системата.
4.2. КЛЕН да се активира в момента на въвеждане в експлоатация на ИАСУТД, при което се отпечатва системен бон с текст "въвеждане в експлоатация" и "КЛЕН №: ХХХХ" и атрибутите съгласно чл. 26, ал. 1 с изключение на т. 7 и 8.
4.3. Да съхранява пълното съдържание (без графичното и фискалното лого) и последователността на отпечатаната информация на всеки отпечатан документ по реда на неговото издаване, с изключение на разпечатки на КЛЕН.
4.4. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Да има осигурена възможност за отпечатване на всеки буфериран в КЛЕН документ по реда на неговото издаване за зададен период от време. Системен бон, разпечатан от КЛЕН, има надпис "СИСТЕМЕН БОН - КОПИЕ". Служебен бон, разпечатан от КЛЕН, има надпис "СЛУЖЕБЕН БОН - КОПИЕ.
4.5. При невъзможност за запис на документ в КЛЕН работата на системата се блокира, с изключение на печат на съдържанието на КЛЕН.
4.6. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) При създаването на документ от ИАСУТД чрез използване на стандартен SHA-1алгоритъм автоматично се генерира контролно число на всеки генериран/отпечатан документ от системата. Това число се записва и се съдържа в края на документа.
4.7. При създаването на контролно число по SHA-1 в края на дневния отчет, в което се включват всички издадени документи за деня, то да се записва в системата. По това число може да се извърши верификация на записана на същата система КЛЕН чрез сравняване на контролните числа от определен дневен отчет в КЛЕН и получения в сървъра на НАП.
4.8. Активирането на нова КЛЕН след смяна се извършва по описания ред, при което сменената КЛЕН да се дезактивира автоматично.
4.9. При смяна на КЛЕН да се отпечатва бон с текст "нова КЛЕН №:".
4.10. Носителите на КЛЕН да имат поредна номерация, като номерът на текущия КЛЕН се отпечатва в дневния финансов отчет.
4.11. При опит за работа с КЛЕН, различна от последната активирана за това работно място, да се блокира записът на данни в КЛЕН. В този случай е допустимо активиране на нова КЛЕН и извършване на справки от други КЛЕН, формирани на същото или на други устройства от същия тип.
4.12. При оставащи по-малко от 30 000 свободни реда в КЛЕН в края на всеки дневен отчет да се появява съобщение "НАБЛИЖАВА КРАЙ КЛЕН", което е индикация, че се налага смяна на КЛЕН.
4.13. При оставащи по-малко от 500 свободни реда в КЛЕН да не се допуска стартиране на нова фискална касова бележка, а в стартирана - да се забранява регистрирането на продажби. След приключване на бележката автоматично се пуска дневен финансов отчет с нулиране. Работата на ИАСУТД се блокира до смяна на КЛЕН.
4.14. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При неуспешно прехвърляне на данни към КЛЕН процедурата по прехвърляне се повтаря до успешен запис в КЛЕН, освен ако има повреда. След като повредата бъде отстранена, процедурата по трансфера да бъде повторена, докато приключи успешно със запис в КЛЕН. Ако повредата е на КЛЕН и не може да бъде отстранена, в системата се записва съобщение "ПОВРЕДЕН КЛЕН", дата, час, минута и секунда. Поставя се нова КЛЕН.

 

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2020 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.)

 

Технически изисквания към фискалните устройства

 

I. Общи технически изисквания
1. Фискалните устройства трябва да имат енергонезависима ФП.
2. Фискалните устройства трябва да са предназначени за работа при денонощен режим.
3. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Фискалните устройства трябва да имат часовник календар, запазващ работоспособност най-малко 1500 часа без външно захранване. Данните за дата са във формат ДД- ММ-ГГГГ, а за час - ЧЧ:ММ:СС.
4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Фискалните устройства да имат буквено-цифрово печатащо устройство. При липса на хартиена лента фискалното устройство да се блокира.
5. Фискалните устройства да имат индикации за оператора и клиента с минимум 8 десетични разряда.
6. Фискалните устройства трябва да осигуряват минимум 100 натрупващи регистри за запис на артикули, включително за видовете течни горива, програмирани с име, цена и принадлежност към данъчна група. При отчет на артикули да се отпечатва буквата на данъчната група, към която е програмиран артикулът.
7. Фискалните устройства да са работоспособни в температурния диапазон от 0 - 45°С. ЕКАФП, предназначени за работа на открито, да са работоспособни в температурния диапазон от минус 15 до плюс 45 °С.
8. Фискалната памет трябва да бъде монтирана в отделен модул с плътни непрозрачни стени, маркиран трайно с индивидуален номер и с осигурена възможност за надеждно пломбиране, като възел и към общата конструкция на фискалното устройство (за ЕСФП към конструкцията на централното регистриращо устройство). Монтажът на модула на ФП трябва да осигурява проверката на индивидуалния му номер без нарушаване на пломбите на модула ФП.
9. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) Фискалното устройство трябва да осигурява самостоятелни натрупващи регистри за департаменти и данъчни групи. При отчет на департаменти и асортименти да се отпечатва буквата на данъчната група, към която са програмирани департаментите и асортиментите. В случаите, когато чрез фискалното устройство се отчитат обороти на доверители, освен буквата на данъчната група отчетът съдържа и сумата на оборотите по доверители.
10. Вътрешните натрупващи регистри с минимум 9 десетични разряда за ЕСФП и минимум 8 десетични разряда за всички други видове фискални устройства.
11. Конструкцията на корпуса на фискалното устройство трябва да позволява пломбиране, гарантиращо достъпа само на сервизния техник до всички възли, неизискващи текуща поддръжка.
12. Пломбата на фискалното устройство да бъде поставена на видно място, позволяващо лесен визуален контрол. Пломбите на ФП трябва да бъдат поставени на такова място вътре в конструкцията на корпуса на фискалното устройство, осигуряващо възможност за визуален контрол за неразрушаване.
13. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Техническите изисквания към фискалните устройства за електромагнитна съвместимост и електробезопасност се определят в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 203 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2001 г.; изм., бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2004 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.), и в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2003 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.). Техническите изисквания за радиосмущения, акустичен шум и вибрации се определят съгласно стандартите за този клас устройства, като съответствието с тези изисквания се удостоверява с документ, издаден от акредитиран орган за контрол.
14. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) Фискалните устройства трябва да осигуряват четене и извличане на информация в структуриран вид от КЛЕН от фискалната памет и от натрупващите регистри чрез свързаност към персонален компютър или през някой от наличните интерфейси във ФУ (RS, Bluetooth, USB, LAN, GPRS и др.).
15. (нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) В случай че при настъпване на часа за автоматично генериране на дневния финансов отчет (23:59:59) фискалното устройство е в неработещ режим (изключено) или е отворен неприключен фискален бон, при последващото му включване в работен режим или при приключване на бона задължително се проверява за наличие на условие за генериране на дневен финансов отчет. Отвореният фискален бон се отпечатва и записва в КЛЕН с датата и часа на отварянето му. Не се допуска регистриране на продажби, сторно операции и/или служебно въведени/изведени суми във фискалното устройство до генериране на дневен финансов отчет.

 

II. Специфични технически изисквания към компютърни ЕКАФП
1. Персонален компютър, изпълняващ функциите на ЕКАФП, трябва да отговаря на следните условия:
а) да има вграден самостоятелен модул ФП с конструктивно изпълнение, пломбиране и функционални възможности в съответствие с изискванията на тази наредба;
б) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) да има разработен софтуер, изпълняващ стандартни касови функции, осигуряващ запис във фискалната памет (ФП) и управление на буквено-цифрово печатащо устройство, съгласно изискванията на тази наредба; записът на софтуера да се реализира върху енергийно независима полупроводникова памет, осигуряваща невъзможност за корекция или изтриване; софтуерът, фискалната памет, схемата за управление на печатащия механизъм да бъдат обединени в самостоятелен конструктивен модул, който да подлежи на пломбиране;
в) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) при наличие на периферно устройство - носител на данни, да е осигурена забрана за запис на данни от това устройство на твърдия диск;
г) по всички останали функционални и технически изисквания да отговаря на тази наредба.
2. Одобряването на персонален компютър с функции на касов апарат става по реда, посочен в тази наредба.
3. Издаденото свидетелство за одобряване на компютърен ЕКАФП се отнася само за изпитаната конфигурация и не се разпростира върху фамилията компютри от изпитания тип.

 

III. Специфични изисквания към локална мрежа от фискални устройства (Загл. изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.)

 

IV. Специфични изисквания към интегрирана автоматизирана система
1. Интегрираната автоматизирана система за управление и отчет на търговски обект трябва да отговаря на следните условия:
а) всички извършени продажби на стоки и услуги да се регистрират и отчитат задължително чрез одобрена за обекта интегрирана автоматизирана система за управление;
б) да осигурява автоматичен контрол върху движението на стоката от постъпване в обекта до счетоводното отчитане на реализацията ѝ;
в) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) да има реализирана дистанционна връзка с НАП;
г) (отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Такава система се изпитва функционално на мястото на експлоатация, като се доказва изискването предаваните данни при дневното приключване да включват информация за всички операции, свързани с продажби на стоки и услуги. В обекта се проверява и изискването за блокировка на системата при невъзможност за предаване на данните. В НАП се проверява правилното получаване на данни за дневното приключване.

 

V. Специфични изисквания към фискалните принтери
1. Фискален принтер, който работи в състава на компютърна касова система, изпълняваща функциите на ЕКАФП, трябва да отговаря на следните условия:
а) да има вграден самостоятелен модул ФП с конструктивно изпълнение, пломбиране и функционални възможности в съответствие с изискванията на настоящата наредба;
б) да има вградени: печатащо устройство, часовник календар за реално време и оперативна памет за съхранение на информацията за реализирания оборот, общо и по данъчни групи;
в) да има един канал за връзка с персонален компютър;
г) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) да има фърмуер, записан на енергонезависим носител, осигуряващ невъзможност за корекция и/ или изтриване на фърмуера; фърмуерът да изпълнява стандартни касови функции за управление на буквено-цифрово печатащо устройство, управление на запис и четене на данни от ФП според изискванията на тази наредба и самостоятелно четене на данни от ФП без наличие на система с персонален компютър.
2. Изпитването на фискален принтер се извършва в система с персонален компютър под управлението на софтуер за проверка на функционалните изисквания.
3. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
4. (нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Изпитването на фискални принтери, вградени в автомати на самообслужване, се извършва със симулатор, работещ с оригиналното програмно осигуряване на автомата.


VI. Специфични изисквания към ЕСФП:
Електронната система с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива да отговаря на следните специфични технически изисквания:
а) (доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) да представлява комплекс от технически и програмни средства за автоматично подаване на информация от измервателните средства за обем и разход на течни горива към централно регистриращо устройство, извършващо отпечатване на клиентска фискална касова бележка и съхранение във ФП на реализирания оборот от всички продажби;
б) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) да бъде изградена на модулен принцип, който включва задължително следните компоненти:
- статична измервателна система (нивомерна измервателна система) за обем на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство, която е средство за измерване от одобрен тип;
- (доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) измервателни средства за разход на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство; типът измервателни средства за разход на течни горива, включени в състава на системата, да е одобрен като средство за измерване на разход на течни горива съгласно стандартите или да е с оценено съответствие;
- (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) централно регистриращо устройство с фискална памет, отговарящо на общите технически изисквания от т. 1 до т. 13 в обекти за продажби/зареждания на течни горива на самообслужване, устройството за плащане на гориво, е част от ЦРУ;
- технически съоръжения за връзка между централното регистриращо устройство и измервателните средства за разход на течни горива;

- (ново - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) баркод четец за въвеждане на УКН на еАДД за доставени количества горива по документ;
в) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) достъпът до настройки и сервизно обслужване на ЕСФП се извършва само чрез електронен сервизен ключ по чл. 15, ал. 1, т. 12, като всяко използване се записва в ЕСФП и при необходимост се отпечатва справка за дата и часа на достъпа до системата, като отпечатаният документ има надпис "СЛУЖЕБЕН БОН;
г) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) при прекъсване на връзката/комуникацията между ЦРУ и средството за измерване на разход/пистолета се блокира работата на средството за измерване на разход/пистолета, при което се разпечатват последните получени в ЦРУ показания на електронните броячи преди прекъсването на връзката/комуникацията и показанията се изпращат автоматично в НАП; при възстановяване на връзката/комуникацията се разпечатват показанията на електронните броячи, получени в ЦРУ, и същите автоматично се изпращат в НАП;
д) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) при прекъсване на връзката/комуникацията между ЦРУ и нивомерна измервателна система се блокира работата на ЕСФП; в този случай се допуска ЕСФП да продължи да работи до 15 минути от прекъсването; в случай че прекъсването не се възстанови до изтичане на 15-ата минута от момента на прекъсването, системата се блокира; в случай че връзката/комуникацията се възстанови преди изтичането на 15-ата минута от началото на прекъсването, работата на системата продължава, като се изпраща съответно съобщение за възстановяване на връзката;
е) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) при прекъсване на връзката/комуникацията между сонда на резервоар и конзола на НИС се блокира работата на всички средства за измерване на разход/пистолети, свързани към съответния резервоар, при което се разпечатват показанията на нивомерната система за количеството на горивото в резервоара преди прекъсването на връзката/комуникацията и показанията се изпращат автоматично в НАП; при възстановяване на връзката/комуникацията се разпечатват показанията на нивомерната система и същите автоматично се изпращат в НАП;
ж) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) създава се контролно число на управ­ляващия софтуер, което, сумирано с контролното число на ФПр, формира идентификатор на ЕСФП, който се визуализира в менюто с обща информация за ЕСФП и се отпечатва заедно с основните данни на системата; при промяна на някое от контролните числа ЕСФП се блокира; контролното число на управляващия софтуер и идентификаторът на ЕСФП се формират чрез стандартни алгоритми за изчисляване, като MD5, SHA-1, SHA-256 при приключване на изпитването на системата в БИМ; в управляващия софтуер на ЕСФП се обособява модул, наречен "Касов модул", който се отнася до фискалните функции на системата - управление на ФПр, продажби, регистрация, дерегистрация, промяна на данни, доставки, и на негова база се формира контролното число на управляващия софтуер;
з) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) при блокиране на ЕСФП не се допуска извършване на продажби и проточване на гориво чрез средствата за измерване на разход, като единствено започнатите продажби се приключват; при блокиране/възстановяване на работата на ЕСФП се изпраща автоматично съобщение в НАП, с формат и параметри на записа по образец съгласно приложение № 17;
и) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) при подаване от ЕСФП (31) на данни за доставка на гориво по документи или от нивомерната измервателна система ЕСФП (31) получава, визуализира на екран и отпечатва полученото от сървъра на НАП съобщение съгласно приложение № 17.

