TREMOL POS STORE

Производител:
Категория:
Софтуер


Цена:

Описание

СУПТО одобрен от НАП под № 625.

TREMOL POS STORE включва два модула: за продажба (касиерско работно място) и Административен модул, за складово управление и конфигуриране на системата.

Модулът за продажба в режим Магазин предоставя възможност за:

 • бърза работа чрез екран чувствителен на допир (Touchscreen);
 • работа с клавиатура и ползване на бързи клавишни комбинации;
 • управление на фискалното устройство за издаване на клиентски бонове;
 • работа с теглови и броеви баркодове;
 • извеждане групи с артикули за бърз избор;
 • възможност за използване на везна за директно получаване на количеството;
 • изготвяне на отчети;
 • търсене на стар бон;
 • корекция/ сторно на артикул;
 • смяна на потребителите (друг касиер, администратор, МОЛ, управител);
 • издаване на фактура директно от фискалния принтер;
 • стойностни и процентни отстъпки и надценки при продажба;
 • служебно въведени и служебно изведени суми;
 • чекмедже;
 • показване на външен клиентски дисплей – ако към фискалното устройство е вързан външен дисплей, показва на него текущата информация;
 • продажба на артикули с рецепта.

Административният модул се използва за управление на складовата наличност, изграждане на номенклатурите, задаване на права на потребителите, справки, финанси и отчитане на основната документация. Работата с този модул преминава през няколко основни етапа, като се започне от инсталиране и стартиране на програмата, премине през въвеждане данни за фирмата, нейните служители и контрагенти, въвеждане на артикули, доставки, групиране и филтриране на информацията. В него са заложени следните възможности:

Основни настройки на системата

 • локални настройки - настройват се устройствата, с които работи POS системата, поредността за отнемане на количествата от складовете при продажба, сканиране за фискални и нефискални устройства (напр. везна) свързани към компютъра, за всяка отделна POS станция, за да може той автоматично да ги разпознае и настрой по подходящ начин;
 • глобални настройки – диапазон на фактурата, период за автоматично архивиране на базата данни, както и папката, в която да се запазват съответните файлове, диапазон на клиентските карти, мерни единици и разфасовки на артикули и др.

Управление на количествата

 • заявки за доставки – доставки – изписване – брак – инвентаризация.

Финанси

 • проследяване на финансовите резултати, разплащанията, проформа фактура и свързаните с тях справки за вземания от клиенти и задължения по доставчици.

Ценови листи, отстъпки и клиентски карти:

 • ценови листи – ценовите листи могат да бъдат активирани за определен период от време и за определен часови диапазон както за отделни клиенти, така и за POS станции; създаване на времеви график на валидността на ценовите листи за отделните POS станции;
 • клиентски карти;
 • въвеждане на отстъпка за група клиенти.

Входящ дневник по НАССР

 • програмата дава възможност да се води „Дневник за входящ контрол на приетите доставки по НАССP“. НАССР е система, която представлява един ключов момент при решаването на проблемите, свързани с безопасността на храните. Приемането на България в ЕС неминуемо доведе до необходимостта от по строг контрол върху качеството на произвежданите храни. С помощта на воденето на такъв дневник програмата дава възможност за бърз и лесен достъп до по-пълна информация за преработваната, произвежданата или продаваната храна от даден обект.

Производство

 • заявки за производство;
 • производство на артикули с рецепта;
 • въвеждане на партиден номер;
 • възможност за разпечатване на Производствен лист, Разход на материали за производство, Разход на материали за производство по рецепти;

Сигурност

 • системата позволява дефинирането на потребители, роли и присъединените към тях права;
 • системата използва архивиращите функционалности на SQL Server 2005;
 • възможност за автоматично архивиране на базата данни без да се прекъсва работата с програмата.

Печат на етикети

 • оформление и печат на данните от артикули.

Работа с фискален принтер

 • отчитане;
 • програмиране;
 • сервиз.

Импорт на данни

 • може да се импортира информация от потребителска бaза данни във формат CSV.

Зареждане...