Нормативна уредба

Наредба № Н-18
Добавено: 09.03.2021 09:33

Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

 

В сила от 01.01.2007 г.<...

Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г.

24 СЕПТЕМВРИ, 2019

 

В ДВ, бр. 75 от 24.09. 2019 г. е обнародвана Наредба за изменен...

Важно
Добавено: 02.10.2018 15:15   (Последно обновено: 03.10.2018 07:40)

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.)

 

§ 71. (1) Ли...

Зареждане...