VIІ. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявен за нищожен с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)

VIІа. (Нов - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Специфични изисквания към ФУВАС
1. ФУВАС да представлява пломбиран блок, закрепен в корпуса на автомата, съдържащ всички основни модули на обикновено фискално устройство с КЛЕН и дистанционна връзка с НАП с изключение на клавиатура, индикация за клиента и печатащо устройство.
2. Пломбираният блок да има най-малко три интерфейса, разположени под заключения корпус на автомата:
а) първи - за връзка с входно-изходен пулт за управление (специализираното устройство по чл. 10, ал. 1, т. 5);
б) втори - за връзка с контролен изнесен дисплей, монтиран върху корпуса на автомата на самообслужване;
в) трети - за приемане и препредаване на обменяната информация между разплащателния и управляващия блок на апарата на самообслужване.
3. Връзката между ФУВАС и автомата на самообслужване да се осъществи с помощта на вграден в устройството интерфейсен адаптер, съответстващ на типа на разплащателния блок на автомата на самообслужване.
4. (нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Не се допуска работа на автомат на самообслужване с електрическо захранване, при прекъсната връзка между ФУВАС/фискален принтер и разплащателния и управляващия блок на автомата.


Приложение № 3 към чл. 8, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, т. 2, чл. 56, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)

ДО
БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ
ПО МЕТРОЛОГИЯ
ЗАЯВКА
за изпитване на тип фискално устройство съгласно изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
1. Лице производител ........................................................................................,
(юридическо наименование)
...............................................................................................................................,
(адрес за кореспонденция)
идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК ..............................................................,
телефон/факс ........................................................................................................,
e-mail .....................................................................................................................,
...........................................................................................................................................................................................................
(трите имена на ръководителя)
2. Вносител ..............................................................................................,
(юридическо наименование)
................................................................................................................................,
(адрес за кореспонденция)
идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК ............................................................,
телефон/факс ........................................................................................................,
e-mail .....................................................................................................................,
3. Тип на фискалното устройство или системата
................................................................................................................................,
(ЕКАФП, ФПР, ФУВАС, ЕСФП, мрежа, ИАСУТД)
...........................................................................................................................................................................................................
(наименование и означение на модела)
4. Централно регистриращо устройство (попълва се само за ЕСФП)
...........................................................................................................................................................................................................
(наименование и означение на типа)
5. Средства за измерване (бензино-/газоколонки, разходомери/измервателни системи, нивомерна измервателна система и др.) (попълва се само за ЕСФП)
...........................................................................................................................................................................................................
(наименование и означение на типа)
6. Изпитвателен обект (попълва се за ЕСФП, мрежа и система)
...........................................................................................................................................................................................................
(наименование и адрес на обекта, на който се извършва изпитването)
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА:

Ø Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Ø Желая да получавам резултатите от услугата чрез лицензиран пощенски оператор.

Заявител: .......................................................................................................................................................................................................
(фамилия, длъжност, подпис)
гръб
ДЕКЛАРАЦИЯ
От името на производителя/вносителя декларирам, че са ми известни всички изисквания към фискалните устройства съгласно Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г.
Гарантирам наличието на достатъчно лица, получили разрешение от БИМ за техническо обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД, на територията на Република България, осигуряващи обслужването на въведените в експлоатация фискални устройства в продължение на най-малко 7 години от датата на продажбата. Удостоверявам, че продаваните от нас фискални устройства автоматично се блокират при неизправна фискална памет и издават служебно съобщение в случаите, когато остават по-малко от 50 свободни участъка за запис на дневни финансови отчети във фискалната памет.
Декларирам, че фискалните устройства тип:
................................................................................................................................,
(ЕКАФП, ФПР, ЕСФП, мрежа, интегрирана автоматизирана система)
модел .....................................................................................................................,
(наименование и означение на модела)
съхраняват информацията в оперативната си памет и в часовника календар в продължение най-малко на 1500 часа. Декларирам, че съм запознат с условието, че получавам право на разпространение на представения от мен тип фискално устройство след производство и лабораторни изпитвания на минимална серия от 50 броя устройства от този тип. Уведомен съм, че официалното оповестяване на одобряването на представения от мен тип фискално устройство ще стане след представяне на документ от изпитването на тази серия. За фискални устройства от внос официалното оповестяване става след представяне на документ за внос на минимум 50 броя. (Условието за минимум 50 броя не се отнася за ЕКАФП на базата на персонален компютър, за ЕСФП, мрежи, системи и за одобрените програмни модификации). Известни са ми санкциите, предвидени за нарушаване на Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г. Декларирам, че съм запознат с изискването при прекратяване дейността на фирмата да предоставя на комисията по чл. 10, ал. 5 нотариално заверени документи за прехвърляне правата и задълженията по разпространение и сервизиране на лице правоприемник. 


Дата ........................................................................Декларатор: ......................................................................................................................
гр. ......................................................................                            (фамилия, длъжност, подпис, печат)

 


Приложение № 4 към чл. 10, ал. 8, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.)


БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
СВИДЕТЕЛСТВО
№ .................................................................................................................................................................................................................
за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
Фискално устройство тип ...................................................................................,
(ЕКАФП, ФПР)
модел .....................................................................................................................,
(наименование и означение на модела)
произведен от .......................................................................................................,
(юридическо наименование)
идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК ....................................................,
телефон/факс .........................................................................................................,
е-mail ......................................................................................................................,
внесен от ...............................................................................................................,
(юридическо наименование)
идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК ....................................................,
телефон/факс .........................................................................................................,
е-mail ...............................................................................................................................................................................................
С буквен идентификатор на номерата на фискалното устройство: ..........................................................................................................................................
С цифров идентификатор на номерата на фискалната памет: ..................................................................................................................................................
Отговаря на изискванията на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин и може да бъде използвано на територията на Република България за отчитане на оборотите от продажби в търговски обекти.
Свидетелството е валидно до................... г.
Дата ......................................................................
Председател на БИМ: ............................................................................................................
София    (подпис, печат)
 


Приложение № 5 към чл. 10, ал. 8, т. 2, чл. 54, ал. 1, чл. 56, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.)

 

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

СВИДЕТЕЛСТВО

№ .............................

за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД тип ....................................................................................................................................................................................

(посочва се един от двата типа - по чл. 53, ал. 1 или ал. 2 от Наредба № Н-18/2006 г.)

1. Работеща в ............................................................................................................................................................

(наименование на обекта, в който е изпитана системата)

....................................................................................................................................................................................

(номер на обекта и точен адрес)

2. Работеща в обектите на:

2.1. идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК .........................................................................................

2.2. наименование на задълженото лице: .........................................................................................................

2.3. Телефон, електронен адрес .........................................................................................................................

Идентификатор на ИАСУТД: ................................................................................................................................

ИАСУТД отговаря на изискванията на Наредба № Н-18/2006 г. и може да се използва на територията на Република България в смисъла на чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност.


Дата: ......... г.

Председател: ...........................


(подпис и печат)

 

Приложение № 6 към чл. 11, ал. 1


(Доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)

 

П Р О Т О К О Л

№ ........................./…................. г.

за започване на изпитвания на електронна система с фискална памет (ЕСФП) в реални условия от междуведомствена комисия почл. 10, ал. 5 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
1. Данни за обекта:

Обект: ..........................................................................................................................................,

гр./с. .............................................................................................................................................,

адрес: ............................................................................................................................................

2. Данни за задължено лице, стопанисващо обекта:

............................................................................................................................................................

(наименование на лицето)

ЕИК/БУЛСТАТ

                         

3. Данни за ЕСФП:
Модел на ЕСФП .........................................................................................................................,
№ на свидетелство за одобрен тип ..........................................................................................,
Регистрационен номер на ЕСФП (FDRID) ..............................................................................

4. Вид на средство/а за измерване на разход ...........................................................................

5. Нивомерна измервателна система ........................................................................................

Провеждане на изпитване:

През периода на изпитване в книгата за дневни финансови отчети се вписват показанията на броячите на средства за измерване преди пускане на всеки дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет (Z-отчет).

Действия при приключване на изпитването:

1. Записват се броячите в момента на последния Z-отчет.

2. Разпечатва се подробен отчет на фискалната памет за изпитвания период.

3. В 20-дневен срок от започване на изпитването лицето, стопанисващо обекта, чрез производителя/вносителя на ЕСФП предоставя в БИМ книгата за дневни финансови отчети, съдържаща Z-отчети, ежедневните записи на броячите (механични или електронни) и отчета на фискалната памет за периода на изпитване.

4. Книгата се връща на лицето, стопанисващо търговски обект, след проверка.

Междуведомствена комисия:

1. Представител на БИМ:

……................................................................

2. Представител на НАП:

……................................................................

 

 

Приложение № 7 към чл. 11, ал. 6


(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ

ПО МЕТРОЛОГИЯ

 

СВИДЕТЕЛСТВО

№ ........ FS

за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

 

Електронна система с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби
на течни горива модел: ..............................................................................

................................................................................................................

(наименование и означение на модела)

с централно регистриращо устройство: ........................................................

...............................................................................................................,

(наименование и означение на типа)

произведена от: ........................................................................................

(юридическо наименование)

...............................................................................................................,

(адрес на фирмата)

идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК............................................................,

телефон/факс .................................................... ,

е-mail ................................................................

С буквен идентификатор на номерата на фискалното устройство: .................

С цифров идентификатор на номерата на фискалната памет: ..........................

Отговаря на изискванията на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин и може да се използва на територията на Република България в смисъла на чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност.

Свидетелството е валидно до .....................................................................

 

Дата: ................ г.

Председател: .............................

 

(подпис и печат)

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ СВИДЕТЕЛСТВО

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ № ........ FS

 

Издадено на .............................................................................................

(юридическо наименование на производителя)

Относно: ..................................................................................................

(наименование и означение на модела ЕСФП)

ЕСФП е изпитана и одобрена да работи със следните типове средства за измерване:

1.................................................................,

ДР№ ................................

(тип на средството за измерване)

 

2.................................................................,

ДР№ ................................

(тип на средството за измерване)

 

3. .............................................................................
(тип на нивомерната система)

ДР№ ................................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ СВИДЕТЕЛСТВО № ... FS
Основна блок-схема на пломбиране

 

Приложение № 8 към чл. 11, ал. 6

(Доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ

ПО МЕТРОЛОГИЯ

 

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ СВИДЕТЕЛСТВО

№ ..... FS/ .............

 

Електронна система с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби
на течни горива модел: ..............................................................................

(наименование и означение на модела)

с централно регистриращо устройство: .......................................................,

(наименование и означение на типа)

произведена от: .......................................................................................,

(юридическо наименование)

...............................................................................................................,

(адрес на фирмата)

е изпитана и одобрена да работи със следните средства за измерване:

1..........................................................................,

ДР№ ...........................

(тип на средството за измерване)

 

2..........................................................................,

ДР№ ...........................

(тип на средството за измерване)

 

3..........................................................................,

ДР№ ...........................

(тип на средството за измерване)

 

4..........................................................................,

ДР№ ...........................

(тип на средството за измерване)

 

 

 

Дата........

Председател: ..............

 

(подпис, печат)

5. .............................................................................
                (тип на нивомерната система)
ДР№ ...........................

 

Приложение № 9 към чл. 15, ал. 1, т. 4

(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

Вх. № ......./.............г.

 

ДО

 

Централното управление на

 

Националната агенция по

 

приходите

 

София

 

 

ЗАЯВКА

№.........../................. г.

 

от ...........................................................................................................

(юридическо наименование на фирмата)

ЕГН/ЛНЧ/Служебен №

от регистъра на НАПидентификационен номер по чл. 84 ДОПКАдрес за кореспонденция

........................................................................

 

........................................................................

Представлявано от

........................................................................

 

(трите имена на ръководителя на фирмата)

 

 

В съответствие с изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 4 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин моля да ни бъдат дадени:

1. Индивидуални номера на фискално устройство за ............................ броя
(последно получен номер ....................... ), и

2. Индивидуални номера на фискални памети за .................................. броя
(последно получен номер ....................... ).

 

Дата: ...................

Заявител: ............................

гр.........................

(фамилия, подпис и печат)

 

Приложение № 10 към чл.15, ал. 1, т. 9

(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29. 06. 2010 г. , изм. - ДВ. бр. 64 от 2011г., в сила от 19. 08. 2011 г.)

 

Формат и параметри на данните, предавани от фирмите производители/вносители на ФУ в НАП

 

Общи положения

За периода, определен в наредбата, данните от разчитане на фискалните памети от фирмите производители/вносители на ФУ, както и данните за фискалните памети, които не са могли да се разчетат, се представят в текстов файл FISKAL.PRV, стандарт WINDOWS-1251.

Файлът започва с идентификационен запис, след който следват записите с данни за всяка разчетена, респ. неразчетена, фискална памет. Файлът завършва със запис за край на файл. Всички записи започват с фиксиран идентификатор - константа, който е задължителен.

 

1. Общо описание на файл FISKAL.PRV

№ на запис

Идентификатор

Общо описание на записа (структурата и формата на отделните записи са дадени в т. 2)

 

1

00

Данни за фирмата, разчела фискалните памети, отчетен период и брой записи за фискални памети в предавания файл

Идентифика-
ционен запис за файла

2

01

Данни от разчитането на фискална памет, респективно за неразчетена фискална памет

Запис за 1-ва фискална памет

.....

.....

.....

..........

.....

.....

.....

..........

..

01

Данни от разчитането на фискалната памет, респективно за неразчетена фискална памет

Запис за последна фискална памет

 

99

Запис за край на файл

Последен запис във файла

Когато за периода няма данни от разчитане на фискални памети, вкл. данни за неразчетени такива, фирмата производител/вносител не подава данни. 

 

 

 

 

 

2. Структура и формат на записите във файл FISKAL.PRV

 

Запис с идентификатор 00

№ поле

Описание на полето

Дължина
(брой знаци)

Формат

Задължителен атрибут

1

Идентификатор за начало на файл

2

константа "00"

да

2

Резервирано

10

символен
(10 цифри)

празно

3

идентификационен номер по чл. 84 ДОПК  на фирмата, разчела фискалните памети

9

символен
(9 цифри)

да

4

Наименование на фирмата, разчела фискалните памети

50

символен

да

5

Адрес - населено място, ул. №, ж.к.

80

символен

да

6

Телефон

15

символен

 

7

Е-mail

30

символен

 

8

Период, за който се отнасят данните - начална дата

10

дата
(дд.мм.гггг)

да

9

Крайна дата

10

дата
(дд.мм.гггг)

да

10

Брой фискални памети, за които се подават записите във файла

4

цифров

да

 

Запис с идентификатор 01

№ поле

Описание на полето

Дължина
(брой знаци)

Формат

Задължителен атрибут

1

Идентификатор

2

константа "01"

да

2

Модел на ФУ /ЕКАФП/ ФПр, ЕСФП/

30

символен

да

3

№ на свидетелство от БИМ

6

символен

да

4

Дата на свидетелството от БИМ

10

Дата
(дд.мм.гггг)

да

5

Индивидуален номер на ФУ

8

символен

да

6

Индивидуален номер на ФП (фискална памет)

8

символен

да

7

Флаг за разчетена фискална памет

1

Цифрови стойности:
1 - при разчетена ФП
0 - при неразчетена ФП

да

8

Дата на първи блок във ФП

10

дата
(дд.мм.гггг)

Да - при разчетена ФП

9

Дата на последен блок във ФП

10

дата
(дд.мм.гггг)

Да - при разчетена ФП

10

Прочетена тотална сума за реализиран оборот

15 (вкл. десетична точка ".")

 

Да - при разчетена ФП

11

в т.ч. с 0 % ДДС (А)

15 (вкл. десетична точка ".")

Цифров (два знака след десетичната точка)

Да - при разчетена ФП

12

в т.ч. с ДДС (Б)

15 (вкл. десетична точка ".")

Цифров (два знака след десетичната точка)

Да - при разчетена ФП

13

в т.ч. с ДДС (В)

15 (вкл. десетична точка ".")

Цифров (два знака след десетичната точка)

Да - при разчетена ФП

14

в т.ч. с ДДС (Г)

15 (вкл. десетична точка ".")

Цифров (два знака след десетичната точка)

Да - при разчетена ФП

18

ЕГН на собственика на ФУ

10

Символен (10 цифри)

Да (когато собственикът е физическо лице, което не е ЕТ)

19

идентификационен номер по чл. 84 ДОПК

9

Символен (9 цифри)

Да

Забележка. Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лице по чл. 3, което е физическо лице и не е едноличен търговец по смисъла на Търговския закон, е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ), във всички останали (включително клонове и поделения) случаи лицата по чл. 3 се идентифицират с 9-значен идентификационен номер по чл. 84 ДОПК .

 

Запис с идентификатор 99

№ поле

Описание на полето

Дължина
(брой знаци)

Формат

Задължителен атрибут

1

Идентификатор за последен запис във файла

2

константа "99"

да

 

3. Изисквания към структурата и формата на файла

Всички идентификатори и атрибути на записите в последователност, посочена в т. 2, са задължителни.

Всеки запис (ред) е с фиксирана дължина и завършва със стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.

Полетата, които участват в структурата на записите, са с фиксирана дължина (посочена в т. 2) и между тях няма разделители.

Когато дадено поле е празно (в случаите, когато в описанието по т. 2 не е посочен "задължителен атрибут"), отделените му позиции в записа са запълнени със знак за интервал.

Всички символни полета са ляво подравнени и са допълнени отдясно с интервали до крайната позиция на даденото поле.

Всички данни с посочен условен формат "цифров" са дясно подравнени и допълнени отляво с нули. В записите с идентификатори "01" (данни за разчетени фискални памети) цифровите полета съдържат стойност с 2 знака след десетичната точка и имат следния задължителен формат: 999999999999.99.

Полетата, съдържащи дати, са във формат "дд.мм.гггг".

 

Приложение № 10а към чл. 15, ал. 1, т. 11

(Ново - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

 

Файлът започва с начален запис със структура:

по
ред

Поле

Тип

Размер

Стойност

Забележка

           

1.

ЕИК на производителя/вносителя на ЕСФП

Character

9, 10 или 13

9, 10 или 13 цифри

Задължително поле

2.

Наименование на производителя/вносителя на ЕСФП

Character

<=100

 

Задължително поле

3.

Брой записи във файла

Numeric

<=5

Общ брой на записите от файла, които ще подава производителят/вносителят на ФУ

Задължително поле

Следват записите, описващи конкретни сервизни техници. Тези записи са със структура:

по

ред

Поле

Тип

Размер

Стойност

Забележка

           

1.

Пореден номер на запис

Numeric

<=5

Започва от 1 и нараства за всеки запис

Задължително поле

2.

Идентификатор на сервизния техник

Character

= 10

10 цифри

Задължително поле

3.

Тип на идентификатора на сервизния техник

Numeric

=1

1 - ЕГН

2 - ЛНЧ

3 - Сл. номер НАП

Задължително поле

4.

Първо име на сервизния техник

Character

<=100

 

Задължително поле

5.

Второ име на сервизния техник

Character

<=100

 

Не е задължително поле

6.

Трето и четвърто име на сервизния техник

Character

<=100

 

Задължително поле

7.

ЕИК на лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт

Character

9, 10 или 13

9, 10 или 13 цифри

Задължително поле

8.

Наименование на лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт

Character

<=100

 

Задължително поле

9.

№ на свидетелството за одобрен тип на ЕСФП

Character

<=10

 

Задължително поле

10.

Наименование на одобрен тип ЕСФП

Character

<=100

 

Задължително поле

11.

Ключ за достъп до ЕСФП

Character

<=50

 

Задължително поле

12.

Дата на предоставяне на ключа за достъп до ЕСФП на сервизния техник

Data

=10

Формат dd.mm.gggg

Задължително поле

13.

Дата на деактивиране на ключа за достъп до ЕСФП на сервизния техник

Data

=10

Формат dd.mm.gggg

Не е задължително поле

14.

Тип на записа

Number

=1

1 - редовен запис

2 - коригиращ запис

Задължително поле

1. Файлът носи име ‘BULSTAT’ _PRL10A.txt като ‘BULSTAT’ - ЕИК по БУЛСТАТ на производителя/вносителя на ЕСФП.

2. Полетата се отделят едно от друго само със запетая.

3. Данните от тип Character се заграждат с двойни кавички ("). Например: "Петров". Вътре в текстовите полета не трябва да се пишат две двойки кавички, а само една, например: да не се изписва ""Петров"", а само "Петров".

4. В полетата "Наименование на производителя/вносителя на ЕСФП" и № 4, 5, 6, 8 се допускат само символи на кирилица и символите тире " - ", точка "." и символ (шпация).

5. Текстът се записва само с главни букви, като в текстовите полета не се пишат запетаи.

6. От един производител за един сервизен техник на едно лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, следва да има само един активен ключ за достъп до произведените от този производител модели ЕСФП.

7. В поле № 9 се попълват данни само за един номер на свидетелство за одобрен тип на ЕСФП. Когато едно лице има право да сервизира повече от една ЕСФП, то данните за всяко свидетелство се подават като отделен запис.

8. При подаване на данни за предоставени ключове за достъп до ЕСФП се попълват всичките полета от файла с изключение на поле № 13.

9. С подаване на данни за коригиращи записи тип на записа 2 може да се коригира единствено поле "Ключ за достъп до ЕСФП", като следва да се попълнят всички останали задължителни полета от файла.

10. Всеки запис завършва задължително с 1 брой CR и LF (CHR(13)+CHR(10).

11. Маркерът за край на файла задължително е CTRL + Z (или CHR(26) или 1А), като задължително се поставя само един маркер за край на файла. След маркера за край на файла не следва да се поставят други символи. Във файловия формат не трябва да има празни редове.

12. Текстовите файлове трябва да отговарят на ANSI стандарта Windows-1251 (CP1251).

 

 

Приложение № 11 към чл. 17, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

 

СВИДЕТЕЛСТВО

за регистрация на фискално устройство
......................... г.
 

1. идентификационен номер по чл. 84 ДОПК .............................., ЕГН/ЛНЧ/служебен номер от регистър на НАП ..........................................................................................................................................

2. Собственост на ......................................................................................................................................,
(име и адрес на задълженото лице)

представлявано от ............................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена на управителя)

търговски обект ............................................................................................................................................................................................................................................

(наименование, адрес на обекта)

3. Фискално устройство модел .................................................................................................................................................................................................................................

(наименованието на модела, вписано в паспорта на устройството)

с централно регистриращо устройство ............................................................................................................................................................................................................................

(попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива)

с бензино- (газо-) колонки/разходомер/измервателна система тип .......................................................................................................................................................................

(попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива)

.........................................................................................................................................................................................................................................................

с нивомерна система тип ........................................................................................................................................................................................................................................

(попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива)

Регистрационен номер на устройството (FDRID).........................................................................................................................................................................................................................

одобрен със свидетелство на БИМ № ............................................/................................................................................................................................................................................

Индивидуален номер на фискалното устройство ...................................................................................................................................................................................................................

Индивидуален номер на фискалната памет ..........................................................................................................................................................................................................................

4. Лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт:
а) .................................................................................................................................................................,
(ЕИК, наименование, адрес и телефон)

..........................................................................................................................................................................................................................................................

(собствено и фамилно име на сервизния техник)
Сервизен договор № ....... .........от ................ г. подпис/печат
==================================================================================
Фискалното устройство е регистрирано в приходната администрация с потвърждение
 

№ ....................................................................................................................................................

Дата .................. г.
   
Забележка. В т. 1 физическите лица попълват съответно:
- за еднолични търговци - идентификационен номер почл. 84 ДОПК;
- за физическите лица, които не са еднолични търговци - единния граждански номер (ЕГН), ЛНЧ или служебен номер по чл. 84, ал. 3 ДОПК.

 

Приложение № 11а към чл. 17, ал. 2

 

(Ново - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

 
СВИДЕТЕЛСТВО
за регистрация на ИАСУТД
......................... г.
 
1. Идентификационен номер почл. 84 ДОПК

...............................................................................................................................................................................................................................................

ЕГН/ЛНЧ/служебен номер от регистър на НАП

2. Собственост на ..........................................................................................................................................................................................................................

(име и адрес на задълженото лице)

представлявано от ..........................................................................................................................................................................................................................

(трите имена на управителя)
търговски обект

...............................................................................................................................................................................................................................................

(наименование, адрес на обекта)

3. ИАСУТД тип .............................................................................................................................................................................................................................

(наименованието на типа, вписано в свидетелството за одобряването му)

Регистрационен номер на системата (FDRID) ...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

одобрен със свидетелство на БИМ № ........................................................................................................................................................................................................

................................../........................................................................................................................................................................................................

Индивидуален номер на системата ...........................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

4. Лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт:

а) ............................................................................................................................................................................................................................................

(ЕИК, наименование, адрес и телефон)
(собствено и фамилно име на сервизния техник)

Сервизен договор № ..........................................................................................................................................................................................................................

от ........................................ г. подпис/печат

Сервизен договор № ..........................................................................................................................................................................................................................

от ........................................ г. подпис/печат

Сервизен договор № ..........................................................................................................................................................................................................................

от ........................................ г. подпис/печат
=============================
Забележка. В т. 1 физическите лица попълват съответно:
- за еднолични търговци - идентификационен номер по чл. 84 ДОПК;
- за физическите лица, които не са еднолични търговци - единния граждански номер (ЕГН), ЛНЧ или служебен номер по чл. 84, ал. 3 ДОПК.

.

 

Приложение № 12 към чл. 22, ал. 3


(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

 

(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

 

ПРОТОКОЛ

 

за демонтаж на фискална памет

 
   

Днес, ..... ..... ............. г., в ....................................,

   

(час, минути)

   
ЕГН /ЛНЧ/ Служебен номер по чл. 84, ал. 3 ДОПК
идентификационен номер по чл. 84 ДОПК

0000000000

 
 

0000000000000

 

Собственост на .................................................................................................................................................................

(име, адрес за кореспонденция, телефон на задълженото лице)

Представляван от .............................................................................................................................................................

(трите имена на управителя, адрес, телефон)

Търговски обект ..............................................................................................................................................................,

(наименование, адрес, телефон на търговския обект)

за фискално устройство модел ................ , одобрен със свидетелство на БИМ № ..................................................

Пломбиран от ....................................... , идентификационен номер по чл. 84 ДОПК .............................................

(фирма производител/вносител/сервизен техник)

Индивидуален № на ФУ ....................................... Индивидуален № на ФП ............................................................

Регистрационен номер на устройството (FDRID)......................................................................................................

Причина за демонтаж ....................................................................................................................................................

Към датата на протокола, видно от дневника за дневния оборот, общата сума за периода е

от ........................ до ...................... е ........................................................................................................,

(цифром, словом)

в т.ч. ДДС (А) .................................................................................................................................................................

ДДС (Б) ............................................................................................................................................................................

ДДС (В) ............................................................................................................................................................................

ДДС (Г) .............................................................................................................................................................................

Общ сторно оборот ........................................................................................................................ (цифром и словом)

В т. ч. ДДС (А) ................................................................................................................................................................

ДДС (Б)..............................................................................................................................................................................

ДДС (В).............................................................................................................................................................................

ДДС (Г) ............................................................................................................................................................................

Лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт ...................................................................................................,

(наименование и адрес за кореспонденция)

идентификационен номер по чл. 84 ДОПК ................................................................................................................,

 

...........................................................................................................................................................................................

(име и телефон на сервизния техник)

Настоящият протокол се изготви в четири екземпляра, от които по един за тримата представители и един за БИМ - София.

1. ............................ , представител на производител/вносител, гр. ...........................................................................

(дата, подпис и печат)

2. ............................ , представител на лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, гр. .............................

(дата, подпис и печат)

3. ............................ , собственик на фискалното устройство ....................................................................................

(дата, подпис и печат)

================ попълва се от фирмата производител/вносител ======================

При разчитане на фискалната памет от .......................................................................................................................

(фирма производител/вносител)

за периода от ................... до ........... е прочетена тотална сума за реализиран оборот ................. лв.,

(цифром, словом)

в т.ч. ДДС (А) .................................................................................................................................................................

ДДС (Б) ............................................................................................................................................................................

ДДС (В) ............................................................................................................................................................................

ДДС (Г) .............................................................................................................................................................................

Общ сторно оборот ........................................................................................................................ (цифром и словом)

В т. ч. ДДС (А) ................................................................................................................................................................

ДДС (Б)..............................................................................................................................................................................

ДДС (В).............................................................................................................................................................................

ДДС (Г) ............................................................................................................................................................................

 

Дата ......................... г.,

Подпис и печат: .......................................................................

 

Гр. ................................

(фирма производител/вносител)

 
     
         

 

Приложение № 13 към чл. 45, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

 

ДО

БИМ

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

от ....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

(наименование, адрес)

идентификационен номер по чл. 84 ДОПК .......................................................................................................................................................................................................

телефон/факс .............................................., е-mail ..................................................................................................................................................................

с управител ............................................................................................................................................................................................................................

(име и фамилия)
за регистриране на лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД тип:
Наименование на ФУ/ИАСУТД Тип ФУ/ИАСУТД Производител/вносител
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
 
Поддръжка на посочените типове ФУ/ИАСУТД ще се извършва от сервизните техници:

1. ...................................................... .............................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия) (телефон)

2. ...................................................... .............................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия) (телефон)

3. ...................................................... .............................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия) (телефон)

4. ...................................................... .............................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия) (телефон)

5. ...................................................... .............................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия) (телефон)
 
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:  
   
 ПРЕДВАРИТЕЛНО  ПРЕДВАРИТЕЛНО
ПО БАНКОВ ПЪТ В БРОЙ
 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПЛАТЕНА ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ СУМА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ СЛЕДНИТЕ БАНКОВИ РЕКВИЗИТИ:

Банка: ...................................................................................................................................................................................................................................

Клон: ...............................................................................................................................................................................................................................

BIC: .................................................................................................................................................................................................................................

IBAN: ....................................................................................................................................................................................................................................

Дата: ......... Управител: ..............................
  (подпис, печат)
   

 

Приложение № 14 към чл. 45, ал. 4

     

(Предишно Приложение № 14 към чл. 45, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

 

РАЗРЕШЕНИЕ

№ ……….

за извършване на техническо обслужване и ремонт на фискални устройства/ИАСУТД

На основание чл. 45, ал. 4 от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин издавам разрешение и регистрирам в регистъра на лицата, получили разрешение за извършване на техническо обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД, под № ……………….

(наименование на лицето)

с постоянен адрес: ........................................................................................................................

Идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК: .......................................................................,

телефон/факс: ………………………………………..........; е-mail: ..........................................,

което отговаря на изискванията на посочената наредба за сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства/ИАСУТД:

тип ............................., произведен от .........................................................................................

(наименование на производителя/вносителя)

и одобрен от БИМ със свидетелство за съответствие № .........................../........................ г.

Дата: .................. г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..........................................

 

(подпис и печат)

 

 

Приложение № 15 към чл. 51
(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г., в сила от 19.08.2011 г., предишно Приложение № 15 към чл. 51, ал. 1, изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

Формат и параметри на данните, предавани от лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт в НАП

 

Общи положения

Данните за издаваните свидетелства от лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт, както и данните при прекратяване на сервизното обслужване за периода, определен в наредбата, се представят в текстов файл FISKAL.SER, стандарт WINDOWS-1251.

Файлът започва с идентификационен запис, след който следват записите с данни за всяко издадено свидетелство, респективно данните при прекратяване на сервизното обслужване. Данните за всеки документ са структурирани в 11 последователни записа, които са задължителни и започват с фиксиран идентификатор - константа.

 

1. Общо описание на файл FISKAL.SER

№ на запис

Иденти-
фикатор

Общо описание на записа (структурата и формата на отделните записи са дадени в т. 2)

 

1

00

Данни за лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт, отчетен период и брой документи в предавания файл

Идентификационен запис за файла

2

01

Идентификатор на собственика на ФУ - БУЛСТАТ, ЕГН

1-ви запис за 1-ви документ

3

02

Данни за собственика на ФУ - име, адрес, управител

2-ри запис за 1-ви документ

4

03

Данни за търговския обект - име, адрес

3-ти запис за 1-ви документ

5

04

Наименование на компетентната ТД на НАП на фирмата - собственик на ФУ

4-ти запис за 1-ви документ

6

05

Модел на ФУ, ЦРУ за ЕСФП

5-и запис за 1-ви документ

7

06

Описание на колонките/разходомерите/измервателните системи за ЕСФП

6-и запис за 1-ви документ

8

07

Номер и дата на свидетелство за одобрение от БИМ

7-и запис за 1-ви документ

9

08

Индивидуален номер на ФУ и индивидуален номер на ФП

8-и запис за 1-ви документ

10

09

Данни за сервиза, издал свидетелството

9-и запис за 1-ви документ

11

10

Име на сервизен техник

10-и запис за 1-ви документ

13

11

Дата на издаване на свидетелството, дата на прекратяване на договора

Последен запис за 1-ви документ

14

01

Първи запис за следващ документ

 

.....

....

.......

 

.....

....

.......

 

.....

....

.......

 

.....

11

Последен запис за последен документ

 

 

99

Запис за край на файл

Последен запис във файла

Когато за периода няма новоиздадени свидетелства, съответно няма прекратени такива, лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт не подава данни.

 

2. Структура и формат на записите във файл FISKAL.SER

 

Запис с идентификатор 00


поле

Описание на полето

Дължина
(брой знаци)

Формат

Задължителен атрибут

1

Идентификатор за начало на файл

2

константа "00"

да

2

Резервирано

10

символен (10 цифри)

празно

3

Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК  на лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт

9

символен (9 цифри)

да

4

Наименование на лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт

50

символен

да

5

Адрес - населено място, ул. №, ж.к.

80

символен

да

6

Телефон

15

символен

 

7

Е-mail

30

символен

 

8

Период, за който се отнасят данните - начална дата

10

дата (дд.мм.гггг)

да

9

Крайна дата

10

дата (дд.мм.гггг)

да

10

Брой документи (свидетелства) във файла

4

цифров

да

 

Запис с идентификатор 01


поле

Описание на полето

Дължина
(брой знаци)

Формат

Задължителен атрибут

1

Идентификатор за начало на файл

2

константа "01"

да

2

Резервирано

10

символен (10 цифри)

празно

3

ЕГН на собственика на ФУ

10

символен (10 цифри)

да (когато собственикът е физическо лице, което не е ЕТ)

4

Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на собственика на ФУ

9

символен (9 цифри)

да

Забележка. Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лице по чл. 3, което е физическо лице и не е едноличен търговец по смисъла на Търговския закон, е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ), във всички останали (включително - клонове и поделения) случаи лицата по чл. 3 се идентифицират с 9-значен идентификационен номер по чл. 84 ДОПК .

 

Запис с идентификатор 02


поле

Описание на полето

Дължина
(брой знаци)

Формат

Задължителен атрибут

1

Идентификатор

2

константа "02"

да

2

Име на собственика на ФУ

50

символен

да

3

Адрес на собственика на ФУ: населено място

25

символен

да

4

Улица, №

50

символен

да

5

Трите имена на управителя на фирмата, собственик на ФУ

50

символен

да

 

Запис с идентификатор 03


поле

Описание на полето

Дължина
(брой знаци)

Формат

Задължителен атрибут

1

Идентификатор

2

константа "03"

да

2

Наименование на търговския обект

50

символен

да

3

Адрес на търговския обект: населено място

25

символен

да

4

Улица, №, ж.к.

50

символен

да

5

Телефон на търговския обект

15

символен

 

 

Запис с идентификатор 04


поле

Описание на полето

Дължина
(брой знаци)

Формат

Задължителен атрибут

1

Идентификатор

2

константа "04"

да

2

Наименование на  НАП

25

символен

да

 

Запис с идентификатор 05


поле

Описание на полето

Дължина
(брой знаци)

Формат

Задължителен атрибут

1

Идентификатор

2

константа "05"

да

2

Модел на ФУ (ЕКАФП/ФПр, ЕСФП)

30

символен

да

3

ЦРУ (централно регистриращо устройство) - за ЕСФП

30

символен

да - за ЕСФП за продажби на течни горива

 

Запис с идентификатор 06


поле

Описание на полето

Дължина
(брой знаци)

Формат

Задължителен атрибут

1

Идентификатор

2

константа "06"

да

2

Бензино- (газо-) колонки/разходомери/измервателни системи тип

240

символен

да - за ЕСФП за продажби на течни горива

 

Запис с идентификатор 07


поле

Описание на полето

Дължина
(брой знаци)

Формат

Задължителен атрибут

1

Идентификатор

2

константа "07"

да

2

№ на свидетелство от БИМ

6

символен

да

3

Дата на свидетелство от БИМ

10

дата
(дд.мм.гггг)

да

 

Запис с идентификатор 08


поле

Описание на полето

Дължина
(брой знаци)

Формат

Задължителен атрибут

1

Идентификатор

2

константа "08"

да

2

Индивидуален номер на ФУ

8

символен

да

3

Индивидуален номер на ФП (фискална памет)

8

цифров

да

 

Запис с идентификатор 09


поле

Описание на полето

Дължина
(брой знаци)

Формат

Задължителен атрибут

1

Идентификатор

2

константа "09"

да

2

Наименование на лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт

50

символен

да

3

Адрес на лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонтнаселено място

25

символен

да

4

Ул., №

50

символен

да

5

Телефон

15

символен

 

 

Запис с идентификатор 10


поле

Описание на полето

Дължина
(брой знаци)

Формат

Задължителен атрибут

1

Идентификатор

2

константа "10"

да

2

Собствено и фамилно име на сервизния техник

50

символен

да

 

Запис с идентификатор 11


поле

Описание на полето

Дължина
(брой знаци)

Формат

Задължителен атрибут

1

Идентификатор

2

константа "11"

да

2

Дата на издаване на свидетелство

10
 

дата (дд.мм.гггг)

да - при издаване на свидетелство

3

Дата на сключване на договор с лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт

10
 

дата (дд.мм.гггг)

да - при данни за сключване на договор

4

Дата на прекратяване на сервизното обслужване

10
 

дата (дд.мм.гггг)

да - при данни за прекратяване

5

Причина за прекратяване

1

цифрови стойности:
1 - кражба на ФУ;
2 - загубване на ФУ;
3 - унищожаване на ФУ;
0 - всички остана-
ли случаи

да - при данни за прекратяване

 

Запис с идентификатор 99


поле

Описание на полето

Дължина
(брой знаци)

Формат

Задължителен атрибут

1

Идентификатор за последен запис във файла

2

константа "99"

да

 

3. Изисквания към структурата и формата на файла

Всички идентификатори и атрибути на записите в последователност, посочена в т. 2, са задължителни.

Всеки запис (ред) е с фиксирана дължина и завършва със стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.

Полетата, които участват в структурата на записите, са с фиксирана дължина (посочена в т. 2) и между тях няма разделители.

Когато дадено поле е празно (в случаите, когато в описанието по т. 2 не е посочен "задължителен атрибут"), отделените му позиции в записа са запълнени със знак за интервал.

Всички символни полета са ляво подравнени и са допълнени отдясно с интервали до крайната позиция на даденото поле.

Всички данни с посочен условен формат "цифров" са дясно подравнени и допълнени отляво с нули.

Полетата, съдържащи дати, са във формат "дд.мм.гггг".

 

Приложение № 16 към чл. 39, ал. 7
(Ново - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г., отм. ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

 

Приложение № 17 към чл. 10, ал. 10, чл. 18, ал. 1 и 2, чл. 19 и чл. 22, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишно Приложение № 17 към чл. 10, ал. 10, чл. 18, ал. 1, 2 и 3 и чл. 22, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изменението и допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение № 6046 от 26.05.2015 г. на ВАС, изм. - ДВ, бр. 83 от 2015 г., в сила от 27.10.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2020 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.)
I. Данни за обмен с НАП

(доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Приложението описва данните в табличен вид, които ще се обменят между НАП и фискалните устройства/ИАСУТД в XML формат. НАП предоставя валидиращи XML схеми на заинтересованите лица.

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Описание за данните, подавани при регистрация, промяна на основни данни или дерегистрация.

 

Поле

XML

елемент

Тип

Номенклатура

Задължителен

Забележка

Тип на регистрация

 

 

RType

 

 

Изброим

 

 

1 - регистрация

2 - промяна

3 - дерегистрация

Да

 

 

 

 

 

Тип на ФУ

 

 

 

 

FDType

 

 

 

 

Изброим

 

 

 

 

1. ЕКАФП

2. ФПр

3. ЕСФП

4. ИАСУТД

5. ФУВАС

11 ЕКАФП за електронен магазин

21 ФПр за електронен магазин

Да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕИК

EIK

Символен

 

Да

 

ЕИК тип

 

 

 

EIKType

 

 

 

Изброим

 

 

 

0 - БУЛСТАТ

1 - ЕГН

2 - ЛНЧ

3 - служебен номер

Да

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуален номер на ФУ

FDIN

Символен

8 символа

Да

ИАСУТД тук слагат ID на ИАСУТД

Индивидуален номер на фискалната памет на ФУ

FMIN

Символен

8 символа

Не се праща от ИАСУТД

 

Регистрационен номер на устройството

FDRID

Символен

Над 6 символа

При промяна или дерегистрация

Генерира се от НАП

Причина за дерегистрация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RCFD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изброим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи:

1. препълване на фискалната памет;

2. смяна на собственика;

3. прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3;

4. бракуване на ФУ;

5. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането ѝ;

6. грешка в блок на фискалната памет;

7. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ;

8. след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.

II. Прекратяване на дейността без демонтаж на фискалната памет:

9. временно преустановяване на дейността на лицето по чл. 3;

10. други

При дерегистрация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При изпращане на данни за дерегистрация на ИАСУТД се използват следните причини: 2 - "смяна на собственика"; 3 - "прекратена регистрацията на ИАСУТД по инициатива на лицето по чл. 3"; 9 - "временно преустановяване на дейността на лицето по чл. 3", и 10 - "други".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер на свидетелство

FDCert

Символен

 

При регистрация

 

СИМ карта ID

IMSI

Символен

 

Да

 

Телефонен номер

MSISDN

Символен

 

При регистрация

Използва се за SMS

Оператор

 

 

 

 

OPID

 

 

 

 

Изброим

 

 

 

 

0 - оператор 1;

1 - оператор 2;

2 - оператор 3;

..........................;

N - оператор N

При регистрация

 

 

 

Използва се за

SMS

 

 

 

Наименование на лицето по чл. 3

OrgName

Символен

200 символа

При регистрация

 

Номер на обект

PSNum

Символен

До 4 символа

При регистрация

Всички обекти за даден ЕИК се номерират уникално. Всички ФУ в един обект се регистрират с номера на съответния обект

Тип на обекта

PSType

Изброим

 

При регистрация и промяна

Типовете обекти са описани в таблица 1

Код ЕКАТТЕ

SEKATTE

Символен

 

При регистрация

 

Наименование на населеното място

Settl

Символен

 

При регистрация

 

Код район

AEkatte

Символен

 

При регистрация

 

Район

Area

Символен

 

При регистрация

 

Код на улица

StreetCode

Символен

 

При регистрация

 

Улица

Street

Символен

 

 

При регистрация се въвежда

информация

за улица и номер

или информация за ж.к. и блок, вход

Номер

StrNo

Символен

 

 

Блок

Block

Символен

 

 

Вход

En

Символен

 

 

Етаж

Fl

Символен

 

 

Апартамент

Ap

Символен

 

 

Наименование на обекта

PSName

Символен

 

При регистрация

 

Дата на въвеждане в експлоатация

SOD

Дата

 

При регистрация

Формат 2010-02-16T16:47:31

ЕИК на лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт

Service EIK

Символен

 

Да

 

ЕИК тип на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт

 

Service EIK

Type

 

 

Изброим

 

 

 

0 - БУЛСТАТ

1 - ЕГН

2 - ЛНЧ

3 - служебен номер

Да

 

 

 

 

 

 

 

Дата на изтичане/ прекратяване на сервизния договор

Service Contract Expiration

Дата

 

При регистрация

Формат 2010-02-16T16:47:31

 

1а. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2020 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Описание за данните, подавани от ЕСФП, свързани с нивомерна система и подаващи данни за броячите на средствата за измерване на разход (тип 31) при регистрация, промяна на основни данни или дерегистрация.

 

Поле

XML елемент

Тип

Номенклатура

Задължителен

Забележка

Тип на регистрация

 

 

RType

 

 

Изброим

 

 

1 - регистрация

2 - промяна

3 - дерегистрация

Да

 

 

При промяна на

конфигурацията

на резервоарите, разходомерите, измервателните системи, колонките и пистолетите се изпраща цялата обновена конфигурация

Тип на ФУ

FDType

Изброим

31. ЕСФП с нивомерна система

Да

В един обект има задължително една ЕСФП 31

ЕИК

EIK

Символен

 

Да

 

ЕИК тип

 

 

EIKType

 

 

Изброим

 

0 - БУЛСТАТ

1 - ЕГН

2 - ЛНЧ

3 - служебен номер

Да

 

 

 

 

 

Индивидуален номер на ФУ

FDIN

Символен

8 символа

Да

 

Индивидуален номер на фискалната памет на ФУ

FMIN

Символен

8 символа

Да

 

Регистрационен номер на устройството

FDRID

Символен

Над 6 символа

При промяна или дерегистрация

Генерира се от НАП

Причина за дерегистрация

RCFD

 

Изброим

 

I. Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи:

1. препълване на фискалната памет;

2. смяна на собственика;

3. прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3;

4. бракуване на ФУ;

5. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането ѝ;

6. грешка в блок на фискалната памет;

7. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ;

8. след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.

II. Прекратяване на дейността без демонтаж на фискалната памет:

9. временно преустановяване на дейността на лицето по чл. 3;

10. други

При дерегистрация

 

 

 

Използва се при смяна на типа ЕСФП от 31 на 3 и обратно

 

 

Номер на свидетелство

FDCert

Символен

 

При регистрация

В случаите по чл. 10, ал. 1, т. 2 за започване на изпитване на ЕСФП в реални условия се подава номер на свидетелство - 900FS.

Уникален номер на НИС от регистъра на БИМ

GNo

Символен

 

Да

Вписва се номерът на НИС от регистъра на БИМ

СИМ карта ID

IMSI

Символен

 

Да

 

Телефонен номер

MSISDN

Символен

 

При регистрация

Използва се за SMS

Оператор

 

 

OPID

 

 

Изброим

 

 

0 - оператор 1;

1 - оператор 2;

2 - оператор 3;

..........................;

N - оператор N

При

регистрация

 

 

Използва се за

SMS

 

 

Наименование на лицето по чл. 3

OrgName

Символен

200 символа

При регистрация

 

Номер на обект

PSNum

Символен

До 4 символа

При регистрация

Всички обекти за даден ЕИК се номерират уникално. Всички ФУ в един обект се регистрират с номера на съответния обект

Тип на обекта

PSType

Изброим

 

При регистрация и промяна

Типовете обекти са описани в таблица 1

Код ЕКАТТЕ

SEKATTE

Символен

 

При регистрация

 

Наименование на населеното място

Settl

Символен

 

При регистрация

 

Код район

AEkatte

Символен

 

При регистрация

 

Район

Area

Символен

 

При регистрация

 

Код на улица

StreetCode

Символен

 

При регистрация

 

Улица

Street

Символен

 

 

При регистрация се въвежда информация за улица и номер или информация за ж.к. и блок, вход

Номер

StrNo

Символен

 

 

Блок

Block

Символен

 

 

Вход

En

Символен

 

 

Етаж

Fl

Символен

 

 

Апартамент

Ap

Символен

 

 

Наименование на обекта

PSName

Символен

 

При регистрация

 

Дата на въвеждане в експлоатация

SOD

Дата

 

При регистрация

Формат 2010-02-16T16:47:31

ЕИК на лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт

Service EIK

Символен

 

При регистрация

 

ЕИК тип на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт

Service EIK

Type

 

 

Изброим

 

 

0 - БУЛСТАТ

1 - ЕГН

2 - ЛНЧ

3 - служебен номер

При регистрация

 

 

 

 

 

Дата на изтичане/ прекратяване на сервизния договор

Service Contract Expiration

Дата

 

При регистрация и промяна

Формат 2010-02-16T16:47:31

Номер резервоар

TNo

Цифров

 

При регистрация

 

Резервоар - вид гориво според комбинирана номенклатура

FTNom

Символен

 

Да

Виртуален резервоар при метан с нулеви стойности

Резервоар - вид гориво според тип гориво и търговската

номенклатура

 

FTT

 

 

Цифров

 

 

3 цифри (XYY)

 

 

Да

 

 

Тип гориво X

1 - бензин

2 - дизел

3 - пропан-бутан

4 - метан

YY - търговска номенклатура на лицето по чл. 3

Вместимост на резервоара в литри

TVol

Цифров

 

Да

 

Обем на горивото при реална температура

VolAct

Цифров

 

Да

 

Обем на горивото при 15 °С

Vol15C

Цифров

 

Да

 

Ниво на горивото в резервоара при реална температура

FL

Цифров

 

Да

 

Реална температура

Tmpr

Цифров

 

Да

Точност до 0,1 °С

Резервоар - калибриране от акредитирана лаборатория

IsCalib

 

Изброим

 

1 - да

2 - не

 

 

 

 

Срок за калибриране

CalibDate

Дата

 

 

Дата формат 2010-02-16

...........................

 

 

 

 

 

Вид на средството за измерване

DNType

Изброим

1 - колонка

2 - разходомер

3 - измервателна система

Да

Когато е избран вид на средството за измерване 2/3, се подават данни за всички резервоари, към които е свързано средството за измерване. Ако едно средство за измерване е свързано към повече от един резервоар, се подават данни за свързаност на разходомера/измервателната система към всички резервоари. Ако към един резервоар е свързано повече от едно средство за измерване, се подават данни за свързаност на всички средства за измерване към съответния резервоар.

Номер пистолет

NNo

Цифров

 

Да

Когато е избран вид на средството за измерване 2/3, се посочват номерът на разходомера/измервателната система от поле DNo и номерът на резервоара от поле TNo, към който е свързано средството за измерване. Номерът на пистолета е уникален в рамките на FDRID.

Тип на пистолет - високодебитен

NType

Изброим

1 - да

2 - не

Да

Когато е избран вид на средството за измерване 2/3, се посочва дали е високодебитно или не, като се вписва стойността на поле DType.

 

Номер колонка/разходомер/

измервателна система

DNo

Цифров

 

Да

Когато е избран вид на средството за измерване 2/3, се посочва номер на разходомер. Номерът на колонка/разходомер/
измервателна система е уникален в рамките на FDRID.

 

Вид на колонка/разходомер/измервателна система

DOOS

Изброим

1 - одобрен тип

2 - оценено съответствие

Да

В случай че в търговския обект се използва средство за измерване от типа "електронна везна" за продажби/зареждания на пропан-бутан в бутилки, се избира 2 - оценено съответствие.

Модел колонка/разходомер/измервателна система

DModel

Символен

 

Да

 

При вид на колонката/разходомер/измервателна система 1 - одобрен тип, се вписва номер на средството за измерване от регистъра на БИМ. При вид на колонката/разходомер/измервателна система 2 - оценено съответствие, се вписва номер на сертификат за оценка на съответствие.

В случай че в търговския обект функционира средство за измерване от типа "електронна везна" за продажби/зареждания на пропан-бутан в бутилки за битови нужди и избран вид на колонка/разходомер/измервателна система "2 - оценено съответствие", се вписва текст "ЕЛЕКТРОННА ВЕЗНА".

Тип на колонка/разходомер/измервателна система - високодебитна

DType

Изброим

1 - да

2 - не

Да

В случай че в търговския обект се използва средство за измерване от типа "електронна везна" за продажби/зареждания на пропан-бутан в бутилки, се избира 2 - оценено съответствие.

Номер резервоар

TNo

Цифров

 

Да

Номерът на резервоара е уникален в рамките на даден FDRID.

Показания на електронен брояч на пистолета/разходомера/измервателна система

CVal

Цифров

 

Да

При механични броячи стойността се въвежда на ръка (10 цели числа) в литри, при метан и продажби/зареждане на пропан-бутан в бутилки за битови нужди - в килограми.

...........................

 

 

 

 

  

 

 

2. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата, подавани от НАП като отговор при регистрация, промяна на основни данни и дерегистрация.

Поле

XML елемент

Тип

Номенклатура

Задължителен

Забележка

Тип на ФУ

 

 

 

 

 

 

FDType

 

 

 

 

 

 

1. ЕКАФП

2. ФПр

3. ЕСФП

4. ИАСУТД

31. ЕСФП

с нивомерна

система

Да

5 - ФУВАС

11 - ЕКАФП за електронен магазин

21 - ФПр за електронен магазин

 

 

 

 

 

Да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуален номер на фискалната памет на ФУ

FMIN

Символен

8 символа

При ФУ

Не се изпраща при ИАСУТД

Индивидуален

номер на ФУ

FDIN

 

Символен

 

 

 

Да

 

При ИАСУТД се

изпраща ID на ИАСУТД

СИМ карта ID

IMSI

Символен

 

Да

 

Телефонен номер

MSISDN

Символен

 

Да

 

Оператор

 

 

 

 

OPID

 

 

 

 

Изброим

 

 

 

 

0 - оператор 1;

1 - оператор 2;

2 - оператор 3;

...........................;

N - оператор N

Да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕИК

EIK

Символен

 

Да

 

ЕИК тип

 

 

 

EIKType

 

 

 

Изброим

 

 

 

0 - БУЛСТАТ

1 - ЕГН

2 - ЛНЧ

3 - служебен номер

Да

 

 

 

 

 

 

 

Тип на регистрация

 

RType

 

 

Изброим

 

 

1 - регистрация

2 - промяна

3 - дерегистрация

Да

 

 

 

 

 

Статус на регистрацията

Status

 

Изброим

 

0 - Успешно

1 - Грешка при

валидация на

съобщението

2 - Грешка при БУЛСТАТ

3 - Несъществуващо свидетелство за одобряване на модел/тип ФУ

4 - Несъществуващ производител

5 - Несъответствие между идентификаторите на производителя

6 - Корекция на поле, което не може да се коригира

7 - Грешен номер на ФУ/ИАСУТД

8 - Грешен номер на фискална памет

9 - Грешен IMSI

10 - Грешен MSISDN

11 - Грешен FDRID

Да

 

Възможни са

допълнения на

видовете грешки

 

 

 

 

12 - Устройството е вече отрегистрирано

 

 

 

 

 

14 - Сим картата не е активирана в НАП

 

 

 

 

 

15 - Невалидно ЕКАТТЕ

 

 

 

 

 

16 - Невалиден код на улица (StreetCode)

 

 

 

 

 

17 - Грешен номер на резервоар (при промяна, изтриване)

 

 

 

 

 

18 - Грешен номер на бензиноколонка/ разходомер/

измервателна система

 

 

 

 

 

19 - Грешен номер на пистолет

 

 

 

 

 

20 - Повече от една dml операция (добавяне, изтриване, промяна) за пистолетите към дадена колонка/ разходомер/

измервателна система

 

 

 

 

 

21 - Грешка при премахване на резервоар или колонка/

разходомер/

измервателна система

поради наличие на закачени пистолети

 

 

 

 

 

26 - Несъответствие между резервоар и тип гориво според търговската номенклатура (FTT)

 

 

 

 

 

27 - Несъответствие между dml флаг на колонка/

разходомер/

измервателна система и dml флаг на пистолетите към нея

 

 

 

 

 

28 - Невалиден FDType

 

 

 

 

 

29 - Невалидна регистрация. Фискалната памет вече е била регистрирана

 

 

 

 

 

30 - Невалиден БУЛСТАТ на лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт

 

 

 

 

 

31 - Невалиден срок на договора на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт

 

 

 

 

 

36 - Невалидна стойност на атрибут dml

 

 

 

 

 

37 - Не може да има две системи тип ЕСФП 31 в един обект

43 - Несъществуващ номер на колонка/ разходомер/

измервателна система от регистъра на БИМ

44 - Несъществуващ номер на НИС в регистър на БИМ

 

 

 

 

 

98 - Системата не е достъпна в момента

 

 

 

 

 

99 - Други

 

 

Съобщение за

грешка

ErrMsg

 

Символен

 

 

 

Не

 

 

 

Регистрационен номер на устройството

FDRID

 

Символен

 

 

 

Да

 

Генериран от НАП

 

Дата на вписване на ФУ в регистрите на НАП

AD

Дата

 

Да

Формат 2010-02-16T16:47:31

Текуща дата

 

CT

 

Дата

 

 

 

Да

 

Формат

2010-02-16T16:47:31

Номер на нова Z

задача

TID

 

Цифров

 

 

 

 

 

Праща се от НАП

Начална дата на

Z задачата

SD

 

Дата

 

 

 

 

 

Формат 2010-02-16T16:47:31

Период на цикличност на Z задачата

 

Days

 

 

 

Символен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данните се

изпращат през

интервала, специфициран тук, като времето почва да се отброява от SD (началните дата и час на задачата).

Важно е часът да бъде спазван

Номер на X задачата

TID

 

Символен

 

 

 

 

 

 

 

Начална дата на

X задачата

SD

 

Дата

 

 

 

 

 

Формат 2010-02-16T16:47:31

Интервал минути

за изпълнение

на X задачата

 

Min

 

 

 

Символен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След настъпване

на ED (крайна

дата) ФУ престава да изпраща X данни

Крайна дата на

X задачата

ED

 

Дата

 

 

 

 

 

Формат 2010-02-16T16:47:31

 

3. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата при предаване на X отчет към НАП в XML схема.

Поле

XML елемент

Тип

Номенклатура

Задължителен

Забележка

Идентификатор на

задачата, по която

работи ФУ

TID

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

Да

 

 

Взема се от SMS

съобщение или от отговор на НАП

Регистрационен

номер на

устройството

FDRID

 

 

Символен

 

 

 

 

 

Да

 

 

Генериран от НАП

Индивидуален

номер на ФУ

FDIN

 

Символен

 

 

 

Да

 

 

 

Индивидуален

номер на ФП

FMIN

 

Символен

 

 

 

Да

 

 

 

СИМ карта ID

IMSI

Символен

 

Да

 

Причина за

изпращане

 

 

 

RC

 

 

 

 

Изброим

 

 

 

 

0 - Нормална работа по X задачата

3 - Грешка при

разчитане на команда

4 - Друго

Да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид грешка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDError

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Символен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако ФУ не разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за

това (RC=3).

Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR

елементи

Дата на

изпращане

 

 

SD

 

 

 

Дата

 

 

 

 

 

 

 

Да

 

 

 

Взема се от

часовника на ФУ.

Формат 2010-02-16T16:47:31

Брояч на отчетите

в рамките на Х

задачата

XC

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

Да

 

 

 

 

 

Дата и час на

генериране на Х

отчета

XD

 

 

Дата

 

 

 

 

 

Да

 

 

Формат 2010-01-16T16:47:31

Вид гориво според

тип гориво и търговската номенклатура

FTT

 

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

 

 

Да

 

 

 

XYY

 

 

 

Име гориво 1

 

N

 

Символен

 

 

 

При сума, по-голяма от нула в поле S

 

 

Количество

продадено гориво

Vol

 

Цифров

 

 

 

Да

 

 

 

Оборот гориво 1

 

S

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

....................................

 

 

 

 

 

Вид гориво според

тип гориво и

търговската

номенклатура

FTT

 

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

 

 

Да

 

 

 

 

 

 

 

Име гориво ХХ

N

Символен

 

При сума, по-голяма от нула в поле S

 

Количество

продадено гориво

Vol

 

Цифров

 

 

 

Да

 

 

 

Оборот гориво ХХ

 

S

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Брой клиенти

 

NC

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

Целочислен

 

Брой отстъпки

 

ND

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

Целочислен

 

Сума отстъпки

 

SD

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Брой надбавки

 

NEC

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

Целочислен

 

Сума надбавки

 

SEC

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Брой сторно операции при връщане и рекламация

NReturn

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

Целочислен

 

Сума на сторно операции при връщане и рекламация

SReturn

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Брой сторно операции при операторски грешки

NFalse

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

Целочислен

 

Сума на сторно операции при операторски грешки

SFalse

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Брой сторно операции поради намаление на данъчната основа

NOthers

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

Целочислен

 

Сума на сторно операции поради намаление на данъчната основа

SOthers

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Общ брой сторно операции

NSumRegFalse

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

Целочислен

 

Обща сума на сторно операции

SSumRegFalse

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Брой корекции, направени преди приключване на бон

 

NCorr

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

Целочислен

 

Сума корекции, направени преди приключване на бон

SCorr

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Брой сл. въведени

 

NOIn

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

Целочислен

 

Сума сл. въведени

 

SOIn

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Брой сл. изведени

 

NOOut

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

Целочислен

 

Сума сл. изведени

 

SOOut

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

В брой

 

SCash

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

С чек

 

SChecks

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Талони

 

ST

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Сума по външни

талони

SOT

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Сума по амбалаж

 

SP

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Сума по вътрешно

обслужване

SSelf

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Сума по повреди

SDmg

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Сума по кредитни/

дебитни карти

SCards

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Сума по банкови

SW

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

трансфери

 

 

 

Резерв 1

 

SR1

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Резерв 2

 

SR2

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Оборот А

 

TA

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Оборот Б

 

TB

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Оборот В

 

TV

 

Цифров

 

 

 

При сума,

по-голяма от 0

0.00

 

Оборот Г

 

TG

 

Цифров

 

 

 

При сума,

по-голяма от 0

0.00

 

Оборот Д

 

TD

 

Цифров

 

 

 

При сума,

по-голяма от 0

0.00

 

Оборот Е

 

TE

 

Цифров

 

 

 

При сума,

по-голяма от 0

0.00

 

Оборот Ж

 

TJ

 

Цифров

 

 

 

При сума,

по-голяма от 0

0.00

 

Оборот З

 

TZ

 

Цифров

 

 

 

При сума,

по-голяма от 0

0.00

 

Общ дневен

оборот

DT

 

Цифров

 

 

 

Да

 

0.00

 

Номер на КЛЕН

KNo

Символен

 

Да

 

Номер на последен

бон преди пускане

на отчет

LCN

 

 

Цифров

 

 

 

 

Да

 

 

Целочислен

 

 

Резервоар 1 обем

на горивото при реална температура

VolAct

 

Цифров

 

 

 

Да

 

 

 

Резервоар 1 обем

на горивото при 15°С

Vol15C

 

Цифров

 

 

 

Да

 

 

 

Ниво на горивото в

резервоар 1 при реална температура

FL

 

Цифров

 

 

 

Да

 

 

 

Реална

температура

Tmpr

 

Цифров

 

 

 

Да

 

 

 

.....................................

 

 

 

 

 

Резервоар ХХ обем

на горивото при реална температура

VolAct

 

Цифров

 

 

 

Да

 

 

 

Резервоар ХХ обем

на горивото при 15°С

Vol15C

 

Цифров

 

 

 

Да

 

 

 

Ниво на горивото в

резервоар ХХ при

реална температура

FL

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

Да

 

 

 

 

 

Реална температура

Tmpr

Цифров

 

Да

 

 

4. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата при предаване на Х отчет към НАП от ИАСУТД.

Поле

XML елемент

Тип

Номенклатура

Задължителен

Забележка

Идентификатор на

X задачата

TID

 

Цифров

 

 

 

Да

 

Взема се от SMS

съобщението, указващо задачата, или от отговор на НАП

Регистрационен

номер

FDRID

 

Символен

 

 

 

Да

 

 

 

СИМ карта ID

IMSI

Символен

 

Да

 

Причина за изпращане

 

 

 

RC

 

 

 

 

Изброим

 

 

 

 

0 - Нормална работа по X задачата,

3 - Грешка при разчитане на команда

4 - Друго

Да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид грешка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDError

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Символен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако ФУ не разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за

това (RC=3)

Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR

елементи

Дата на

изпращане

SD

 

Дата

 

 

 

Да

 

Формат 2010-02-16T16:47:31

Брояч на X отчетите за текущата X задача

XC

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

Да

 

 

Пореден номер в

последователността на X отчетите

Дата и час на генериране на отчета

XD

 

Дата

 

 

Да

 

Идентификатор на ИАСУТД

IASUTDID

 

Символен

 

 

 

Да

 

 

 

Оборот А

 

TA

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Оборот Б

 

TB

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Оборот В

 

TV

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Оборот Г

 

TG

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Оборот Д

 

TD

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Оборот Е

 

TE

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Оборот Ж

 

TJ

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Оборот З

 

TZ

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Брой клиенти

NC

Цифров

 

Да

Целочислен

Брой отстъпки

 

ND

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

Целочислен

 

Сума отстъпки

 

SD

 

Символен

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Брой сторно операции при връщане и рекламация

NReturn

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

Целочислен

 

Сума на сторно операции при връщане и рекламация

SReturn

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Брой сторно операции при операторски грешки

NFalse

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

Целочислен

 

Сума на сторно операции при операторски грешки

SFalse

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Брой сторно операции поради намаление на данъчната основа

NOthers

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

Целочислен

 

Сума на сторно операции поради намаление на данъчната основа

SOthers

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Общ брой сторно операции

NSumRegFalse

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

Целочислен

 

Обща сума на сторно операции

SSumRegFalse

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Брой корекции, направени преди приключване на бон

 

NCorr

 

Символен

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

Целочислен

 

Сума корекции, направени преди приключване на бон

 

SCorr

 

Символен

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

В брой

 

SCash

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

С чек

 

SChecks

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Талони

 

ST

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Сума по външни

талони

SOT

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Сума по амбалаж

 

SP

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Сума по вътрешно

обслужване

SSelf

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Сума по повреди

 

SDmg

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Сума по кредитни/

дебитни карти

SCards

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Сума по банкови

трансфери

SW

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Плащане НЗОК

 

SR1

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Резерв 2

 

SR2

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Номер на КЛЕН

KNo

Символен

 

Да

 

Номер на последен

бон преди пускане на отчета

LCN

 

Цифров

 

 

 

Да

 

Целочислен

 

 

5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата на Z отчет, подаван към НАП.

Поле

XML елемент

Тип

Номенклатура

Задължителен

Забележка

IId на Z задачата

 

 

 

 

TID

 

 

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да

 

 

 

 

Целочислен

Взема се от SMS

съобщението,

указващо задачата, или от отговор на НАП

Регистрационен номер на устройството

FDRID

 

Символен

 

 

 

Да

 

Генериран от НАП

Индивидуален номер на ФУ

FDIN

 

Символен

 

 

 

Да

 

 

 

Индивидуален

номер на ФП

FMIN

 

Символен

 

 

 

Да

 

 

 

СИМ карта ID

IMSI

Символен

 

Да

 

Причина за

изпращане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изброим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 - Нормална работа по задачата по

подразбиране

1 - Работа в резултат на ZP (ZPurge задача)

2 - Изпращане на данни поради последващо отписване

3 - Грешка при разчитане на команда

4 - Друго

Да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид грешка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDError

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Символен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако ФУ не разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за това (RC=3)

Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR

елементи

Идентификатор на

ZPurge задача

 

 

 

RZPTID

 

 

 

 

Символен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При поле RC=1

 

 

 

 

Ако RC=1, тук се

изпраща ID на

ZPurge задачата.

Той е наличен в SMS командата

Дата на

изпращане

SD

 

Дата

 

 

 

Да

 

Формат 2010-02-16T16:47:31

Брояч на Z

отчетите

 

 

 

 

ZC

 

 

 

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да

 

 

 

 

 

Съответства на № блок от фискалната памет при ЕКАФП и

брояч на при ИАСУТД, той винаги трябва да е пореден

Дата и час на

генериране на

отчета

ZD

 

 

Дата

 

 

 

 

 

Да

 

 

Формат 2010-01-16T16:47:31

 

Вид гориво 1

според тип гориво

и търговската

номенклатура

FTT

 

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

 

 

Да

 

 

 

 

 

 

 

Име гориво 1

 

 

N

 

 

Символен

 

 

 

 

 

При сума, по-голяма от нула в поле S

 

 

 

Количество

продадено гориво 1

Vol

 

Цифров

 

 

 

Да

 

 

 

Оборот гориво 1

 

S

 

Цифров

 

 

 

При сума,

по-голяма от 0

0.00

 

.....................................

 

 

 

 

 

Вид гориво ХХ според тип гориво и търговската номенклатура

FTT

 

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

 

 

Да

 

 

 

 

 

 

 

Име гориво ХХ

N

Символен

 

 

При сума, по-голяма от нула в поле S

 

Количество продадено гориво ХХ

Vol

 

Цифров

 

 

 

Да

 

 

 

Оборот гориво ХХ

 

S

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Брой клиенти

 

NC

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

 

 

Брой отстъпки

 

ND

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

 

 

Сума отстъпки

 

SD

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Брой надбавки

 

NEC

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

 

 

Сума надбавки

 

SEC

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Брой сторно операции при връщане и рекламация

NReturn

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

Целочислен

 

Сума на сторно операции при връщане и рекламация

SReturn

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Брой сторно операции при операторски грешки

NFalse

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

Целочислен

 

Сума на сторно операции при операторски грешки

SFalse

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Брой сторно операции поради намаление на данъчната основа

NOthers

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

Целочислен

 

Сума на сторно операции поради намаление на данъчната основа

SOthers

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Общ брой сторно операции

NSumRegFalse

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

Целочислен

 

Обща сума на сторно операции

SSumRegFalse

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Брой корекции, направени преди приключване на бон

 

NCorr

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

 

 

Сума корекции, направени преди приключване на бон

 

SCorr

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Брой сл. въведени

 

NOIn

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

 

 

Сума сл. въведени

 

SOIn

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Брой сл. изведени

 

NOOut

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

Целочислен

 

Сума сл. изведени

 

SOOut

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

В брой

 

SCash

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

С чек

 

SChecks

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Талони

 

ST

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Сума по външни

талони

SOT

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Сума по амбалаж

 

SP

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Сума по вътрешно

обслужване

SSelf

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Сума по повреди

 

SDmg

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Сума по кредитни/дебитни

карти

SCards

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

 

0.00

 

 

Сума по банкови

трансфери

SW

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Плащане НЗОК

 

SR1

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Резерв 2

 

SR2

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Оборот А

 

TA

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Оборот Б

 

TB

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Оборот В

 

TV

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Оборот Г

 

TG

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Оборот Д

 

TD

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Оборот Е

 

TE

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Оборот Ж

 

TJ

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Оборот З

 

TZ

 

Цифров

 

 

 

При сума по-голяма от 0

0.00

 

Общ дневен оборот

DT

Цифров

 

Да

0.00

Номер на КЛЕН

KNo

Символен

 

Да

 

Номер на последен

бон преди пускане на Z отчета

LCN

 

Цифров

 

 

 

 

 

Целочислен

 

Сумарният оборот,

наличен във ФП

SGT

 

Цифров

 

 

 

Да

 

0.00

 

Сумарният сторно оборот, наличен във ФП

SGS

Цифров

 

Да

0.00

Номер на бона на

отчета

ChN

 

Цифров

 

 

 

Да

 

Целочислен

 

Контролно число

CS

Символен

 

Да

 

Резервоар 1 обем

на горивото при реална температура

VolAct

 

Цифров

 

 

 

Да

 

 

 

Резервоар 1 обем

на горивото при

15 °С

Vol15C

 

Цифров

 

 

 

Да

 

 

 

Ниво на горивото в

резервоар 1 при реална температура

FL

 

Цифров

 

 

 

Да

 

 

 

Реална

температура

Tmpr

 

Цифров

 

 

 

Да

 

 

 

......................................

 

 

 

 

 

Резервоар ХХ обем

на горивото при реална температура

VolAct

 

Цифров

 

 

 

Да

 

 

 

Резервоар ХХ обем

на горивото при 15°С

Vol15C

 

Цифров

 

 

 

Да

 

 

 

Ниво на горивото в

резервоар ХХ при реална температура

FL

 

Цифров

 

 

 

Да

 

 

 

Реална

температура

Tmpr

 

Цифров

 

 

 

Да

 

 

 

Номер пистолет/разходомер/

измервателна система

NNo

Цифров

 

Да

Посочва се номерът на пистолета, подаден при регистрация на ЕСФП по т. 1а

Номер колонка/разходомер/ измервателна система

DNo

Цифров

 

Да

Посочва се номерът на колонката/ разходомера/ измервателната система, подаден при регистрация на ЕСФП по т. 1а

Номер резервоар

TNo

Цифров

 

Да

 

Показания на електронния брояч

на пистолета/ разходомера/ измервателната система

CVal

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

Да

 

 

При механични

броячи стойността се въвежда на ръка

.....................................

 

 

 

 

 

Номер пистолет/разходомер/

измервателна система

NNo

Цифров

 

Да

Посочва се номерът на пистолета, подаден при регистрация на ЕСФП по т. 1а

Номер колонка/разходомер/ измервателна система

DNo

Цифров

 

Да

Посочва се номерът на колонката/ разходомера/ измервателната система, подаден при регистрация на ЕСФП по т. 1а

Номер резервоар

TNo

Цифров

 

Да

 

Показания на

електронния брояч

на пистолета/ разходомера/ измервателната система

CVal

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

Да

 

 

При механични

броячи стойността се въвежда на ръка

 

6. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата на Z отчет при предаване към НАП от ИАСУТД.

Поле

XML елемент

Тип

Номенклатура

Задължителен

Забележка

Id на Z задачата

 

 

 

TID

 

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

 

 

Да

 

 

 

Взема се от SMS

съобщението,

указващо задачата, или от отговор на НАП

Регистрационен номер на устройството

FDRID

 

Символен

 

 

 

Да

 

 

 

СИМ карта ID

IMSI

Символен

 

Да

 

Причина за изпращане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изброим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 - Нормална работа по задачата по

подразбиране,

Да

1 - Работа в

резултат на ZP

(ZPurge задача)

2 - Изпращане на данни поради последващо отписване

3 - Грешка при разчитане на команда

4 - Друго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид грешка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDError

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Символен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако ФУ не разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за

това (RC=3)

Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR

елементи

Идентификатор на

ZPurge задача

 

 

 

RZPTID

 

 

 

 

Символен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При поле RC=1

 

 

 

 

Ако RC=1, тук се изпраща ID на ZPurge задачата. Той е наличен в SMS командата

Дата на

изпращане

SD

 

Дата

 

 

 

Да

 

Формат 2010-02-16T16:47:31

Брояч на Z

отчетите

 

 

 

 

ZC

 

 

 

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да

 

 

 

 

 

Съответства на No блок от фискалната памет при ЕКАФП и

брояч на при

ИАСУТД, той винаги трябва да е пореден

Дата и час на генериране на отчета

ZD

 

Дата

 

 

 

 

 

Формат 2010-02-16T16:47:31

Идентификатор на

ИАСУТД

IASUTDID

 

Символен

 

 

 

Да

 

 

 

Оборот А

 

TA

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Оборот Б

 

TB

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Оборот В

 

TV

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Оборот Г

 

TG

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Оборот Д

 

TD

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Оборот Е

 

TE

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Оборот Ж

 

TJ

 

Цифров

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Оборот З

 

TZ

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Общ дневен оборот

DT

Цифров

 

Да

0.00

Брой клиенти

NC

Цифров

 

Да

Целочислен

Брой отстъпки

 

ND

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

Целочислен

 

Сума отстъпки

 

SD

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Брой сторно операции при връщане и рекламация

NReturn

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

Целочислен

 

Сума на сторно операции при връщане и рекламация

SReturn

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Брой сторно операции при операторски грешки

NFalse

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

Целочислен

 

Сума на сторно операции при операторски грешки

SFalse

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Брой сторно операции поради намаление на данъчната основа

NOthers

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

Целочислен

 

Сума на сторно операции поради намаление на данъчната основа

SOthers

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Общ брой сторно операции

NSumRegFalse

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

Целочислен

 

Обща сума на сторно операции

SSumRegFalse

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Брой корекции, направени преди приключване на бон

NCorr

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

Целочислен

 

Сума корекции, направени преди приключване на бон

SCorr

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

В брой

 

SCash

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

С чек

 

SChecks

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Талони

 

ST

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Сума по външни

талони

SOT

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Сума по амбалаж

 

SP

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Сума по вътрешно

обслужване

SSelf

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Сума по повреди

 

SDmg

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Сума по кредитни/дебитни карти

SCards

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Сума по банкови

трансфери

SW

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Плащане НЗОК

 

SR1

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Резерв 2

 

SR2

 

Цифров

 

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Номер на КЛЕН

KNo

Символен

 

Да

 

Номер на последен бон преди пускане на отчета

LCN

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

Да

 

 

Целочислен

 

 

Номер на бон на

отчета

ChN

 

Цифров

 

 

 

Да

 

 

 

Контролно число

CS

Символен

 

Да

 


 

7. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата в отговор на НАП при предаване на X или Z отчет.

Поле

XML елемент

Тип

Номенклатура

Задължителен

Забележка

Регистрационен

номер на устройството

FDRID

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

Да

 

 

Генериран от НАП

 

Идентификационен

номер на задача

TID

 

Цифров

 

 

 

Да

 

 

 

Дата на получаване

в НАП

AD

 

Дата

 

 

 

Да

 

Формат 2010-02-16T16:47:31

Текуща дата

 

CT

 

Дата

 

 

 

Да

 

Формат 2010-02-16T16:47:31

Стойността на брояча от последния получен Z отчет

ZC

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

При отговор на

Z задача

 

 

 

 

Стойността на

брояча от последния получен

X отчет

XC

 

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

 

 

При отговор на

X отчет

 

 

 

 

 

 

Статус

Status

Изброим

0 - Успешно

1 - Грешка при валидация на съобщението

7 - Грешен номер на ФУ/ИАСУТД

8 - Грешен номер на фискална памет

9 - Грешен IMSI

11 - Грешен FDRID

22 - Грешен TID

23 - Неактивна задача

24 - Липсва елемент RZPTID

25 - Дублиран Z/X Counter (ZC/XC)!

26 - Несъответствие между резервоар и тип гориво според търговската номенклатура (FTT)

27 - Несъответствие между dml флаг на колонка/разходомер/ измервателна система и dml флаг на пистолетите към нея

32 - Грешен тип задача (Z/X/ZP)

33 - Грешен RZPTID

34 - Липсва елемент FDError (при грешно разчетена задача)

35 - Невалидна дата на отчет

38 - Дублиране на вида гориво в продажбите. Сумите трябва да са акумулирани по вид гориво

 

 

 

 

 

39 - Дублиране на номер резервоар в отчета за резервоарите

40 - Дублиране на номер резервоар, колонка/разходомер/ измервателна система и пистолет в отчета за колонките/ разходомерите/ измервателните системи

41 - Невалиден ADD БУЛСТАТ номер

42 - Грешка при интерпретация на колонките/ разходомерите/ измервателните системи и пистолетите

98 - Системата не е достъпна в момента

99 - други

 

 

Съобщение за грешка

ErrMsg

 

Символен

 

 

 

 

 

 

 

Идентификационен

номер на Z задача

 

TID

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

При поставяне

на нова Z задача по подразбиране

 

 

 

Начална дата

 

 

 

SD

 

 

 

Дата

 

 

 

 

 

 

 

При поставяне

на нова Z

задача по

подразбиране

Формат 2010-02-16T16:47:31

 

 

Период дни

 

 

Days

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

При поставяне

на нова Z задача по подразбиране

 

 

 

Идентификационен

номер на X задача

 

TID

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

При поставяне

на нова задача

за Х отчет

 

 

 

Начална дата

 

 

SD

 

 

Дата

 

 

 

 

 

При поставяне

на нова задача

за Х отчет

Формат 2010-02-16T16:47:31

 

Период минути

 

 

MIN

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

При поставяне

на нова задача

за Х отчет

 

 

 

Крайна дата

 

 

ED

 

 

Дата

 

 

 

 

 

При поставяне на нова задача за Х отчет

Формат 2010-02-16T16:47:31

 

8. Описание на полетата при съобщение за доставка на гориво по данни от нивомерната система на ЕСФП (31) към НАП.

Поле

 

XML

елемент

Тип

 

Номенклатура

 

Задължителен

 

Забележка

 

Регистрационен номер на устройството

FDRID

 

 

Символен

 

 

 

 

 

Да

 

 

Генериран от НАП

Индивидуален номер на ФУ

FDIN

 

Символен

 

 

 

Да

 

 

 

Индивидуален номер на ФП

FMIN

 

Символен

 

 

 

Да

 

 

 

СИМ карта ID

IMSI

Символен

 

Да

 

Номер резервоар

TNo

Цифров

 

Да

 

Резервоар - вид гориво според тип гориво и търговската номенклатура

 

FTNom

 

 

 

 

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

 

3 цифри (XYY)

 

 

 

 

 

 

Да

 

 

 

 

 

 

Тип гориво X

1 - бензин

2 - дизел

3 - пропан-бутан

YY - търговска

номенклатура на лицето по чл. 3

Обем в литри на доставеното гориво в резервоар при реална

температура

VolAct

 

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

 

 

Да

 

 

 

6 цели числа

 

 

 

Обем в литри на доставеното гориво в резервоар при 15 °С

Vol15C

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

Да

 

 

6 цели числа

 

 

.....................................

 

 

 

 

 

 

9. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата при съобщение за доставка на гориво по документи от ЕСФП (31) към НАП.

Поле

XML елемент

Тип

 

Номенклатура

 

Задължителен

 

Забележка

 

Регистрационен номер на устройството

FDRID

 

Символен

 

 

 

Да

 

Генериран от НАП

Индивидуален номер на ФУ

FDIN

 

Символен

 

 

 

Да

 

 

 

Индивидуален номер на ФП

FMIN

 

Символен

 

 

 

Да

 

 

 

СИМ карта ID

IMSI

Символен

 

Да

 

Номер резервоар

TNo

Цифров

 

Да

 

Резервоар - вид

гориво според

тип гориво и

търговската

номенклатура

 

 

FTT

 

 

 

 

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

 

3 цифри (XYY)

 

 

 

 

 

 

Да

 

 

 

 

 

 

Тип гориво X

1 - бензин

2 - дизел

3 - пропан-бутан

YY - търговска

номенклатура на лицето по чл. 3

Обем в литри на

доставеното гориво в резервоар при 15 °С

Vol15C

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

Да

 

 

При доставка на

пропан-бутан не се попълва

Маса на доставеното

гориво в резервоар

W

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

Да

 

 

Попълва се при

доставка на пропан-бутан

Плътност на доставеното гориво в резервоар при реална

температура

D

 

 

 

Цифров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попълва се при

доставка на пропан-бутан

 

Вид и номер на документ за доставка

AddNo

Символен

 

Вид на документа

за доставка:

01 - АДД

02 - ЕАД

03 - фактура

04 - протокол

05 - декларация

06 - е-АД

....................................

Да

 

Попълват се 20

разряда, където

старшите два

знака показват

вида на документа за доставката.

Следващите 18 знака се попълват за номер на документа.

Когато номерът е по-малък от 18 знака, останалите разряди се допълват отляво с нули.

Промяната е само в наименованието на документа (бивш ПАД).

При избор на вид на документ 01 "АДД" документът не се приема, когато попълненият номер липсва в базата данни на НАП за АДД, подадени от АМ.

Дата на издаване на

документа

AddDate

 

 

Дата

 

 

 

 

 

Да

 

 

Формат

2010-02-16

 

ЕИК издател на

документа

AddEIK

 

Цифров

 

 

 

Да

 

 

 

.....................................

 

 

 

 

 


 

9а. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата в отговора на НАП при предаване на съобщение за доставка на гориво по документи или по данни от нивомерната система на ЕСФП (31).

Поле

XML елемент

Тип

Номенклатура

Задължителен

Забележка

Регистрационен номер на устройството

FDRID

Цифров

 

Да

Генериран от НАП

Текуща дата

CT

Дата

 

Да

Формат 2010-02-16T16:47:31

Дата на получаване в НАП

AD

Дата

 

Да

Формат 2010-02-16T16:47:31

Статус

Status

Изброим

0 - Успешно

1 - Грешка при валидация на съобщението

2 - Грешен ЕИК на издателя на документа

5 - Несъответствие между идентификатори (FDRID и FDIN, FDRID и FMIN etc.)

7 - Грешен номер на ФУ

8 - Грешен номер на фискална памет

9 - Грешен IMSI

11 - Грешен FDRID

12 - Устройството е дерегистрирано

17 - Грешен номер на резервоар

26 - Несъответствие между резервоар и тип гориво според търговската номенклатура (FTT)

35 - Невалидна дата на доставка

41 - Невалиден ADD БУЛСТАТ номер

47 - Невалиден ADD номер

99 - Други

Да

 

Съобщение за грешка

ErrMsg

Символен

 

 

 

 

10. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата при съобщение за прекъсване/възстановяване на връзката/комуникацията между сонда на резервоар и конзола на НИС в състава на ЕСФП (31) към НАП, както и данни от нивомерната измервателна система за наличните количества горива, автоматично подавани на всеки шест часа (регулярно предаване на данни)

Поле

XML

елемент

Тип

Номенклатура

Задължителен

Забележка

Регистрационен номер на устройството

FDRID

Символен

 

 

Да

Генериран от НАП

Индивидуален номер на ФУ

FDIN

Символен

 

 

Да

 

 

Индивидуален номер на ФП

FMIN

Символен

 

 

Да

 

 

СИМ карта ID

IMSI

Символен

 

Да

 

Нивомерна система

Gauge

 

 

 

 

Резервоар ХХ

TNo

Цифров

 

Да

 

Вид гориво според тип гориво по търговска номенклатура

FTT

Цифров

3 цифри (XYY)

Да

Тип гориво X

1 - бензин

2 - дизел

3 - пропан-бутан

YY - търговска номенклатура на лицето по чл. 3

Обем на горивото при реална температура

VolAct

Цифров

 

Да

 

Обем на горивото при 15 °С

Vol15C

Цифров

 

Да

 

Ниво на горивото в резервоара при реална температура

FL

Цифров

 

Да

 

Реална температура

Tmpr

Цифров

 

Да

Точност до 0,1 °С

....................................

 

 

 

 

 

Тип на събитието

EType

Изброим

0 - нарушена връзка

1 - възстановена връзка

2 - регулярно предаване на данни

Да

 

 

Автоматичното подаване на данни на всеки шест часа за наличните количества горива започва считано от часа на регистрация на ЕСФП.

11. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата при съобщение за прекъсване/възстановяване на връзката/комуникацията между ЦРУ и средството за измерване на разход/пистолета в състава на ЕСФП (31) към НАП.

 

Поле

 

XML

елемент

Тип

 

Номенклатура

 

Задължителен

Забележка

 

Регистрационен номер на устройството

FDRID

 

 

Символен

 

 

 

 

 

Да

 

 

Генериран от НАП

 

Индивидуален номер на ФУ

FDIN

 

Символен

 

 

 

Да

 

 

 

Индивидуален номер на ФП

FMIN

 

Символен

 

 

 

Да

 

 

 

СИМ карта ID

IMSI

Символен

 

Да

 

Номер колонка/разходомер/измервателна система

DNo

Цифров

 

Да

Посочва се номерът на колонката/разходомера/измервателната система, подаден при регистрация на ЕСФП по т. 1а

Номер пистолет

NNo

Цифров

 

Да

Посочва се номерът на пистолета, подаден при регистрация на ЕСФП по т. 1а

Вид гориво според тип гориво

FTT

Цифров

3 цифри (XYY)

Да

Тип гориво X

1 - бензин

2 - дизел

3 - пропан-бутан

4 - метан

YY - търговска номенклатура на лицето по чл. 3

Показания на електронен брояч на пистолета/разходомера/измервателната система

CVal

Цифров

 

Да

 

...............................

 

 

 

 

 

Тип на събитието

 

 

EType

 

 

Изброим

 

 

0 - нарушена връзка

1 - възстановена

връзка

Да

 

 

 

 

 

 

 

12. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Описание на полетата при съобщение за блокиране/възстановяване на работата на ЕСФП

Поле

XML

елемент

Тип

Номенклатура

Задължителен

Забележка

Регистрационен номер на устройството

FDRID

Символен

 

 

Да

 

Генериран от НАП

Индивидуален номер на ФУ

FDIN

Символен

 

 

Да

 

 

 

Индивидуален номер на ФП

FMIN

Символен

 

 

Да

 

 

 

СИМ карта ID

IMSI

Символен

 

Да

 

Дата и час на събитието

Service Data

Дата

 

Да

Формат

2010-02-16T16:47:31

Тип на събитието

EType

Изброим

0 - блокирана работа на ЕСФП

1 - възстановена работа на ЕСФП

Да

 

 

 

Причина за блокирането

BRC

Изброим

1 - прекъсване на комуникацията между ЦРУ и НИС

2 - промяна в контролните числа

 

 

 

 

13. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Описание на полетата при предаване към НАП от ФУ на данни от документ за продажба в XML схема

 

Поле

XML елемент

Тип

Номенклатура

Задължителен

Забележка

Регистрационен

номер на

устройството

FDRID

Символен

 

 

Да

Генериран от НАП

Индивидуален

номер на ФУ

FDIN

Символен

 

 

Да

 

Индивидуален номер на ФП

FMIN

Символен

 

Да

 

ЕИК

EIK

Символен

 

Да

 

Тип на ЕИК

EIK Type

Изброим

0 - Булстат

1 - ЕГН

2 - ЛНЧ

3 - Сл. номер

Да

 

СИМ карта ID

IMSI

Символен

 

Да

 

Дата и час на изпращане на фискалния бон

SD

Дата

 

Да

Взема се от часовника на ФУ.

Формат 2010-02-16T16:47:31

Дата и час на генериране на фискалния бон

XD

Дата

 

Да

Формат 2010-01-16T16:47:31

Номер на фискалния бон

ChN

Цифров

 

Да

 

Номер на фактура

NInvoice

Цифров

 

Да

Полето се попълва, когато издаваният фискален бон е и фактура

ЕИК на получател по документ

PIN

Символен

 

Да

Полето се попълва, когато издаваният фискален бон е и фактура

Тип на ЕИК

PIN Type

Изброим

0 - БУЛСТАТ

1 - ЕГН

2 - ЛНЧ

3 - Сл. номер

Да

Полето се попълва, когато издаваният фискален бон е и фактура

Уникален номер на продажбата

NSale

Символен

 

Да

Полето се попълва, когато се използва софтуер за управление на продажбите

Вид гориво 1 според

тип гориво и търговската номенклатура

FTT

Цифров

 

Да

XYY

Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП

Име гориво 1

N

Символен

 

При сума, по-голяма от нула в поле S

Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП

Количество

продадено гориво 1

Vol

Цифров

 

Да

Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП

Оборот гориво 1

S

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП

..............................

 

 

 

 

 

Вид гориво XX според

тип гориво и

търговската

номенклатура

FTT

Цифров

 

Да

Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП

Име гориво ХХ

N

Символен

 

При сума, по-голяма от нула в поле S

Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП

Количество

продадено гориво XX

Vol

Цифров

 

Да

Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП

Оборот гориво ХХ

S

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП

Сума отстъпки

SumD

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Сума надбавки

SEC

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

В брой

SCash

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

С чек

SChecks

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Талони

ST

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Сума по външни

талони

SOT

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Сума по амбалаж

SP

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Сума по вътрешно

обслужване

SSelf

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Сума по повреди

SDmg

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Сума по кредитни/

дебитни карти

SCards

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Сума по банкови трансфери

SW

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

 

Резерв 1

SR1

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Резерв 2

SR2

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот А

TA

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот Б

TB

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот В

TV

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот Г

TG

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот Д

TD

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот Е

TE

Цифров

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот Ж

TJ

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот З

TZ

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Общ оборот по фискалния бон

DT

Цифров

 

Да

0.00

 

 

13а. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Описание на полетата при предаване към НАП от ФУ на данни от сторно документ/кредитно известие в XML схема:

 

Поле

XML елемент

Тип

Номенклатура

Задължителен

Забележка

Регистрационен номер на устройството

FDRID

Символен

 

 

Да

Генериран от НАП

Индивидуален

номер на ФУ

FDIN

Символен

 

 

Да

 

Индивидуален номер на ФП

FMIN

Символен

 

Да

 

ЕИК

EIK

Символен

 

Да

 

Тип на ЕИК

EIK Type

Изброим

0 - БУЛСТАТ

1 - ЕГН

2 - ЛНЧ

3 - Сл. номер

Да

 

Уникален номер на продажбата

NSale

Символен

 

Да

Полето се попълва, когато се използва софтуер за управление на продажбите

СИМ карта ID

IMSI

Символен

 

Да

 

Дата и час на изпращане на фискалния бон

SD

Дата

 

Да

Взема се от часовника на ФУ.

Формат 2010-02-16T16:47:31

Дата и час на генериране на фискалния бон

XD

Дата

 

Да

Формат 2010-01-16T16:47:31

Номер на фискалния бон

ChN

Цифров

 

Да

 

Номер на кредитно известие

NInvoice

Символен

 

Да

Полето се попълва, когато издаваният фискален бон е и кредитно известие

ЕИК на получател по документ

PIN

Символен

 

Да

Полето се попълва, когато издаваният фискален бон е и кредитно известие

Тип на ЕИК

PIN Type

Изброим

0 - БУЛСТАТ

1 - ЕГН

2 - ЛНЧ

3 - Сл. номер

Да

Полето се попълва, когато издаваният фискален бон е и кредитно известие

Причина за сторно операция

RStorno

Цифров

0 - операторска грешка

1 - връщане/рекламация

2 - намаление на данъчната основа

Да

 

Номер на фактура № 1, към която се издава кредитно известие

NInvoice

Цифров

 

Да

Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на кредитно известие"

Номер на фискалния бон, който се сторнира

ChN

 

Цифров

 

Да

 

Дата и час на издаване на фискалния бон, който се сторнира

XD

 

Дата

 

Да

Формат 2010-01-16T16:47:31

Индивидуален номер на ФП от фискален бон, по който се извършва сторно операция

FMIN

Символен

 

Да

Полето е задължително, когато се сторнира ФБ, издаден от ФУ

Номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие

NInvoice

Цифров

 

Да

Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на кредитно известие" и кредитното известие се издава към повече от една фактура

Номер на фискалния бон, който се сторнира

ChN

 

Цифров

 

Да

Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие"

Дата и час на издаване на фискалния бон, който се сторнира

XD

 

Дата

 

Да

Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие"

Формат 2010-01-16T16:47:31

Индивидуален номер на ФП от фискален бон, по който се извършва сторно операция

FMIN

Символен

 

Да

Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие"

Полето е задължително, когато се сторнира ФБ, издаден от ФУ

…………………….

 

 

 

 

 

Номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие

NInvoice

Цифров

 

Да

Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на кредитно известие" и кредитното известие се издава към повече от една фактура

Номер на фискалния бон, който се сторнира

ChN

 

Цифров

 

Да

Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие"

Дата и час на издаване на фискалния бон, който се сторнира

XD

 

Дата

 

Да

Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие"

Формат 2010-01-16T16:47:31

Индивидуален номер на ФП от фискален бон, по който се извършва сторно операция

FMIN

Символен

 

Да

Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие"

Полето е задължително, когато се сторнира ФБ, издаден от ФУ

В брой

SCash

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот А

TA

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот Б

TB

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот В

TV

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот Г

TG

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот Д

TD

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот Е

TE

Цифров

 

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот Ж

TJ

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот З

TZ

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Общ оборот по фискалния бон, който се сторнира

DT

Цифров

 

Да

0.00

 

 

 

 

14. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2020 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Описание на полетата при предаване към НАП от ИАСУТД на данни от документ за продажба в XML схема

 

 

Поле

XML

елемент

Тип

Номенклатура

Задължителен

Забележка

Регистрационен номер в НАП

FDRID

Символен

 

Да

Генериран от НАП

Идентификатор на ИАСУТД

IASUTDID

Символен

 

Да

 

ЕИК

EIK

Символен

 

Да

 

Тип на ЕИК

EIK Type

Изброим

0 - Булстат

1 - ЕГН

2 - ЛНЧ

3 - Сл. номер

Символен

 

СИМ карта ID

IMSI

Символен

 

Да

 

Дата на изпращане на системния бон

SD

Дата

 

Да

Взема се от часовника на ИАСУТД. Формат 2010-02-16T16:47:31

Дата и час на генериране на системния бон

XD

Дата

 

Да

Формат 2010-01-16T16:47:31

Номер на системен бон

ChN

Цифров

 

Да

 

Номер на фактура

NInvoice

Символен

 

Да

Полето се попълва, когато издаваният системен бон е и фактура

Номер на дебитно известие

ND Notification

Символен

 

Да

Полето се попълва, когато издаваният системен бон е дебитно известие към фактура

ЕИК на получател по документ

PIN

Символен

 

Да

Полето се попълва, когато издаваният системен бон е и фактура и дебитно известие

Тип на ЕИК

PIN Type

Изброим

0 - БУЛСТАТ

1 - ЕГН

2 - ЛНЧ

3 - Сл. номер

Да

Полето се попълва, когато издаваният системен бон е и фактура и дебитно известие

Номер касово място

CBN

Символен

 

Да

 

Сума отстъпки

SumD

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Сума надбавки

SEC

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

В брой

SCash

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

С чек

SChecks

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Талони

ST

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Сума по външни талони

SOT

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Сума по амбалаж

SP

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Сума по вътрешно обслужване

SSelf

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Сума по повреди

SDmg

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Сума по кредитни/дебитни карти

SCards

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Сума по банкови трансфери

SW

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Резерв 1

SR1

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Резерв 2

SR2

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот А

TA

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот Б

TB

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот В

TV

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот Г

TG

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот Д

TD

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот Е

TE

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот Ж

TJ

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот З

TZ

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Общ оборот по системен бон

DT

Цифров

 

Да

0.00

 

 

 

14а. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Описание на полетата при предаване към НАП от ИАСУТД на данни от сторно документ в XML схема

 

Поле

XML

елемент

Тип

Номенклатура

Задължителен

Забележка

Регистрационен номер в НАП

FDRID

Символен

 

Да

Генериран от НАП

Идентификатор на ИАСУТД

IASUTDID

Символен

 

Да

 

ЕИК

EIK

Символен

 

Да

 

Тип на ЕИК

EIK Type

Изброим

0 - БУЛСТАТ

1 - ЕГН

2 - ЛНЧ

3 - Сл. номер

Да

 

СИМ карта ID

IMSI

Символен

 

Да

 

Дата на изпращане на системния бон

SD

Дата

 

Да

Взема се от часовника на ИАСУТД.

Формат 2010-02-16T16:47:31

Дата и час на генериране на системния бон

XD

Дата

 

Да

Формат 2010-01-16T16:47:31

Номер на системен бон

ChN

Цифров

 

Да

 

Номер касово

място

CBN

Символен

 

Да

 

Номер на кредитно известие

NInvoice

Цифров

 

Да

Полето се попълва, когато издаваният системен бон е и кредитно известие

ЕИК на получател по документ

PIN

Символен

 

Да

Полето се попълва, когато издаваният системен бон е и кредитно известие

Тип на ЕИК

PIN Type

Изброим

0 - БУЛСТАТ

1 - ЕГН

2 - ЛНЧ

3 - Сл. номер

Да

Полето се попълва, когато издаваният системен бон е и кредитно известие

Причина за сторно операция

RStorno

Цифров

0 - операторска грешка

1 - връщане/рекламация

2 - намаление на данъчната основа

 

 

Номер на фактура № 1, към която се издава кредитно известие

NInvoice

Цифров

 

Да

Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на кредитно известие"

Номер на системния бон, който се сторнира

ChN

 

Цифров

 

Да

 

Дата и час на издаване на системния бон, който се сторнира

XD

 

Дата

 

Да

Формат 2010-01-16T16:47:31

Идентификатор на ИАСУТД от системния бон, по който се извършва сторно операцията

IASUTDID

Символен

 

Да

 

Номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие

NInvoice

Цифров

 

Да

Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на кредитно известие" и кредитното известие се издава към повече от една фактура

Номер на системния бон, който се сторнира

ChN

 

Цифров

 

Да

Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие"

Дата и час на издаване на системния бон, който се сторнира

XD

 

Дата

 

Да

Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие"

Формат 2010-01-16T16:47:31

Идентификатор на ИАСУТД от системния бон, по който се извършва сторно операцията

IASUTDID

Символен

 

Да

 

…………………….

 

 

 

 

 

Номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие

NInvoice

Цифров

 

Да

Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на кредитно известие" и кредитното известие се издава към повече от една фактура

Номер на системния бон, който се сторнира

ChN

 

Цифров

 

Да

Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие"

Дата и час на издаване на системния бон, който се сторнира

XD

 

Дата

 

Да

Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие"

Формат 2010-01-16T16:47:31

Идентификатор на ИАСУТД от системния бон, по който се извършва сторно операцията

IASUTDID

Символен

 

Да

 

В брой

SCash

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот А

TA

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот Б

TB

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот В

TV

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот Г

TG

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот Д

TD

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот Е

TE

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот Ж

TJ

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Оборот З

TZ

Цифров

 

При сума, по-голяма от 0

0.00

Общ оборот по системен бон, който се сторнира

DT

Цифров

 

Да

0.00

 

 

 

 

 

15. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата в отговор на НАП при предаване на данни от документи за продажба/сторно документ

Поле

XML елемент

Тип

Номенклатура

Задължителен

Забележка

Регистрационен номер на устройството

FDRID

Символен

 

 

Да

Генериран от НАП

Дата и час на получаване на документа за продажба/сторно документ в НАП

AD

Дата

 

Да

Формат 2010-02-16T16:47:31

Текуща дата

CT

Дата

 

Да

Формат 2010-02-16T16:47:31

Номер на последно получен в НАП документ за продажба/ сторно документ

ChN

Цифров

 

 

Да

 

Дата и час на генериране на документ за продажба/сторно документ

XD

Дата

 

Да

Формат 2010-01-16T16:47:31

Номер касово място

CBN

Символен

 

Да

Подава се при ИАСУТД

Статус

Status

Изброим

 

0 - Успешно

1 - Грешка при валидация на съобщението

7 - Грешен номер на ФУ/ИАСУТД

11 - Грешен FDRID

45 - Дублиран номер на документ

46 - Невалидна дата на документ

47 - Невалиден ЕИК/БУЛСТАТ номер

98 - Системата не е достъпна в момента

99 - други

 

Съобщение за грешка

ErrMsg

Текст

 

Не

 

 

 

II. SMS съобщения, изпращани от НАП към ФУ

1. SMS съобщение за промяна в периодичността на изпращане на дневните отчети с нулиране (Z отчети), съхранявани в паметта на данъчния терминал.

Номер

 

Описание на полето

 

Максимална

дължина

(брой знаци)

Формат

 

1.

IMSI номер на получател

16

Символен

2.

Тип на задачата (Z)

2

Символен

3.

ID на задача (TID)

16

Числов

4.

Начална дата и час

19

Дата и час (2010-02-16T16:47:31)

5.

Продължителност в дни

3

Цифров

Отделните полета се намират на отделни редове в SMS.

IMSI номерът служи за проверка за съвпадение от страна на ФУ с IMSI номера на неговата SIM. Ако няма съвпадение, съобщението се отхвърля.

2. SMS съобщение за изпращане на неизпратените Z отчети (ZPurge).

Номер

 

Описание на полето

 

Максимална

дължина (брой знаци)

Формат

 

1.

IMSI номер на получател

16

Символен

2.

Тип на задачата (ZP)

2

Символен

3.

ID на задача (TID)

16

Числов

При получаване на тази задача устройството изпраща към данъчния сървър всички натрупани и неизпратени Z отчети. Периодичността на задачата по подразбиране не се променя. В изпращаните данни като идентификатор на задача присъства TID на задачата по подразбиране, а тук изложеното TID присъства като допълнително поле в данните. По-подробно това е описано в структурата на изпращаните данни със Z отчети.

3. SMS съобщение за изпращане на периодични X отчети - наблюдение на търговския обект.

Номер

 

Описание на полето

 

Максимална

дължина (брой знаци)

Формат

 

1.

IMSI номер на получател

16

Символен

2.

Тип на задачата (X)

2

Символен

3.

ID на задача (TID)

16

Числов

4.

Начална дата и час

19

Дата и час (2010-02-16T16:47:31)

5.

Продължителност в минути

4

Цифров

6.

Крайна дата и час

19

Дата и час (2010-02-17T16:47:31)

Отделните полета се намират на отделни редове в SMS (разделени с препоръчвания символ/и).

При настъпване на крайната дата и час задачата се деактивира автоматично (без да се изпраща нищо).

Устройството изпълнява работата по задачата си по подразбиране, максимално независимо от X задачата (ако има такава).

При постъпване на нова X задача преди приключване на старата старата се деактивира и влиза в сила новата.

III. Запитване от ФУ при загуба на основни данни от комуникацията с НАП

1. Описание на полетата при запитване от ФУ към НАП при загуба на основни данни от комуникацията с НАП.

Поле

 

XML

елемент

Тип

 

Номенклатура

 

Задължителен

 

Забележка

 

ЕИК

EIK

Символен

 

Да

 

ЕИК тип

 

 

EIKType

 

 

Изброим

 

 

0 - БУЛСТАТ,

1 - ЕГН,

2 - ЛНЧ,

3 - служебен номе